Årsberetning 2007

 

Nye vacciner i Danmark
Året har været meget præget af de 2 nye vacciner som indføres i det danske børnevacinationsprogram, nemlig pneumokokvaccinen og HPV vaccinen . Sidste gang der blev indført nye vacciner var i 1993 hvor hibvaccinen blev indført. Det var 15 år siden ! I 2007 tog Sundhedsstyrelsen et spring og fik godkendt at 2 nye vacciner skulle indføres i børnevaccinationsprogrammet.

Vi har også været vidne til at politikere i Sundhedsudvalget har fungeret som noget der minder om lobbyister, og vi har set at de har tilsidesat helt grundlæggende spørgsmål om f.eks sikkerhed . i sagen om indførelse af HPV - vaccinen,- helt modsat behandlingen af denne sag i Norge, hvor den norske sundhedsminister, kræftforening, foreningen af praktiserende læger og andre betydningsfulde personer indenfor sundhed, advarer meget mod at indføre den vaccine nu.

Foreningen har fået lavet pjecer om vaccinerne og de er uddelt på messer og lign.

Det har været en krævende proces for os at sætte os ind i forholdene omkring de to nye vacciner. Nu håber vi derfor at der kommer lidt ro på det. Fremover blive det vigtigt for os at følge indberetninger af bivirkninger. Det vil vi gøre ved at søge aktindsigt i lægemiddelstyrelsens database, da styrelsen ikke offentliggør bivirkninger ved børnevaccinationsprogrammet. De har haft en enkel offentliggørelse i 2000. Siden har de undladt denne tidligere tradition,da de ikke finder det vigtigt.De har oplyst overfor foreningen at det er " en prioritering".

Der afprøves nu i DK en skoldkoppevaccine. Det formodes at hensigten med den afprøvning er at den skal indføres i MFRvaccinen således at folk bliver tvunget til at give deres børn den med hvis de vil have de andre i MFRvaccinen. Det har stort set været den hidtidige strategi.

 

Kurser for bestyrelsen
Vi har været på kursus i konflikthåndtering. Vi finder det stadig vigtigt at afholde en dag sammen hvert år, hvor vi koncentrerer os om hinanden og vores fælles arbejde.

 

I medierne med vigtige sager
Det har generet os i mange år at familier der ikke ønsker deres børn vaccineret, kan blive dårligt behandlet og endda blive beskyldt for omsorgsvigt. Vi fik rejst en sag i Landssamarbejdsudvalget ( vedr. praktiserende læger) og fik selvfølgelig medhold da vaccination er frivillig. Sagen fik stor opmærksomhed i medierne. Den fik omtale i rigtig mange aviser i hele Danmark og i radioavisen. Vi håber at denne afgørelse vil fremme forståelsen hos de praktiserende læger fremover .Kommer der en ny sag vil vi bede medlemmer henvende sig med den.

Dagen efter at denne sag kørte i medierne, henvendte TV2 2 sig og bad om at få " en mor der ikke ville vaccinere sit barn med MFR" Nu har vi imidlertid haft den erfaring at de faktisk misbruger mødre fra vores forening til ene at tale mod op til 3 (som regel mandlige !) specialister om hvor direkte uansvarlig og tåbelig hun er. Vi sagde derfor nej til at henvise til et medlem i den forbindelse. Men TV2 fik sit propagandaindslag om MFR vaccinen som de ville have det . Vi har klaget men naturligvis ikke fået medhold. Vi vil herefter opfordre alle medlemmer til at sige nej til at deltage i TV2 nyheder om vacciner, da de efter vores mening kun bliver brugt som propagandaindslag .

 

Skader i årets løb
En familie har fået afvist en genoptagelse af en sag i Arbejdsskadestyrelsen. I februar 2007 fremkom der nye oplysninger i sagen ,som tidligere var afvist, og familien fik at vide at sagen blev genoptaget ( barnet døde efter første afvisning af sagen) I marts 2008 lå de sidste og ret afgørende afgørende udsagn i sagen fra en anerkendt specialist, der med den udtalelse underkendte begrundelse for den første afvisning. Et par dage efter at den oplysning fremkom fik familien at vide at Arbejdsskadestyrelsen ikke genoptager efter personer der er døde når der ikke kan blive tale om mistet forsørgelse .Dvs en praksis de har vidst allerede i februar 07 da de fik sagen, men først fortæller dem om et år efter. Det skal siges at familien netop i det år har brugt ressourcer på at indhente yderligere vigtige oplysninger der evt. kunne give dem medhold.

En af vores familier har fået ret i at sagsbehandlingen i Den Sociale Ankestyrelse har været for dårlig og styrelsen er derfor blevet kritiseret herfor af ombudsmanden. for deres sagsbehandling i den sag .

Sagen om hjerneskade efter Di-Te revaccination er afvist i både ASK og Den Sociale Ankestyrelsen

Sag rejst om hjerneskade efter oral polio.

Der er 3 sager om influenzavaccinen. En er afvist, en er godkendt og en er genoptaget efter flere år, men nu med bedre beviser i form af en god specialistudtalelse.

 

Sidste års mål , nåede bestyrelsen dem?
Tiltag for at få flere medlemmer.

Sidste år besluttede vi som en af vores mål at forsøge at gøre en indsats for at få flere medlemmer.

Vi har derfor afholdt messe, haft google-reklame i 3 måneder. Vi har ligeledes opfordret vores medlemmer til at dele foldere, nyhedsbreve og pjecer om os ud hvor de kan komme afsted med det.

Det der har givet mest er medlemmernes indsats . Der har været mange forespørgsler om materiale og det er vi meget taknemlige for. Det føles så rart for os, at så mange ønsker at være med til at give en hånd.

Vores vurdering er at det er virker ligeså godt om googlereklamen. Og så er det tillige billigt,- modsat google-reklamen . Vores nettomedlemstilgang er ca. 30 ( 630 medlemmer )

Vi besluttede også på sidste års generalforsamling at arbejde hårdt for at få nyhedsbrevet endnu bedre. Det synes vi er lykkedes og det bliver virkelig rost af mange.

Samarbejdet med Forbrugerrådet skulle opgraderes. Desværre har vi ikke fået så meget ud af samarbejdet med Forbugerrådet og vi overvejer vores medlemskab. Dels bruger vi forholdsvis meget tid på noget som ikke kommer Vaccinationsforum til gode, dels er kontingentet dyrt set i forhold til vores økonomi. Forbrugerrådet har på deres sidste møde erkendt at der er noget galt i den måde rådet arbejder sammen med organisationerne på. Derfor er der nu startet en proces i Rådet for at gøre det mere attraktivt for foreningerne at søge optagelse eller at blive i rådet. Der er mange organisationer der har udmeldt sig i de senere år.

En velfungerende hjemmeside var også en prioritet der blev foretaget på sidste generalforsamling. Det har vi arbejdet på og synes nu selv at vi kan være tilfredse med den. Vi kan se at der er mange der går ind og læser vores artikler .

 

Sundhedskonsulent
Vi har som omtalt i sidste nyhedsbrev ansat en sundhedsfaglig konsulent, Inge Pallesen, som skal hjælpe os med skriftlige henvendelser til myndigheder og institutioner, udarbejdelse af pjecemateriale og andet informationsmateriale. Til stillingen hører også hjælp til at søge erstatning for vaccineskader, dog foreløbig kun for at starte med nye sager. Inge er uddannet sygeplejerske og cand. mag. i pædagogik.

 

Tak til medlemmerne
Vi har fået rigtig meget støtte fra medlemmerne det sidste år. Der er mange der har delt foldere og pjecer ud og mange der har fået ekstra nyhedsbreve tilsendt til uddeling som reklame for foreningen. Vi har også fået mange tips om artikler om vacciner samt andet med relevans til arbejdet. Og sidst men ikke mindst er de så mange der har rost os og sagt tak for det arbejde vi gør. Det er ikke noget vi betragter som en selvfølgelighed og det er bestemt ikke noget man skylder folk der sidder i bestyrelse. Men I skal vide at det er noget der betyder meget for os.

En særlig tak til "Hjælpende hænder"

Næste års mål vil være at færdiggøre vores arbejde med en pjece om skader og komplikationer samt at følge nøje op på hvordan indberetninger om bivirkninger er ved HPV vaccinen.

Vi vil stadigvæk apppelere til vores medlemmer om at udbrede kendskabet til foreningen ved at uddele pjecer og andet materiale