Vedtægter for VaccinationsForum

Vedtaget på generalforsamling den 4. maj 2019


§1: Foreningens navn er “VaccinationsForum”, Foreningen er

landsdækkende og har hjemsted i Græsted-Gilleleje Kommune.


§2: Foreningens formål er

· at fremme indsamling og udbredelse af viden om vacciner,

vaccinationsskader og alternativer til vacciner.

· at fremme forskning vedrørende vaccinationer, vaccinationsskader

og alternativer til vaccinationer.

· at fremme støtten til vaccineskadede.

· at varetage brugernes rettigheder overfor myndigheder og

offentligheden.


§3: Foreningens holdning

Foreningen er principielt hverken for eller imod vaccinationer.


§4: Foreningens daglige ledelse

Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer. Disse har den overordnede

ledelse af foreningen og ansvaret for dens virksomhed i

forhold til gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens

beslutninger.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og fastsætter selv sin

dagsorden senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder.

Stk. 3. Der føres referat af bestyrelsesmøderne. Ethvert medlem

er berettiget til at få sin afvigende mening ført til referat.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er tilstede.

Afgørelser finder sted ved simpelt flertal.

Stk. 7. Bestyrelsen kan ansætte personer til at varetage de administrative

opgaver for foreningen.


§5: Lokalgrupper

Bestyrelsen udpeger kontaktpersoner, der er behjælpelige med at

oprette lokale netværk.

Disse netværk arrangerer lokale møder samt skaber kontakt medlemmerne

indbyrdes. Lokalgrupperne er forpligtede i henhold til

foreningens vedtægter.


§6: Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.


§7: Økonomi, regnskab og revision.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab, der forelægges

på generalforsamlingen til godkendelse.

Regnskabsåret er 1/1 - 31/12.


§8: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Bestyrelsen

indkalder til generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af dagsorden.

4. Bestyrelsen aflægger beretning, herunder:

Status over foreningens arbejde.

Fremtid for foreningen.

Fremlæggelse af næste års budget.

Valg af bestyrelse.

5. Valg af suppleanter.

6. Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes 1 gang om året, fortrinsvis i april

måned. Indkaldelse skal ske senest 3 uger før generalforsamlingen.

For at blive behandlet på generalforsamlingen må forslag fra

medlemmerne være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der kommer senere, henvises til Evt.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt flertal.

Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende

stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Stemmeafgivningen

kan ikke finde sted ved fuldmagt. Bestyrelsen konstituerer

sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

§9: Vedtægtsændringer

Ændringer af nærværende vedtægter kan ske på generalforsamlingen,

når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer

herfor.


§10: Medlemskab

Medlemsskab er personligt og opnås ved indbetaling af det gældende

kontingent. Medlemskab gælder for et år ad gangen og

løber fra 1/9 - 31/8 og 1/3 – 28(29)/2.


§11: Stemmeret

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som ikke er i

restance med kontingent.


§12: Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst 2/3 af de

fremmødte medlemmer stemmer for det på en ekstraordinær generalforsamling,

der skal afholdes senest 4 uger efter den ordinære

generalforsamling.


§13: Eksklusion

Eksklusion af medlemmer: Det enkelte medlems private holdning

til vaccination står frit. I tilfælde af private udtalelser til offentlige

medier påhviler det det enkelte medlem at klargøre, at der

tales på egne og ikke foreningens vegne. Overtrædelse heraf er

eksklusionsgrund. Hvis et medlem skader, modarbejder eller

miskrediterer foreningen kan bestyrelsen træffe en beslutning om

eksklusion. En eksklusion kan prøves ved førstkommende generalforsamling,

eller den ekskluderede kan indkalde til ekstraordinær

generalforsamling, hvis vedkommende kan dokumentere at

have 40 % af medlemmerne bag sig.


§14: Uenighed

Opstår der mellem foreningen og ét eller flere medlemmer uenighed

om foreningens anliggender og kan denne uenighed ikke

bilægges ved forhandling, som bestyrelsen skal søge tilvejebragt,

kan sagen indbringes for generalforsamlingen. Formanden har

ansvaret for, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

hurtigst muligt, efter at det er konstateret, at uenigheden ikke kan

bilægges.


§15: Opløsning

Ved foreningens opløsning overgår eventuelle midler til en forening

eller et projekt om vaccinationer, som bestyrelsen eller

generalforsamlingen finder i tråd med foreningens sigte.

 

Formand P. Hansen

Næstformand E. Olsen

Bestyrelsesmedlem A. Samuelsen

Bestyrelsesmedlem P. Harsanyi

Kasserer K. Østergaard