Årsberetning VaccinationsForum 2019

 Årsberetning for VaccinationsForum 2019
 
For et lille år siden konstituerede den nye bestyrelse sig med hele 3 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Vi har brugt tid på at lære foreningens historie at kende, på at lære hinanden at kende og ikke mindst på at finde ud af, hvordan vi sammen bidrager bedst til foreningens vigtige arbejde fremover.
Nedenfor gives en kort status på de større opgaver og temaer, vi har arbejdet med.

 1. Arbejde med dokumentar om vaccinationsskader
  Forberedelserne og optagelserne til dokumentaren begyndte i efteråret, og den forventes at have premiere ved generalforsamlingen d. 28. marts 2020. Det har været et langt forløb og en stor opgave. I bestyrelsen håber vi, den vil få en del opmærksomhed af hensyn til de mange vaccineofre, som i lang tid ikke er blevet hørt. Dokumentaren skal også ses som et indlæg i en vigtig kamp for vores ytringsfrihed – vi vil ikke acceptere, at den nuværende hetz mod vaccinekritiske stemmer fortsætter. Det er afgørende - og vores ønske, at der bliver skabt en løbende debat om vaccineskader, som vi med dokumentaren ønsker at være samtalestarter til.

 2. Oprettelse af lønnet sekretariat
  Vi har i efteråret oprettet en deltidsstilling til at varetage sekretariatet. I bestyrelsen ser vi det som et stort og vigtigt skridt fremad, men også som en nødvendighed for at sikre at den værdifulde erfaring, som foreningen har opbygget over årtier med vores tidligere formand Else Jensen ved roret, ikke går tabt. Det er en overgang, som stadig pågår, men de fleste opgaver er dog overdraget. For at etablere det rette grundlag for sekretariats arbejde er der lavet et grundigt arbejde for at sikre, at vi i driften af foreningen overholder alle datatilsynets regler ved datasikkerhed (GDPR).

 3. Mediestrategi: Kursus i formidling ved ekstern hjælp. Mediegruppe oprettes
  I erkendelsen af at der er forskel på at have ret og få ret, har vi søgt professionel hjælp til at træne vores retoriske evner. Vi skal sikre, at nøglepersoner i foreningen er dygtige og tydelige i mødet med presse og politikere, og at vi fremstår enige og afstemte. Hvis vi skal lykkes med at have en stemme i nutidens samfund, hvor den altdominerende holdning er, at vacciner er vor tids største medicinske mirakel, så skal vi ruste os. Vi skal vide, hvilken slags argumentation, der virker, og hvilken der ikke virker. Vi har afholdt to heldagsmøder, hvor vi har arbejdet praktisk med vores kommunikation og vi er stadig i gang med at udarbejde en skriftlig kommunikationsvejledning for mediegruppen, som de medlemmer, der har presse- og mediekontakt, skal være godt bekendt med.

 4. Foreningens organisering
  Vi har arbejdet på at optimere foreningens drift gennem organisering, så det tydeligere fremgår, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der driver foreningens forskellige funktioner og aktiviteter. Vi mener, at vi derved kan drive flere opgaver, men også at det med en tydelig organisering bliver nemmere at inddrage medlemmer samt eksterne kræfter. Resultatet af dette arbejde, håber vi på, kan ligge færdigt til kommunikation i første halvår af 2020.

 5. Følge med i de vigtigste vaccineforsøg i Danmark
  Danmark er et populært land for medicinalindustrien til at lave forsøg i, da vores lempelige lovgivning i forhold til samkøring af registre er helt unik. Vi følger med i to forsøg:

  1)    Indførelse af en 3. MFR-vaccine i 6. måneders alderen. Begrundelsen for denne vaccine er, at børn af vaccinerede mødre har et lavere antistofniveau ved fødslen end børn af mødre, der har gennemlevet sygdom. Derfor er børn i dag, i modsætning til tiden før indførslen af MFR, blevet modtagelige over for sygdom i en tidligere alder, hvor der oftere er alvorlige komplikationer.

  2)    Fase III studie på en kvadrivalent-konjugeret meningokokvaccine til børn i 12-23-måneders alderen.
  Det har været en besynderlig oplevelse at få aktindsigt i dette studie, simpelthen fordi størstedelen af teksten var overstreget, så vi ikke kan læse det. Argumentet er, at det er for at beskytte vaccineproducentens rettigheder. Gad vide, hvem der så sørger for at beskytte de små børns rettigheder?
  Bestyrelsen er ved at overveje, hvordan vi kan få mest muligt ud af disse sager i 2020.
  Vi er blevet inviteret til dialogmøde med et team af læger fra Århus Universitetshospital.

 6. Samarbejdet med Europagrupperne
  Vi har sammen med flere andre organisationer og med opfordring fra voreseuropæiske samarbejdspartner, EFVV (European Forum for Vaccine Vigilance), været repræsenteret til den første internationale konference i Tel Aviv i Israel om informeret samtykke; ”Vaccines – Educated Choice”, hvor mere end 1000 personer deltog. Vores nyhedsbrev i marts 2020 har dækket begivenheden.

 7. Erstatning i vaccinesager
  a.    4 sager: Start på sag med Di-Te-Ki-Pol/Hib, hvoraf 2 var aluminiumsallergier.
  b.    2 sager: Hjælp til bestemmelse af méngrad for MFR-skadet.
  c.    4 sager med opfølgning af Di-Te-Ki-Pol/Hib, hvoraf 2 sager var om afslag for varigt mén efter aluminiumsallergi.
  d.    1 sag: HPV-sag afsluttet med afslag.
  e.    1 sag:  Start på en sag: Formodet influenzavaccineskade.
  f.     1 sag: MFR Sag afvist med for sen anmeldelse.
  8.   Vaccinerelaterede klager/henvendelse til sundhedsvæsnet og myndigheder
  a.    1 sag: Tvangsvaccination af anbragt barn.
  b.    1 sag med forsøg på udelukkelse af uvaccineret barn i daginstitution.
  c.    1 sag med klage over forkert behandling på skadestue med stivkrampeforebyggelse
  d.    1 sag med uenighed mellem forældre – rådgivning om rettigheder.
  e.    1 sag med ”utilsigtet hændelse” (forkert vaccine).
  Foreningen ser, at mange søger hjælp på sociale medier, bl.a. Facebook, i stedet for rådgivning i en patientforening.

 8. Lokalgrupperne
  Der har i 2019 været afholdt adskillige cafémøder rundt om i landet, arrangeret af lokalgrupperne.
  Desuden har vi i løbet af året i samarbejde med lokalgrupperne afholdt i alt fire velbesøgte foredrag i Jylland og i København. Et foredrag i Odense måtte aflyses pga. for få tilmeldte.
  Vi har afholdt et landsmøde for lokalgrupper i Odense i august 2019.
  Vi mangler fortsat kontaktpersoner, især på Sjælland og på Fyn.

 9. Andet fra årets løb
  Vi oplever, at der er mange, der gerne vil lytte til os og høre, hvad vores formål som forening er.
  Det ser vi som meget positivt, og vi er meget opmærksomme på, at det er vigtigt at tale med mennesker i den sammenhæng, de er i. Hvis man aldrig har været det mindste kritisk over for vacciner og altid har ment, at skeptikerne var vildfarne, ja, så er det en lidt længere proces at turde tænke anderledes.
   
  Det har også været interessant at høre WHO diskutere vaccinesikkerhed i december. Selvom det er en organisation, der arbejder helhjertet for at fremme vaccinationstilslutning og for at uskadeliggøre foreninger som vores, så har de plads til også internt at have en debat. De erkender, at antallet af kritikere i verden stiger langt mere end antallet af fortalere for vacciner. Det er virkelig gode nyheder! Vaccinetvang ligger på manges læber og rykker tættere ind på os fra alle sider. Det er et af vores helt store fokusområder at sikre, at alle ved, at der ikke er fagligt grundlag for vaccinetvang.
   
  I 2019 har vi udvidet med en Twitter-konto. Desuden skanner vi hver uge alle danske medier for artikler og andet, hvor emnet vacciner indgår. Fundene samles i et dokument, der løbende opdateres og indgår i vores vidensbank.
   
  Tak til alle, som hjalp os med at få 100 donationer på mindst 200 kr. hver.
  Det endte så flot igen på 41.391 kr. og giver os råderum til at gennemføre vores aktiviteter. 
  Vores lukkede Facebook-gruppe er til stor glæde med mange seriøse svar og utrolige ressourcer.
  Tak for den støtte, der ydes indbyrdes blandt medlemmerne. Tak til alle medlemmer for at være medlem, og ikke mindst tak til alle, der alle mulige steder så flittigt gør opmærksom på, at vi har en forening som denne til at varetage brugernes interesse over for politikere, myndigheder og pressen.
  Særlig tak til kontaktpersonerne og alle hjælpende hænder for deres indsats.