DINE RETTIGHEDER

Loven siger Vaccination er frivilligt og at det kræver informeret samtykke,- med andre ord skal du have både fordele og ulemper at vide, og ingen kan tvinge dig til vaccination!

Kapitel 5 Patienters medinddragelse i beslutninger. Informeret samtykke.
§ 15. Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af §§ 17-19.

Stk. 2. Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke efter stk. 1.

Stk. 3. Ved informeret samtykke forstås i denne lov et samtykke, der er givet på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, jf. § 16.

Stk. 4. Et informeret samtykke efter afsnit III kan være skriftligt, mundtligt eller efter omstændighederne stiltiende.

Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om samtykkets form og indhold.
LBK nr 913 af 13/07/2010 - Bekendtgørelse af sundhedsloven - Indenrigs- og Sundhedsministeriet.