VaccinationsForum frakendt offentligt tilskud

I tyve år har VaccinationsForum modtaget tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriets andel af udlodningsmidlerne, som gives til sygdomsbekæmpende organisationer. Dette tilskud blev pludseligt taget fra os i 2021. Begrundelsen er, at foreningen ikke har et sygdomsbekæmpende sigte.

Tilskuddet til vores forening blev genstand for kritik i medierne efter produktionen af dokumentarfilmen SVIGTET. Den viser tre familiers historie om livet med officielt anerkendte og erstatningsberettigede vaccineskader. Onlinemediet Zetland omtalte filmen og skrev en historie, der allerede i overskriften problematiserede, at foreningen modtog offentlige tilskud. 

Kort efter blev VaccinationsForum bedt om at redegøre for, at foreningen har et sygdomsbekæmpende sigte. Vi har i tyve år været godkendt til midlerne, og hverken reglerne for tildeling eller foreningens formål har ændret sig i de tyve år.

Efter indsendt redegørelse får vi svar tilbage, at man ikke vurderer foreningen har et sygdomsbekæmpende sigte, hvorfor tilskuddet bliver taget fra os. 

Vi søger om aktindsigt i frakendelsen, som absolut intet viser, da endog meget store dele af teksten er overstreget. Når væsentlige dele af begrundelserne er mørkelagt, bliver en klageproces særdeles vanskelig at gennemføre.

Klage til ombudsmanden

Herefter sender vi en klage til ombudsmanden, som retter sig mod frakendelse af tilskudsmidler til vores 25 år gamle patientforening. Vi taler på vegne af over 900 medlemmer, og vi ser beslutningen i denne sag som en overtrædelse af medlemmernes demokratisk forankrede retssikkerhed. Vi appellerer derfor til ombudsmandens stillingtagen og en revurdering af afslag om tilskudsmidler til patientforeningen. 

Klagen baserer sig på:

1. Pludselig manglende anerkendelse af foreningens sygdomsbekæmpende formål, som ikke har ændret sig.
2. Objektiv forskelsbehandling i forhold til andre patientforeninger.
3. Utilfredsstillende og meget sparsom aktindsigt.
4. Manglende saglighed i vurderingen af vores sundhedsfaglige og forskningsbaserede arbejde.
 

Vi mener, det er påfaldende, at tilskuddet frakendes, samtidig med at statens kampagner for covid-19-vaccinen tager til. Det er udtryk for en uretmæssig og tendentiel indblanding i fagligt og forskningsbaseret foreningsarbejde med henblik på sygdomsbekæmpelse. Vi har været fagligt anerkendt og godkendt som støtteberettiget i over 20 år. Vores arbejde har en høj legitimitet og demokratisk forankring blandt over 900 medlemmer, og vi oplever i denne tid en stigende interesse i den danske befolkning, som mere end nogensinde før har brug for et åbent og sagligt forum som vores.

Vi vil hævde, at vores arbejde er sygdomsbekæmpende – og fuldt på linje med alle de andre fortsat tilskudsberettigede foreningers formål. Vi opfatter det som både forskelsbehandling og manglende saglighed, når tilskuddet frakendes. Vores omdrejningspunkt er vaccinationer, deres virkninger og bivirkninger, den lovgivning der eksisterer på området samt ikke mindst alle de mennesker, der gerne vil vide mere, og som evt. er en af de vaccinationsskadede eller pårørende dertil.

Siden 1978 har der været en lov om erstatning for vaccinationsskader, og vi behøver derfor ikke argumentere for, at disse skader findes. At der hvert år udbetales erstatninger efter denne lov er også en kendsgerning. Der hersker heller ingen tvivl om, at WHO anerkender vaccineskader.

Driftspuljen til landsdækkende organisationer har til formål at yde tilskud til drift af landsdækkende sygdomsdomsbekæmpende organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til at forebygge samt behandle og/eller afhjælpe sygdom.

For at blive godkendt som en sygdomsbekæmpende medlemsorganisation skal følgende kriterier, sat af Sundhedsministeriet, være opfyldt:

• Organisationen skal gennem dokumenteret støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrage til at forebygge samt behandle og/eller afhjælpe sygdom.
• Organisationen skal have skriftlige generalforsamlingsgodkendte love og vedtægter samt årsberetning, regnskaber og budgetter.
• Det skal af organisationens vedtægter fremgå, at organisationen har et sygdomsbekæmpende formål.
 

Vi har foretaget et tjek af forudsætningerne for at opfylde disse kriterier hos udvalgte foreninger, der tilsyneladende stadig er berettiget til at modtage udlodningsmidler i kraft af, at de er sygdomsbekæmpende. Vi kan ikke se nogen egentlig forskel i deres muligheder for at opfylde kriterierne i forhold til VaccinationsForums arbejde og vedtægter.

Vi har fået støtte siden 2002, og kriterierne for at tildele støtten er ikke ændret, ligesom vores arbejde heller ikke har ændret karakter. Vi har igennem årene med mellemrum skullet dokumentere vores berettigelse til tilskud, og der har aldrig tidligere været stillet grundlæggende spørgsmål ved berettigelsen til fortsat støtte.

Vi finder det bemærkelsesværdigt, at støtten tages fra os på et tidspunkt, hvor der er et nyt og meget stort fokus på vaccination grundet covid-19. Vi oplever, at der pt. er mere brug for en patientforening som vores end nogensinde før, og at vi som uvildig enhed netop nu kan give ro og støtte til befolkningen i spørgsmål vedrørende vacciner.

Vi mener, der er tale om manglende saglighed, når vi mister vores støtte og dermed får indskrænket vores muligheder for at arbejde professionelt med forebyggende sundhedsarbejde?

Vores vedvarende forebyggende indsats som godtaget af ministeriet i 20 år omfatter:

• Undervisning i børnesygdomme og infektionssygdomme hos børn - mange foredrag med læger.
• Undervisning i immunsystemet.
• Undervisning og rådgivning i risiko for vaccineskader, så de ramte kan komme i hurtig behandling og derved minimere potentielle mén.
• Henvisning til velrenommerede specialister for diagnose og behandling.  
• Undervisning i rettigheder i forhold til sundhedsloven.
• Litteratur om sygdomme og behandlinger etc.
• Hjælp med erstatninger, som afhjælper sammenbrudte familier med vaccineskadede børn.
 

Det er både videnskabeligt legitimt og samfundsgavnligt, at fokus ikke blot rettes mod en sygdom, men også mod medicineringen af den. I Danmark lever mange mennesker med eksempelvis diabetes, astma, angst og depression med store daglige indtag af lægemidler. Det skulle nødigt blive en ganske naturlig tilstand, hvis nødvendighed aldrig må debatteres, eller at debat af disse forhold kun kan eksistere, når den er kontrolleret og sanktioneret af myndigheder og producenter.


Vaccination er det eneste lægemiddel, der verdensomspændende ordineres til raske mennesker i alle aldre. Bagsiderne af dette valg, den sikkerhedsmæssige opfølgning og ikke mindst rationalet og den dertil hørende forskning bag må heller aldrig blive så selvfølgelige, at der ikke kan debatteres.


Vores forening bidrager til denne debat, sobert og i fuld offentlighed, ikke gemt væk i en lukket gruppe på Facebook. Det er et arbejde, som vanskeliggøres, når vi mister tilskudsmidlerne. I løbet af efteråret 2021 måtte vierkende et underskud på omkring 200.000 kr. i 2021. Midler som på daværende tidspunkt for størstedelen allerede var brugt. Det drejer sig om ca. 50% af vores omsætning.

Uden en patientforening på området vil vores medlemmers retssikkerhed blive svækket, og de vil blive henvist til uformel meningsudveksling og manglende faglighed. En udvikling vi betragter som uønsket og ikke-gavnlig i et demokrati, hvor patientforeninger har en lang tradition for at møde befolkningens manglende viden og bekymring med faglighed og fællesskab.

Ombudsmandens svar

Men klagen hjalp os ikke. Ombudsmanden svarede tilbage:

”Jeg har besluttet ikke at tage stilling til Sundhedsministeriets afgørelse, der er baseret på Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige vurdering af Foreningen VaccinationsForum.
 
Det skyldes navnlig, at ombudsmanden som udgangspunkt kun kan undersøge spørgsmål af juridisk karakter. Ombudsmanden har ikke mulighed for at foretage en kvalificeret bedømmelse af spørgsmål, der forudsætter fagkundskab af eksempelvis sundhedsfaglig art, da jeg som ombudsmand ikke har en sådan særlig fagkundskab.
 
Jeg kan derfor kun kritisere Sundhedsministeriets afgørelse om, at foreningen ikke er berettiget til at få del i udlodningsmidlerne, hvis der er særlige omstændigheder i sagen. Det kan f.eks. være, hvis myndigheden ikke har undersøgt sagen godt nok, eller vurderingen er udtryk for en usaglig forskelsbehandling. Efter min gennemgang af sagen mener jeg ikke, at den indeholder den slags særlige omstændigheder.”

Se VaccinationsForums klage og ombudsmandens svar i fuld længde her.