Vedtægter for VaccinationsForum

Vedtaget på generalforsamling den 13. maj 2023


§1: Foreningens navn er “VaccinationsForum”. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i Københavns kommune.

§2: Foreningens formål er

 • at fremme indsamling og udbredelse af viden om vacciner, vaccinationsskader og alternativer til vacciner.
 • at fremme forskning vedrørende vaccinationer, vaccinationsskader og alternativer til vaccinationer.
 • at fremme støtten til vaccineskadede.
 • at varetage brugernes rettigheder overfor myndigheder og offentligheden.

§3: Foreningens holdning
Foreningen er principielt hverken for eller imod vaccinationer.

§4: Foreningens daglige ledelse
Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og ansvaret for dens virksomhed i forhold til gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Afgørelser finder sted ved simpelt flertal.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og øvrige nødvendige bestyrelsesposter. 

Hvis en formand ikke kan udpeges, har bestyrelsen mulighed for at vælge en Primus Inter Pares blandt bestyrelsesmedlemmerne og lede foreningen kollektivt. Primus Inter Pares indkalder til møder.
                                                               
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden senest 14 dage efter generalforsamlingen. 

Stk. 2.   Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder.

Stk. 3.   Der føres referat af bestyrelsesmøderne. Ethvert medlem er berettiget til at få sin afvigende mening ført til referat.

Stk. 4.   Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 5.   Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.

Stk. 6.   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er tilstede. Afgørelser finder sted ved simpelt flertal.

Stk. 7.   Bestyrelsen kan ansætte personer til at varetage de administrative opgaver for foreningen.

§5: Lokalgrupper
Bestyrelsen udpeger kontaktpersoner, der er behjælpelige med at oprette lokale netværk.
Disse netværk arrangerer lokale møder samt skaber kontakt medlemmerne indbyrdes. Lokalgrupperne er forpligtede i henhold til foreningens vedtægter.

§6: Tegningsret
Foreningen tegnes af kassereren og et bestyrelsesmedlem.

§7: Økonomi, regnskab og revision.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab, der forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.

Regnskabsåret er 1/1 - 31/12.

§8: Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Bestyrelsen aflægger beretning, herunder:
  Status over foreningens arbejde.
  Fremtid for foreningen.
  Fremlæggelse af næste års budget.
  Valg af bestyrelse.
 5. Valg af suppleanter.
 6. Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes 1 gang om året i marts måned. Indkaldelse skal ske senest 3 uger før generalforsamlingen. For at blive behandlet på generalforsamlingen må forslag fra medlemmerne være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, der kommer senere, henvises til Evt.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt flertal. Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Stemmeafgivningen kan ikke finde sted ved fuldmagt.

§9: Vedtægtsændringer
Ændringer af nærværende vedtægter kan ske på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§10: Medlemskab
Medlemsskab er personligt og opnås ved indbetaling af det gældende kontingent. Medlemskab gælder for et år ad gangen og løber fra 1/9 - 31/8 og 1/3 – 28(29)/2.

§11: Stemmeret
Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som ikke er i restance med kontingent.

§12: Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling.

§13: Eksklusion
Eksklusion af medlemmer: Det enkelte medlems private holdning til vaccination står frit. I tilfælde af private udtalelser til offentlige medier påhviler det det enkelte medlem at klargøre, at der tales på egne og ikke foreningens vegne. Overtrædelse heraf er eksklusionsgrund. Hvis et medlem skader, modarbejder eller miskrediterer foreningen kan bestyrelsen træffe en beslutning om eksklusion. En eksklusion kan prøves ved førstkommende generalforsamling, eller den ekskluderede kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis vedkommende kan dokumentere at have 40 % af medlemmerne bag sig.

§14: Uenighed
Opstår der mellem foreningen og ét eller flere medlemmer uenighed om foreningens anliggender og kan denne uenighed ikke bilægges ved forhandling, som bestyrelsen skal søge tilvejebragt, kan sagen indbringes for generalforsamlingen. Primus interpares har ansvaret for, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt, efter at det er konstateret, at uenigheden ikke kan bilægges.

§15: Opløsning
Ved foreningens opløsning overgår eventuelle midler til en anden almenvelgørende forening hjemmehørende i Danmark eller i et EU/EØS-land, hvis formål bestyrelsen eller generalforsamlingen finder i tråd med foreningens sigte.

Karen Østergaard
Camilla Lauritsen
Aline Blum Samuelsen
Annemarie Thorsen
Lis Zachrau Spo