HJÆLP TIL ERSTATNING
Vaccinationskomplikationer/skader? - Få hjælp hos Vaccinationsforum


Ved mistanke om bivirkning
I medfør af § 6 i bekendtgørelse nr. 1237 vil lægen kunne straffes med bøde, såfremt indberetningspligten ikke overholdes. Selskaber (juridiske personer) kan endvidere pålægges strafansvar efter reglerne i straffeloven.
3 Jf. bekendtgørelse nr. 1237 af 12. december 2005 om indberetning af bivirkninger.


Ved mistanke om opstået skade?
Ifølge loven 6 er det en udtrykkelig pligt for enhver autoriseret sundhedsperson – som i sin virksomhed bliver bekendt med skader, der må antages at være erstatningsberettigende – at informere den skadelidte patient om erstatningsmuligheden. Ligeledes er der pligt til, i fornødent omfang, at bistå patienten med anmeldelse af skaden til Patientforsikringsforeningen eller til en række nærmere angivne private institutioner.
En evt. overtrædelse af informationspligten vil kunne indbringes for Sundhedsvæsnets Patientklagenævn. Denne pligt gælder alle autoriserede sundhedspersoner.
Informationen til patienten skal gives på grundlag af en konkret vurdering af den aktuelle situation. En forudgående information om erstatningsmuligheden vil altså ikke være tilstrækkelig til opfyldelse af informationsforpligtelsen.


Få hjælp til erstatning
Som den eneste patientforening i Danmark hjælper vi personer med at få erstatning.
Vi vil også være behjælpelige med at anmelde bivirkninger til lægemiddelstyrelse.