Årsberetning VaccinationsForum 2021

2021 var VaccinationsForums jubilæumsår. 25 år i kamp for individets ret til et informeret samtykke, for retten til selv at bestemme over egen krop og til at få hjælp, når uheldet er ude.
Det har været et svært år, hvor vi ikke kun har skullet kæmpe med landets fortsatte coronanedlukninger og navigere i de mange restriktioner. Vi har også været på en hård opgave med at sætte os ind i de nye vacciner og de mange efterfølgende bivirkninger. Oveni er de offentlige tilskud, som foreningen har modtaget i 20 år som patientforening, blevet taget fra os, fordi myndighederne ikke længere mener, foreningen har et sygdomsbekæmpende sigte!
 
Afslag på tilskudsmidler
Foreningen VaccinationsForum har siden 2002 modtaget tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriets andel af udlodningsmidlerne til sygdomsbekæmpende organisationer. Dette tilskud er blevet taget fra os i 2021. Begrundelsen er, at foreningen ikke har et sygdomsbekæmpende sigte. Vi har derfor skrevet til Ombudsmanden og bedt om en revurdering af afslag om tilskudsmidler baseret på (1) Pludselig manglende anerkendelse af foreningens sygdomsbekæmpende formål, som ikke har ændret sig; (2) Objektiv forskelsbehandling ift. andre patientforeninger; (3) Utilfredsstillende og meget sparsom aktindsigt; (4) Manglende saglighed i vurderingen af vores sundhedsfaglige og forskningsbaserede arbejde. Ombudsmanden har svaret, at de ikke kunne gå nærmere ind i denne sag.
 
Møde med Lone Graff Stensballe
I december 2020 bragte Zetland en artikel om VaccinationsForums dokumentarfilm SVIGTET. I artiklen blev Lone Graff Stensballe interviewet om sit synspunkt. Lone Graff Stensballe, der er speciallæge i pædiatri, ekspert i infektionspædiatri og professor i pædiatrisk vaccinologi og infektionsepidemiologi, var netop blevet ansat i en nyoprettet stilling i Sundhedsstyrelsen som sagkyndig rådgiver på vaccinationsområdet.
Efterfølgende fik vi et møde med Lone Graff Stensballe, som her lyttede til forældre med vaccineskadede børn og fik et indblik i den anden side af medaljen. Vi oplevede, at Lone lyttede med interesse og empati, og hun lovede at tage denne indsigt med sig i sit arbejde. Lone Graff Stensballe blev dog kun i sin nye stilling i syv måneder. Hun sagde selv op, og stillingen er ikke blevet genbesat.
 
Jubilæumsdag med paneldebat
Søndag d. 5 september fejrede foreningen sit 25 års-jubilæum med en paneldebat i Odense, hvor vi havde tre panelister; en politiker, en jurist og en læge, der debatterede den nye epidemilov med særligt fokus på coronapasset. I panelet sad Kim Varming, speciallæge i klinisk immunologi, Peder Hvelplund, coronaordfører fra Enhedslisten og medlem af epidemiudvalget samt advokat Mikkel Kaastrup. Oprindeligt var det meningen, der skulle have været to politikere, en fra hver sin politiske fløj, men vi fik afbud fra Jane Heitmann fra Venstre i 11. time. Det blev ikke desto mindre en yderst vellykket dag.
 
Bestyrelsesmøder
Vi har i 2021 afholdt 7 bestyrelsesmøder og en generalforsamling, som var online.
 
Medlemmer
Foreningen tæller i skrivende stund 965 medlemmer, det er en nettotilvækst på 50 medlemmer.
Cirka to tredjedele er med i vores medlemsgruppe på Facebook.
 
Lokalgrupper
Vi har 6 aktive lokalgrupper fordelt i Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Midt- og Vestsjælland og Hovedstaden med 2-3 kontaktpersoner i hver lokalgruppe, Fyn dog kun med én kontaktperson. Her kunne vi godt bruge en mere. Bornholmergruppen er pt. inaktiv, da vi her helt mangler en kontaktperson.
Vi har gennemført vores to halvårlige landsmøder for kontaktpersoner og bestyrelsen i Odense, ét i juni og ét i september. Det er et vigtigt forum for orientering, erfaringsudveksling og gensidig opmuntring.
 
Foredrag
2021 blev året, hvor vi begyndte at eksperimentere med online foredrag. Vi afholdt to i januar og to igen i efteråret. I juni måned afholdt vi i Odense årets eneste fysiske foredrag.
Der har været en god tilslutning til de online foredrag, og mange efterspørger optagelser og/eller online deltagelse. Vi oplever dog fortsat, at de fysiske foredrag er langt bedre til at opbygge fællesskaber og til at udruste deltagerne til at turde træffe og/eller stå ved deres personlige valg.
·       13. jan. 2021: Online: Pia Hansen: Er vacciner den sikre løsning?
·       20. jan. 2021: Online: Pia Hansen: Er vacciner den sikre løsning?
·       12. juni 2021: Fysisk: Uffe Jonas: Demokratiet under pres
·       10. nov. 2021: Online: Mie Thorsen: Coronavaccinerne
·       23. nov. 2021: Online: Mie Thorsen: Senfølger

Netværksmøder
Lokalgruppernes opgave er at arrangere foredrag og hvad vi hidtil har kaldt cafémøder. Cafémøderne har imidlertid været lidt vanskelige at få succes med – med undtagelse af Nordjylland. På efterårets landsmøde blev vi enige om at omdøbe møderne til netværksmøder og fokusere på flere uformelle sammenkomster rundt om i landet. Det ser ud til at være lykkedes for de fleste lokalgrupper. I 2021 har vi haft følgende netværksmøder:
·       Nordjylland: 19. februar, 2. oktober, 13. november
·       Midtjylland: 6. november
·       Hovedstaden: 14. november
·       Midtsjælland: 21. november

Nyhedsbreve
Vi har udgivet 3 trykte nyhedsbreve i løbet af 2021.
Vi er samtidig lykkedes med at indsamle emailadresser på godt 85% af vores medlemmer. Hermed har vi fået mulighed for at udsende elektroniske nyhedsbreve, hvilket vi er begyndt på i det små.
 
Sociale medier
VaccinationsForum har i efterhånden mange år været på Facebook. Vi har en offentlig side og især har vi en privat og skjult gruppe udelukkende for medlemmer. Den sidste kører rigtig godt. Tonen er god, og medlemmerne søger at hjælpe hinanden. Cirka halvdelen af foreningens medlemmer er med i Facebookgruppen.
Den offentlige side kunne godt optimeres, men vi mangler folk til det, og det er ikke nogen nem post, da den er en del af vores ansigt udadtil.
Vi har en Instagram-profil. Den bliver fortrinsvist anvendt til at dele annoncer for foredrag etc. Også her mangler vi folk med kompetencer. Desuden har vi en Twitterprofil, som ligger lidt i dvale, og en YouTube-kanal, hvor man ud over vores dokumentarfilm SVIGTET kan finde filmklip fra jubilæumsdagen samt paneldebatten i sin fulde længde.
 
Sekretariatets rådgivning
Der har været åbent for telefonen 2 timer to gange hver uge. Der er cirka 2-5 opkald hver gang. Der har været mange opkald båret af bekymringer i forhold til den førte coronapolitik og epidemiloven. Ligeledes har der fortsat været mange spørgsmål omhandlende børn og vaccinationer, skal/skal-ikke og især stivkrampe. Uenighed blandt forældre, rettigheder og risici fylder også meget. Rejsevaccination er også et tema i mange opkald.
 

Fire klagesager
Alle sager er klager over dårlig behandling hos egen lægen. Trusler om indberetning af omsorgssvigt o.a.

 1. Klage over barns læge, som ikke vil overholde det informerede samtykke fra begge forældre (som ikke bor sammen). Pga. lægens udtalelse gik sagen i byretten, som gav faderen medhold.
 2. Klage afvist i regionen pga. forældelse. Klagen sendt videre til patientklagenævnet.
 3. Klage afvist i regionen, sendt til patientklagenævnet.
 4. Medhold hos regionen over dårlig behandling af egen læge.

Tolv skadessager

 1. Coronavaccine: Guillain-Barré. Ikke anmeldt pga. manglende/dårlig udredning.
 2. Coronavaccine: Blodprop hos ung. Ikke anmeldt – under udredning.
 3. Coronavaccine: Voldsom nervepåvirkning, påvirkning af hjerte m.m.  Ikke anmeldt pga. manglende/dårlig udredning.
 4. Coronavaccine: Uspecifikke symptomer. Ikke anmeldt pga. manglende/dårlig udredning.
 5. Influenzavaccine: Genoptagelse af ældre sag.
 6. Influenzavaccine: Et familiemedlem har oplyst om et dødsfald umiddelbart efter influenzavaccination, men mulig årsagssammenhæng blev ikke undersøgt, da øvrig familie ikke ønskede det.
 7. MFR-vaccine: Afgørelse af méngrad udsat til juli 22.
 8. Skade ang. alu-allergi: Afvist pga. forældelse.
 9. Skade ang. alu-allergi: Under behandling.
 10. Skade ang. alu-allergi: Behandling efter konstateret alu-allergi.
 11. DiTeKiPol-Hib-vaccine: I Højesteret (blev udsat).
 12. DiTeKiPol-Hib og MFR-vacciner: Sammenhæng afvist af speciallæge.

Andet
·       Et anbragt barn bliver vaccineret imod moderens vilje.

Europæisk samarbejde
Det europæiske samarbejde ligger stille for vores vedkommende. Vi har ikke haft de fornødne ressourcer.
 
Donation
Vores årlige indsamling bidrager til at opretholde foreningens status som almennyttig forening. Hermed kan alle, der donerer, trække deres bidrag fra i SKAT. Men som forening kan vi altså ikke længere få del i statens udlodningsmidler. Vi samlede 31.463 kr. ind i 2021. Tusind tak til alle, som bidrog!