Årsberetning 2010

Alt om generalforsamlingen - følg med i vores liv og hverdag


 

Vaccinationsregisteret
Den vigtigste begivenhed i år var Folketingets vedtagelse om at indføre et nationalt vaccinationsregister. Den tidligere sundhedsminister, Jacob Axel Nielsen, havde forslået, at registeret også skulle bruges til at indkalde uvaccinerede. Derfor var bestyrelsen i deputation til Sundhedsudvalget for at bede om, at dette blev stoppet. Vi fik god respons på vores opfordring på Christiansborg, for det viste sig, at formanden for Sundhedsudvalget, Preben Rudiengaard, var enig med os, og han kunne fortælle, at han allerede havde talt med sundhedsministeren om sagen. En sådan brug af registeret ville efter vores mening kunne vise sig at blive til et misbrug, og det er noget, man som borger skal være utroligt opmærksom på. Danmark er et af de mest ”registrerede” lande i verden. Det er både godt og skidt, da risikoen for at misbruge dette forhold således også er til stede.

I forbindelse med sundhedsministerens forslag om at bruge registeret til også at indkalde uvaccinerede, udsendte vi en pressemeddelelse om problematikken. Vi havde ligeledes et foredrag om emnet med jurist Anette Høyrup fra Forbrugerrådet.

 

Samarbejdet med Forbrugerrådet fungerer godt.
Vi har en del uformelle dialoger med deres ansatte på sundhedsområdet, hvilket vi nyder godt af, og de bruger til gengæld også os flittigt. Vi byder herudover ind med høringssvar i forbindelse med love, der berører vores område. I 2010 var det Vaccinationsregisteret. Forbrugerrådet er således blevet en vigtig del af vores netværk.

Samtidig med dette har vi fået placeret vores sundhedsfaglige konsulent i to klagenævn: Patientombuddet og Lægemiddelskadeankenævnet.

Karen Østergaard har overgivet sin plads i Forbrugerrådet til Diana Beckhaug.

 

Problemer med at få monokomponente vacciner
Der er stadig problemer med at få monokomponente vacciner (singlevacciner) i nogle tilfælde. Vi har derfor henvendt os til Sundhedsstyrelsen for at få løst det problem, som består i, at Statens Serum Institut ikke giver korrekt information til de praktiserende læger men fejlagtig oplyser dem om, at disse vacciner slet ikke findes, – et klik på Seruminstituttets hjemmeside viser dog noget andet. Her står singlevaccinerne på salgslisten! Og vi har ligeledes erfaret, at rejseklinikkerne og flere praktiserende læger kan få dem. Vi venter nu på svar fra Sundhedsstyrelsen.

Rådgivningen i foreningen har været præget af, at utroligt mange børn og unge rejser udenlands – også til lande langt udenfor Europa.

 

Foredrag
Vores foredrag har været store tilløbsstykker! Vi har simpelthen måttet sige nej til de sidste tilmeldte, hvilket vi aldrig har oplevet før. De lokale kontaktpersoner har i stort omfang stået for arrangementerne, og det har de gjort godt. Derfor er vi fortsat med foredragsvirksomheden i 2011 og vil gøre det fremover, så længe det går så godt som nu.

Foredragene har også medført, at vi har talt med mange af vores medlemmer. Det har været utrolig opløftende, og mange af dem, vi har mødt, har virkelig været veteraner med medlemskaber, der er lige så lange som foreningens eksistens, nemlig snart 15 år.

Kursus i kommunikation har været gennemført i bestyrelsen og hermed også i samme omgang en vurdering af vores evne til at kommunikere via vores nyhedsbrev. Vi har fået et fingerpeg om, hvor vi kan gøre det bedre, og vi fik også øje på, hvor vi gjorde det godt nok.

Samarbejdet med pressen har været bedre i 2010 end nogensinde før. Der er kommet kritiske journalister på banen, som interesserer sig for denne del af sundhedsvæsnet. Årsagen har været skandalen om svineinfluenzaen. Det fik åbnet journalisternes øjne for vores store og vigtige område, så vi har haft et rigtig godt år, hvad dette samarbejde angår. Der har specielt været samarbejde omkring det forhold, at Sundhedsstyrelsen tillader, at der sidder en hel del folk med forbindelse til vaccineindustrien i Vaccinationsudvalget, og i det hele taget omkring lukketheden om det arbejde. Der er ikke kommet noget konkret ud af det, men vi har været med til at synliggøre et område, som for de fleste har været helt ukendt. På den måde har vi gjort opmærksom på, at vi i Danmark har vores egen WHO-problematik, hvad angår lobbyisme tæt på beslutningstagerne. Spørgsmålet er derfor, i hvor høj grad de danske sundhedsmyndigheder kan forarges over WHO.

Sund Livsstil messen i København i oktober forløb som normalt, og vi havde utroligt mange henvendelser om influenzavacciner.

 

Skader
Aktuelt hjælper foreningen med anmeldelse af skader efter MFR-, Gardasil- og Pandemrix-vaccinationer samt ved komplikationer som følge af tilsætningsstoffet aluminium. Komplikationerne efter vaccinerne er for alle sagers vedkommende alvorlige, hvilket betyder, at de skadelidte har fået funktionstab, som i væsentlig grad berører arbejdsliv og den nære dagligdag.

Sagen om skade efter en poliovaccination blev anket i 2009 og er – hvad méngradsudmålingen angår – afsluttet med tilkendelse af forhøjet méngrad og erstatning.

Foreningen har således i 2010 assisteret og gør det fortsat ved anmeldelser til såvel Arbejdsskadestyrelsen, Patientforsikringen, Ankestyrelsen samt Lægemiddelskadeankenævnet.

Omsat til tal har foreningen nu 6 aktive sager, og flere er i skrivende stund på vej.

Foreningen har i større udstrækning end de tidligere år valgt at inddrage de problemstillinger, som opstår, når skadelidte ønsker hjælp i kommunerne. Det kan være meget svært at finde overskud til at kæmpe for de rettigheder, man har som borger, når man samtidig er syg og har smerter – og endnu sværere at føle sig hørt og forstået.

Det er foreningens erfaring, at der ikke sjældent bliver skrevet meget væsentlige og forkerte oplysninger i såvel de kommunale som lægelige sagsakter, hvorved det i de forgangne år har været en meget omfattende opgave at gøre opmærksom på ovennævnte til de involverede instanser. Forkerte fakta i en journal kan have væsentlige negative konsekvenser for den senere anmeldelse til f.eks. Patientforsikringen, idet lægekonsulenterne hermed vurderer sagen på ikke korrekte oplysninger.

Foreningen finder det i denne sammenhæng problematisk, at det ikke er muligt, mens sagsbehandlingen pågår, at blive partshørt i de lægelige interne dokumenter, som lægekonsulenterne udfærdiger, idet eventuelle fejl i journalen herved bliver videreført med fare for at danne afgørende forkert grundlag for sagens endelige bedømmelse.

 

Medlemstilgang og frafald
Der har været en lille tilbagegang fra ca. 640 til 620 medlemmer i 2010, men vi er godt tilfredse og takker vore mange medlemmer for støtten til den fælles sag.

 

Planer for 2011
Bogen ”I Tvivl?” skal omredigeres, og medlemmer af VaccinationsForum kan rekvirere et eksemplar i anledning af foreningens 15 års jubilæum.

Desuden skal der afholdes foredrag for medlemmerne. Det er tanken, at foredrag vil kunne skabe større aktivitet i lokalgrupperne.

Herudover er det planlagt at medvirke i en paneldiskussion med Det Medicinske Selskab i København bestående af praktiserende læger samt repræsentanter fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Emnet er børnevaccinationer, og arrangementet finder sted i København d. 22.november i år.

Foreningen bliver i lighed med tidligere år at finde på Sund Livsstil messen i København fra 23.-25. september 2011.