VaccinationsForum frikendt i klagesag

Sidste år blev VaccinationsForum meldt til Styrelsen for Patientsikkerhed af en anonym anmelder, der anklagede foreningen for at give vildledende rådgivning om vacciner.
Sagen blev oprettet som en markedsføringssag, fordi anmeldelsen omhandlede den rådgivning, der bliver markedsført på vores hjemmeside.
Styrelsen bad os om at indsende en redegørelse for, hvad foreningens rådgivningsvirksomhed præcist indebærer, især hvad angår individuel konkret rådgivning i forhold til, om den enkelte skal vaccineres eller ej, jf. lov om markedsføring af sundhedsydelser § 4, stk. 2.
 
Inden vi udfærdigede vores redegørelse, søgte vi imidlertid om aktindsigt i sagen. Således fik vi indblik i den præcise ordlyd fra anmelderen og hvem, der havde anmeldt os. Det viste sig, at være en dyrlægestuderende.
VaccinationsForums redegørelse
Som anmodet fremsendes hermed en redegørelse for den medlemsrådgivning, der tilbydes af VaccinationsForum.
 
Foreningens formål er bl.a. at udbrede kendskabet til viden om vaccination, bivirkninger og vaccineskader
samt at hjælpe berørte mennesker til at navigere i klage og erstatningssystemet (se den fulde
formålsparagraf på forsiden af vores hjemmesiden).
 
Først og fremmest skal det fastslås, at vi hverken anbefaler eller fraråder vaccination eller behandling.
I vores rådgivning tilbyder vi:    

  • Bredere oplysning i form af aktuel, relevant litteratur om vacciner, idet vi løbende holder os orienteret om den viden, der bringes frem i bl.a. fagfællebedømte tidsskrifter og ekspertudtalelser.
  • Information om sygdomme, sygedomsforekomst og smitteveje (her bruges SSI’s informationer).
  • Information om bivirkninger og indholdsstoffer i vacciner (her bruges SSI’s informationer).
  • Oplysning om patientrettigheder, når man oplever en bivirkning, herunder ret til en ”second opinion”.
  • Oplysning om klage- og erstatningssystem.
  • Oplysning om rettigheder til frit at vælge vaccinationer til eller fra, navnlig i forhold til daginstitutioner, hvor forældre af og til mødes af krav, der ikke er lovhjemmel til.
  • Hjælp til at forstå Forældreansvarsloven, når forældre er indbyrdes uenige.

Mange mennesker finder de oplysninger, der gives fra officielt hold utilstrækkelige til at se et mere fuldt billede af videnskaben om vacciner og finder det derfor svært at give informeret samtykke til vaccination. Det er præcis den mangel, vi i vores rådgivning påtager os at udfylde.
 
VaccinationsForum har eksisteret i 25 år og kender og respekterer de regler, der er for vores rådgivning. Rådgivningen udføres kun af personer, der er grundigt oplært og trænet i foreningens retningslinjer.
 
På baggrund af jeres henvendelse vil vi naturligvis gennemgå vores hjemmeside og vurdere, om vi med fordel kan præcisere formuleringen omkring vores tilbudte rådgivning for at imødegå fremtidig forvirring.
… og trekvart år senere …
For et par måneder siden modtog vi så endelig følgende afgørelse:
Orientering om afslutning af sag
 
Styrelsen for Patientsikkerhed skal hermed vende tilbage vedrørende jeres sag 31-3011-112.
 
Styrelsen bad den 8. juli 2020 VaccinationsForum om at redegøre for, hvad den rådgivningsvirksomhed, som I markedsfører på hjemmesiden http://www.vaccineinfo.dk/, nærmere består af, herunder om I giver individuel konkret rådgivning i forhold til, om den enkelte skal vaccineres eller ej.
 
Styrelsen har den 19. august 2020 modtaget en redegørelse fra jer, hvori det oplyses, at VaccinationsForum hverken anbefaler eller fraråder vaccination eller behandling, men at VaccinationsForums formål blandt andet er at udbrede kenskab til viden om vaccinationer, herunder bivirkninger og vaccineskader.
 
Det fremgår af redegørelsen, at VaccinationsForum tilbyder bredere oplysning i form af aktuel, relevant litteratur om vacciner fra blandt andet fagfællebedømte tidsskrifter og ekspertudtalelser, information om sygdomme, sygedomsforekomst og smitteveje (her bruges information fra SSI), information om bivirkninger og indholdsstoffer i vacciner (her bruges information fra SSI), oplysning om patientrettigheder, når man oplever en bivirkning, herunder ret til en ”second opinion”, oplysning om klage- og erstatningssystem, oplysning om rettigheder til frit at vælge vaccinationer til eller fra og hjælp til at forstå forældreansvarsloven, når forældre er indbyrdes uenige.
 
Det fremgår af lov om markedsføring af sundhedsydelser § 1, stk. 1, 1. pkt., at loven omfatter markedsføring af sundhedsydelser, som udføres af eller på vegne af autoriserede eller ikke-autoriserede sundhedspersoner inden for sundhedsvæsenet. Ved sundhedsydelser forstås den sundhedsfaglige virksomhed, som autoriserede sundhedspersoner udfører i medfør af deres autorisation eller i øvrigt udfører, og som ikke autoriserede sundhedspersoner har adgang til at udføre jf. § 1, stk. 2.
 
Ved sundhedsfaglig virksomhed forstås undersøgelse, diagnosticering, behandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje, sundhedsfaglige forebyggelsestiltag over for den enkelte patient m.v. jf. bekendtgørelse nr. 828 af 26. juni 2013 om markedsføring af sundhedsydelser § 1, stk. 3.
 
Det er, på baggrund af jeres redegørelse af 19. august 2020, styrelsens opfattelse, at den rådgivningsvirksomhed, i markedsfører, alene har karakter af oplysningsvirksomhed og ikke i sig selv udgør en sundhedsydelse.
 
Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at jeres rådgivningsvirksomhed ikke er omfattet af lov om markedsføring af sundhedsydelser, og styrelsen foretager sig derfor ikke yderligere i sagen.
 
Med venlig hilsen
Maria Pedersen
Fuldmægtig, cand.jur.