Årsberetning 2009

 

Planer for år 2010
Indførsel af Det danske Vaccinationsregister vil fremover kræve en del af foreningens tid og ressourcer.

Foreningen vil atter afholde messe i år 2010

Vi vil holde foredrag med antroposofisk læge Elisabeth Møller Hansen på baggrund af ønske fra sidste års generalforsamling.

Vi vil færdiggøre påbegyndte pjece om information, procedurer og rettigheder ved anmeldelse af en vaccineskade til Arbejdsskadestyrelsen.

Vi vil følge op på aluminiumsproblematikken i forhold til korrespondancen med Sundhedsstyrelsen om de problemer, der er hæftet til, at man ikke kan få aluminiumsfri vacciner fra Statens Serum Institut.

Desuden vil vi følge op på HPV vaccinen.

 

Follow-up på HPV vaccinationens indførelse i oktober 2008
HPV vaccinationen blev indført i oktober 2008. Vi har hermed kunnet følge indberetninger af bivirkningerne i ca. et år.

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan man læse om de indberettede bivirkninger - og hvilke af disse, Lægemiddelstyrelsen mener, skyldes vaccinen. Det fremgår heraf, at stort set alle virkelige alvorlige rapporterede bivirkninger er blevet afvist som havende sammenhæng med HPV vaccinen. Disse bivirkninger er vurderet til at være tilfældige sammentræf af sygdom, opstået på samme tid som vaccinationen. Vi er i gang med at undersøge, hvorledes Lægemiddelstyrelsen er kommet frem til disse vurderinger.

Vi har fået en henvendelse om alvorlige bivirkninger, en sag vi stadig arbejder på, og som vi vil fortælle mere om på et senere tidspunkt.

 

Afdækning af H1N1 pandemien og den dertil hørende vaccine
H1N1 pandemien, og den dertil hørende vaccine, har været meget omtalt i alle medier. Det krævede en del tid blot at følge med i forløbet. Der var ganske enkelt artikler i flere aviser hver eneste dag. Vi havde et godt samarbejde med nogle journalister i den forbindelse.

Opgørelsen over bivirkninger ved vaccinen viser 49 indberettede virkelig alvorlige bivirkninger. Dvs. dødsfald, aborter, dødfødsler, hjertestop, lammelser m.m. Alle indberettede sager er afvist af Lægemiddelstyrelsen som havende en sammenhæng med H1N1 vaccinen. Vi har ikke kunnet få nærmere oplysninger om, hvornår der kommer en endelig kausualitetsvurdering, dvs. årsagssammenhæng om, hvorvidt man holder fast i den vurdering.

Karen og Else var til stede som tilhørere til et møde om nævnte på Farmaceutisk Institut.

Foreningen May Day afholdte endvidere et offentligt møde, hvor Foreningen var repræsenteret i panelet, og hvor der ligeledes var politikere tilstede.

Når man skal vurdere forløbet af H1N1, har den været en øjenåbner for mange, både i befolkningen og hos politikere og myndigheder. Forløbet har afsløret, at medicinalindustrien er en aktiv partner, når der er tale om smitsomme sygdomme, som kan give dem indtægter ved salg af vaccine. WHO har været udsat for hård kritik, og det er Foreningens vurdering, at WHO´s troværdighed må antages at være sat på spil.

Journalisterne på dagbladet Information har ydet en hel usædvanlig indsats for at afsløre interessemodsætningerne ifbm salg af H1N1 vaccinen. Vi har i den anledning indstillet journalisterne på nævnte dagbladet til journalistprisen Kristian Dahls mindelegat.

Endvidere har Foreningen fremsendt en henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg (SUU) om det forhold, at diverse folk fra industrien er repræsenteret i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg. Dags dato har vi ingen respons fået på vor henvendelse.

En noget speciel henvendelse kom fra TV2. Vi blev således forespurgt, ”om vi havde smittegrupper med svineinfluenzaen, idet de i så fald gerne ville bringe noget om det i nyhederne!”

Generelt har vi haft et godt samarbejde med journalister i årets løb. Journalisterne har fået en mere kritisk indfaldsvinkel til vaccinationsproblematikkerne og behandler vanskelige problemstillinger, også med en mere dybdegående indfaldsvinkel til emnet.

 

Behandling af sag om aluminium mv.
Foreningen blev i januar 2009 kontaktet af en mor, hvis læge havde søgt rådgivning hos Statens Serum Institut. Her blev lægen fejlinformeret omkring vaccine uden aluminium, og på den baggrund henvendte Foreningen sig til Sundhedsstyrelsen.

Vi fik som bekendt et positivt svar fra Sundhedsstyrelsens direktør Jesper Fisker, selv om det tog næsten 10 mdr. Det afgørende er nu, at der bliver handlet på de områder, som er angivet i direktørens svarskrivelse. Det vil vi følge op på i år 2010.

En anden henvendelse til Sundhedsstyrelsen fra nogle af vores medlemmer - med klage over, at breve med opfordring til HPV vaccination sendes direkte til deres 12-årige børn, er der endnu ikke kommet svar på. Dog viser det sig, at i de næste breve, der blev sendt ud i den anledning, var der rettet ind efter nogle af klagernes kritikpunkter.

 

Udgivelse af pjece om information, procedurer og rettigheder ved vaccinationsskade
Foreningen har i oktober 2009 udgivet pjecen Vaccinationskomplikationer og skader. Pjecen beskriver information, procedurer og rettigheder ved anmeldelse og rejsning af en erstatningssag i Patientforsikringen. Pjecen omhandler tilsvarende patientens rettigheder og lægens pligter både inden der foretages en vaccination, og når vaccinationen ikke forløber, som den skal. Læseren guides igennem procedurerne og får samtidig gode råd ved anmeldelse og rejsning af en sag i Patientforsikringen.

Pjecen er blevet omdelt ved messen i oktober og er siden da blevet offentliggjort på nettet på bl.a. Forbrugerrådets, Patientforeningen Danmarks og vores egen hjemmeside samt omtalt i bladet Hendes Verden. Der har været pæn efterspørgsel fra folk, der har mistanke om, at de har en skade. Vi har endvidere rettet henvendelse til relevante myndigheder og institutioner med henblik på offentliggørelse og videre distribuering af pjecen; blandt andet til regionernes patientvejledere. Vi afventer stadig respons på nævnte henvendelse til regionerne.

 

Rådgivning og udfærdigelse af ansøgninger om erstatning for vaccinationsskade
I det forløbne år er status over ansøgninger om erstatning for vaccinationsskade som følger:

En har fået en skade anerkendt - og 2 har fået afslag på genoptagelse.

To sager er afvist. Det drejer sig om en MFR vaccination af en 12-årig, hvor vedkommende efter vaccination udviklede kronisk træthed, samt en sag med autisme og epilepsi efter Di-Te-Ki-Pol.

I en anden sag som endnu ikke er startet, har vi kontakt med en ung pige, som har været meget syg og i længere tid hospitalsindlagt umiddelbart efter HPV vaccinationen. Det er nu over et år siden, og hun er ikke rask endnu.

Vi har flere sager under opstart.

 

Diverse aktiviteter relateret til kommende indførsel af Det Danske Vaccinationsregister
I december 2009 blev lovforslaget til Det Danske Vaccinationsregister sendt til høring.

Tidligere sundhedsminister Jacob Axel Nielsen havde således givet til kende, at han ønskede at udvide brugen af Det Danske Vaccinationsregister (DDV) til også at omfatte automatisk indkaldelse af de børn, som ikke fulgte de anbefalede børneundersøgelser og vaccinationer.

Vi påregner at skulle bruge en hel del tid og ressourcer på at følge sagen op i år 2010 med henblik på at kunne påvirke lovforslagets endelige udfald.

 

Diverse aktiviteter i lokalgruppen København
Der har været god aktivitet i lokalgruppen i København med sammenkomster/møder, og der er forberedt endnu en sammenkomst i efteråret.

 

Samarbejde med Forbrugerrådet
Samarbejdet med Forbrugerrådet har været utroligt godt i det forløbne år. Det drejer sig især om samarbejdet med sekretariatet. Opgradering af medlemsorganisationernes samarbejde med sekretariatet var netop også det område, som Forbrugerrådet satsede på i deres nye strategi for kvalificering af samarbejdet med medlemsorganisationerne. Forbrugerrådet har på denne baggrund lavet et flot PR-arbejde for vores pjece om skader.

Vores sundhedsfaglige medarbejder blev indstillet til en plads i Patientskadeankenævnet fra Forbrugerrådet; men pladsen som er meget eftertragtet, gik til en anden.

 

Opjustering af vort Nyhedsbrev
Vi har fået nyt layout på Nyhedsbrevet. Det bliver nu sat op af Gitte Sowart. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet og den professionalisme, som Gitte besidder.

Camilla EK holder desværre op; men vil fortsat være knyttet til nyhedsbrevet som hjælpende hånd, hvad vi sætter stor pris på, da der er lige så meget godt at sige om hendes indsats.

Vi vil her takke de hjælpende hænder Hanne Boss, Anne Bladt, Diana Beckhaug og Christina Stentoft. De har simpelthen været så driftsikre - og uden dem var det ikke gået.

Vi satser fortsat på at få vores nyhedsbrev udgivet på papir i stedet for via det elektroniske medie, da vi mener, det er mere synligt på den måde. Vi får utrolig mange positive reaktioner på netop Nyhedsbrevet.

 

Foredrag & Messe
Vi var på messe i oktober og der var mange besøgende. I år gik de fleste forespørgsler på svineinfluenzavaccinen. Standen var usædvanlig godt besøgt.

Vi har holdt foredrag hos de frie jordemødre i Næstved - samt på en stand på babymessen i København.

 

Øvrige aktiviteter
Der er afholdt 4 Bestyrelsesmøder i 2009.

 

Hjemmesiden
Mange finder os gennem hjemmesiden. Den er måske ikke det mest professionelle, man kan finde, men det kræver mange ressourcer at få en ny hjemmeside. Så det må vente. Hanne Freisleben kører arbejdet videre med hjemmesiden, selv om hun ikke genopstiller til bestyrelsen. Det er noget, som vi er meget glade for.

Medlemslisten og dermed kontingentopkrævning er overtaget af Karen Østergaard. Det arbejde har Hanne Jensen haft i mange år. Selv om Hanne er en travl dame, har det kunnet lade sig gøre for hende at få det fra hånden også.

Tak for indsatsen Hanne. Karen har frivilligt ønsket at overtage denne funktion.

Medlemstallet er 640.

 

Planer for år 2010

- Indførsel af Det danske Vaccinationsregister vil fremover kræve en del af foreningens tid og ressourcer.

- Foreningen vil atter afholde messe i år 2010

- Vi vil holde foredrag med antroposofisk læge Elisabeth Møller Hansen på baggrund af ønske fra sidste års generalforsamling.

- Vi vil færdiggøre påbegyndte pjece om information, procedurer og rettigheder ved anmeldelse af en vaccineskade til Arbejdsskadestyrelsen.

- Vi vil følge op på aluminiumsproblematikken i forhold til korrespondancen med Sundhedsstyrelsen om de problemer, der er hæftet til, at man ikke kan få aluminiumsfri vacciner fra Statens Serum Institut.

- Desuden vil vi følge op på HPV vaccinen.