Årsberetning VaccinationsForum 2022

2022 var et mærkeligt år. Man kunne sige, at 2022 var året, hvor vi alle drog et lettelsens suk og kunne udbryde ”det er ovre”, ”vi kom igennem det”, uanset hvordan man end vurderede håndteringen af corona-restriktionerne. Samtidig så vi en lettere desorienteret og traumatiseret befolkning, der skulle tilbage til hverdagen med en oplevelse af tillidsbrud og skepsis overfor myndigheder, medier og markedskræfter.
 
Samme fornemmelse har VaccinationsForum stået i. Det har været en lettelse at slippe for en del af presset for coronapas og mundbindskrav. Samtidig har det været meget ubehageligt at blive gjort opmærksom på, i hvor tynd tråd vores grundlæggende rettigheder hænger. VaccinationsForum holder stadig fast i det frie valg som grundstenen i vores arbejde. Beslutningen om at lade sig vaccinere skal tages af den enkelte og skal kunne tages frit og på et oplyst grundlag. Oplever man bivirkninger ved en vaccine, skal det tages seriøst, og ofrene skal modtage den rette støtte og behandling.
 
Oveni har vi skullet forholde os til, hvordan vi fortsætter dette arbejde uden det økonomiske grundlag, vi har været vant til. Mange kræfter er blevet brugt i forsøget på at finde nye løsninger og nye veje, og ikke alt med et synligt resultat.
 
I overensstemmelse med handleplanen 2022 har vi i årets løb brugt kræfter på følgende:
 
Ressourcemobilisering
VaccinationsForum har brug for flere ressourcer i form af personer, der har lyst til at bidrage med deres tid, evner eller gode forbindelser. Vi har også behov for at få tilført flere midler, så vi fremover kan fastholde vores nuværende aktivitetsniveau og vidensdeling.
 
Bestyrelsen har i løbet af det forgangene år haft fokus på mulighederne for at rejse flere midler og har søgt gratis rådgivning hos flere fundraisere med forstand på vores område. Det fremgår, at vi ikke har den letteste forening eller formål at finde midler til blandt de etablerede private fonde.
 
Derimod er der muligheder på Facebook og andre sociale medier, hvor der findes et kritisk segment af befolkningen, som har stor sympati for og bakker op om vores arbejde. Desuden er denne form for fundraising ikke bundet af tunge ansøgnings- og administrationsprocesser. Vores 900 medlemmer er et solidt udgangspunkt.
 
Bestyrelsen har derfor identificeret en arbejdsgruppe og søgt professionelt input til en Facebook-kampagne med fokus på seriøsitet og troværdighed, der skal sikre at vi undgår diverse Meta-filtre og nedlukning af konti. Den nærmere afklaring af strategi og den nødvendig rådgivning og sparring forestår stadig.
 
Coronavaccinerne
Siden udrulningen af coronavaccinerne har vi fulgt med i den skærpede overvågning. Peter laver et stort arkivarbejde med indsamling af både videnskabelige artikler og nyheder fra pressen, som giver overblik og er særdeles nyttigt, når medlemmer søger svar på spørgsmål. Samarbejde med foreningen Aktive Borgere har givet os mulighed for at få del i speciallæge Jeanne Rungbys grundige rapporter, som adresserer bivirkninger og vaccineskader.
 
De mange henvendelser fra mennesker, der selv eller hvis pårørende har oplevet bivirkninger fra vaccinerne er imidlertid blevet svære at imødekomme. Omfanget og kompleksiteten af bivirkningerne, som ikke bliver tilstrækkeligt udredt i vores sundhedssystem, har ført til, at vi må gentænke strategien for, hvordan vi bedst udnytter vores ressourcer.
 
Else har på VaccinationsForums vegne medvirket i en ny dansk dokumentar, som netop adresserer bivirkningerne.
 
I foråret fik vi engageret Christine Stabell Benn til at tale ved vores årsfest. Her holdt hun foredrag om vacciners uspecifikke effekter. Der var en god udveksling af synspunkter og spørgsmål efterfølgende.
 
Oplysningsmateriale til skoler og daginstitutioner
I samarbejde med foreningen Aktive Borgere har VaccinationsForum udarbejdet to foldere til hhv. skoler og daginstitutioner. Baggrunden var til dels, at en del forældre har erfaret, at kommunikationsplatformen Aula kun kan tilgås, hvis man oplyser private sundhedsdata som vaccinestatus. Desuden har der været talrige sager med overskridelse af rettigheder i coronatiden. Folderne gennemgår, hvilke retningslinjer skoler og institutioner bør følge. Folderne kan man som forældre læse for at gøre sig bekendt med reglerne, men man kan også aflevere en folder til sit barns institution, hvis man føler et uretmæssigt pres fra institutionen.
 
Bestyrelsesmøder
Vi har i 2022 afholdt 7 bestyrelsesmøder og en generalforsamling.
 
Medlemmer
Ved udgangen af 2022 talte foreningen 972 medlemmer. Cirka to tredjedele er med i vores medlemsgruppe på Facebook.
 
Lokalgrupper
Vi har 6 aktive lokalgrupper fordelt i Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Midt- og Vestsjælland og Hovedstaden med 2-3 kontaktpersoner i hver lokalgruppe, Fyn dog kun med én kontaktperson. Her kunne vi godt bruge en mere. Bornholmergruppen er fortsat inaktiv, da vi her helt mangler en kontaktperson. Vi mangler også kontaktpersoner til Midt- og Sydsjælland.
Vi har gennemført vores to halvårlige landsmøder for kontaktpersoner og bestyrelsen i Stenstrup på Fyn, hhv. d. 30. april (samme dag som årsfest) og d. 29. oktober. Det er et vigtigt forum for orientering, erfaringsudveksling og gensidig opmuntring.
 
Foredrag
Der er i 2022 afholdt fire foredrag, som alle var fysiske.
·      20. marts 2022 i Vanløse: Mette Carendi: »Når du forlader flokken«
·      30. april 2022 i Stenstrup (årsfest): Christine Stabell Benn: »Vacciners uspecifikke effecter«
·      19. september2022 i Kolding: Anette Straadt: »Styrk immunforsvaret – naturligt og effektivt«
·      13. nov. 2022 i Svendborg: Mette Sloth (tidl. Carendi): »Når du forlader flokken«

Netværksmøder
I 2022 har vi haft følgende netværksmøder:
·      Nordjylland: 2 gennemførte d. 19. feb. og d. 11. juni (begge Aalborg)
·      Midtjylland: 1 gennemført d. 20. aug. (Hjerm) + 1 aflyst d. 1. okt. (Århus)
·      Sydjylland: 1 aflyst d. 14. juni (Kolding)
·      Fyn: 1 gennemført d. 30. jan. (Svendborg)
·      Hovedstaden: 2 gennemførte d. 23. jan. (Vanløse) og d. 3. april (Valby) + 1 aflyst: d. 6. nov. (Farum)

Nyhedsbreve
Vi har udgivet 2 trykte nyhedsbreve i løbet af 2022.
Vi er samtidig lykkedes med at indsamle emailadresser på godt 85% af vores medlemmer. Hermed har vi fået mulighed for at udsende elektroniske nyhedsbreve, hvilket vi er begyndt på i det små.
 
Sociale medier
VaccinationsForum har i efterhånden mange år været på Facebook. Vi har en offentlig side og især har vi en privat og skjult gruppe udelukkende for medlemmer. Den sidste kører rigtig godt. Tonen er god, og medlemmerne søger at hjælpe hinanden. Cirka halvdelen af foreningens medlemmer er med i Facebookgruppen.
Den offentlige Facebookside kunne godt optimeres, men vi mangler fortsat folk til det.
Vi har en Instagram-profil, der fortrinsvist anvendes til at dele annoncer for foredrag etc. Også her mangler vi folk med kompetencer, hvis den skal udbygges. Desuden har vi en Twitterprofil, som ligger lidt i dvale, og en YouTube-kanal, hvor man kan finde vores dokumentarfilm SVIGTET samt paneldebatten ved jubilæumsdagen i 2021 samt filmklip derfra.
 
Sekretariatets rådgivning
Der har været åbent for telefonen 2 timer to gange hver uge. Der er cirka 2-5 opkald hver gang.
Langt de fleste opkald handler om børnevaccinationsprogrammet; mange med overvejelser om skal/skal-ikke eller hvordan man håndterer pres fra læge og familie. Spørgsmål om stivkrampe fylder meget. Vi har også haft en delt forespørgsler om K-vitamin-injektion ved fødsler. Det er jo ikke vaccination, men indgrebet ligner. En del forældre til uvaccinerede unge genovervejer MFR, når børnene nærmer sig pubertet – en del efterspørger mulighed for enkeltvaccine. Uenighed blandt forældre, rettigheder og risici fylder også en del. Der er mange opkald om rejsevaccination og alternativer dertil – meget ofte gælder det uvaccinerede unge mennesker, som skal på studieophold, eller forældre, der vil rejse med uvaccinerede små børn. Der er fortsat også opkald om mistanke om bivirkninger fra coronavaccinerne.
 
15 vaccineskader, 3 klagesager
·      Covid-19-vacciner: Vi har været i kontakt med 7 personer vedr. skader/bivirkninger efter covid 19-vaccination. 2 af skaderne er anmeldt, afvist og anket.  5 er ikke færdigudredt.
·      Influenzavacciner: 2 sager, 1 afvist og anket, 1 anmeldt
·      Di-Te-Ki-Pol: 1 sag, usikkert hvor den står i retssystemet
·      MFR: 1 ukendt resultat
·      Aluminiumsskader med allergi overfor aluminium: 4 sager, alle anerkendt
 
Klager
3 klager over praktiserende læger.
En afvist som forældet, en anerkendt og en med ukendt resultat
 
Europæisk samarbejde
VaccinationsForum blev i 2022 kontaktet af Children’s Health Defense (CHD) Europe og indbudt til at blive del af en større bevægelse i Europa, som dels søger at gøre borgere opmærksom på problemstillinger angående vaccinationer, og dels at påvirke politikere og andre regulerende myndigheder i retning af at anerkende mangelfuld tilbundsgående indsigt i forskning samt at sikre, eksempelvis, tilstrækkelig lægelig indberetningspligt i forbindelse med udrulning af vacciner.

I forlængelse heraf blev der afholdt et indledende møde med et stort antal frivillige foreninger i hele Europa, som VaccinationsForum deltog i. Målet var at samle ressourcer og kræfter til den fortsatte kamp mod overgreb på borgeres rettigheder.
 
CHD er oprindeligt lanceret af Robert F. Kennedy Jr. i USA, men siden er organisationen ekspanderet.
CHD trækker på massivt mange forskellige fagpersoner og har ikke kun sigte på, at oplyse om problemstillinger ved vacciner, men er også engageret i andre problemstillinger som miljø, digitale betalingssystemer, kunstig intelligens (AI) samt eksempelvis den interessekonflikt, der kan optræde i større globale organisationer som eksempelvis WHO.
 
CHD er nu et større netværk med en række foreninger i Europa. Man mødes ofte online på fredag eftermiddage, hvor der er en given dagsorden. Der arrangeres også løbende forskellige konferencer, workshops og andet. Vi holder løbende øje med CHD’s aktiviteter og er med, når der er relevant dagsorden.
 
Donation
Vores årlige indsamling bidrager til at opretholde foreningens status som almennyttig forening. Hermed kan alle, der donerer, trække deres bidrag fra i SKAT. I 2022 samlede vi 73.076 kr. ind.

Tusind tak til alle, som bidrog!