Folder om rettigheder

Folder om Forældrenes rettigheder

Nye foldere

I samarbejde med Aktive Borgere har VaccinationsForum udarbejdet en folder til hhv. skoler og daginstitutioner.
Da en del forældre har erfaret, at kommunikationsplatformen Aula kun kan tilgås, hvis man oplyser private sundhedsdata som vaccinestatus, har vi udarbejdet disse foldere, som gennemgår hvilke retningslinjer skoler og institutioner bør følge.
Folderen kan man som forældre læse for at gøre sig bekendt med reglerne, men man kan også aflevere folderen til sit barns institution, hvis man føler et uretmæssigt pres fra institutionen. 

DIT ANSVAR
som leder og ansat i vuggestue, dagpleje, børnehave og aldersintegreret institution

FORÆLDRES RETTIGHEDER VED BEHANDLING, TESTS OG VACCINER

Vi vil hermed opfordre til en øget RESPEKT FOR FORÆLDRES RET TIL AT

• til- og fravælge covid-tests
• til- og fravælge vacciner
• til- og fravælge at informere om privat sundhedsstatus
• samt retten til at skolen ikke forskelsbehandler forældre og børn pga. disse valg.

Dette opfordrer vi til især på baggrund af:

1. Dagtilbudsloven §7
2. Grundlovens §71
3. Sundhedslovens §15
4. GDPR
5. God Forvaltningsskik
Herunder uddybet:

1: Demokratisk respekt for forskelligheder
I Dagtilbudsloven §7 stk. 4 står der: Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati.
Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Det betyder, at I skal støtte jeres børn i at blive hele, fritænkende mennesker, der kan indgå i et frit, demokratisk samfund, hvor man kan rumme forskelligheder og stadig respektere hinanden - det være sig forskellig seksualitet, forskellige politiske holdninger og forskellige kulturer.

Det er meget nemt, når vi alle sammen er enige. Problemet opstår, når forskellighederne bliver tydelige, f.eks. i forhold til til- og fravalg af vacciner. I følge Grundlovens §71 samt Menneskerettighedskonventionen er det fuldstændigt op til forældre at opdrage deres børn ud fra den ideologi, de måtte ønske, og træffe de valg for deres børn, som de finder er bedst. Dette indbefatter naturligvis til- og fravalg af vacciner.

2: Frit valg over egen krop
Vi må minde om forældres ret til ideologisk – og anden – selvbestemmelse, herunder at træffe egne, frie valg i deres børns liv, hvilket naturligvis indbefatter valg af behandling og vacciner.

Det er deres valg – ingen andres. Hvis I støtter egne, frie valg over egen krop, må I også støtte det ved alle former for medicinsk indgriben, deriblandt tests og vacciner.

3: Informeret samtykke
Ifølge Sundhedslovens §15 skal forældre giver deres samtykke, inden deres børn får medicinsk behandling inkl. vaccination. I må som institution stole på, at forældrene giver samtykke til de former for medicinsk indgriben, som de går ind for. I må desuden slet ikke presse hverken forældre eller børn til noget, som de ikke selv mener er en god ide.

4: Personlige sundhedsoplysninger
På Aula har vi bemærket, at nogle institutioner stiller krav om oplysning om vaccinestatus. Vi opfordrer hermed til at gøre det frivilligt, om man ønsker at oplyse dette. Der kan være virkelig mange årsager til ikke at ønske at oplyse det.

5: Respekt og tillidsvækkende adfærd
I jeres opgave som myndighedspersoner ligger der en forpligtelse til at overholde god forvaltningsskik. God forvaltningsskik kan som bekendt koges ned til to normer;
• At respektere den enkelte forældres holdninger og meninger
• At kommunikere respektfuldt, venligt og tillidsvækkende

Disse to normer påhviler således alene myndighedspersoner (såsom institution og ansatte) at overholde.
Det er ikke forældrenes opgave at kommunikere tillidsvækkende til jer.
Det er ombudsmanden, der tager sig af klager over brud på god forvaltningsskik, og det er forældres ret at klage til ombudsmanden.

Download Pdf her

 

DIT ANSVAR
som leder og ansat i grundskolen

FORÆLDRES RETTIGHEDER VED BEHANDLING, TESTS OG VACCINER

Vi vil hermed opfordre til en øget RESPEKT FOR BØRN (< 15 år) OG FORÆLDRES RET TIL AT

• til- og fravælge covid-tests
• til- og fravælge vacciner
• til- og fravælge at informere om privat sundhedsstatus
• samt retten til at skolen ikke forskelsbehandler forældre og børn pga. disse valg.

Dette opfordrer vi til især på baggrund af:
1. Folkeskolelovens §1, stk. 3
2. Grundlovens §71
3. Sundhedslovens §15
4. GDPR
5. God Forvaltningsskik
Herunder uddybet:

1: Demokratisk respekt for forskelligheder
I Folkeskolelovens §1 stk. 3 står der: Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Det betyder, at I skal støtte jeres elever i at blive hele, fritænkende mennesker, der kan indgå i et frit, demokratisk samfund, hvor man kan rumme forskelligheder og stadig respektere hinanden – det være sig forskellig seksualitet, forskellige politiske holdninger og forskellige kulturer.

Dette er meget nemt, når vi alle sammen er enige. Problemet opstår, når forskellighederne bliver tydelige, f.eks. ved kønsdiversitet, alternative politiske holdninger samt i sundhedsforhold.

Man kan se respekten for forskelligheder og den frie tanke afspejlet i noget af jeres undervisningsmateriale, men det glimrer ved sit fravær i undervisningsmateriale om covidvacciner(1).

2: Frit valg over egen krop
Vi må minde om forældres ret til ideologisk – og anden – selvbestemmelse, herunder at træffe egne, frie valg i deres børns liv, hvilket naturligvis indbefatter valg af behandling og vacciner.
• Det er deres valg – ingen andres. Hvis I støtter egne, frie valg over egen krop, må I også støtte det ved alle former for medicinsk indgriben, deriblandt tests og vacciner.

3: Informeret samtykke
Ifølge Sundhedslovens §15 skal forældre giver deres samtykke, inden deres børn får medicinsk behandling/vacciner. I må som skole stole på, at forældrene giver samtykke til de former for medicinsk indgriben, som de går ind for. I må slet ikke presse hverken forældre eller børn til noget, som de ikke selv mener er en god ide.

4: Personlige sundhedsoplysninger
På Aula har vi bemærket, at nogle skoler stiller krav om oplysning om vaccinestatus. Vi opfordrer hermed til at gøre det frivilligt, om man ønsker at oplyse dette. Der kan være virkelig mange årsager til ikke at ønske at oplyse det.

5: Respekt og tillidsvækkende adfærd
I jeres opgave som myndighedspersoner ligger der en forpligtelse til at overholde god forvaltningsskik. God forvaltningsskik kan som bekendt koges ned til to normer;

• At respektere den enkelte elev og den enkelte forælders holdninger og meninger
• At kommunikere respektfuldt, venligt og tillidsvækkende

Disse to normer påhviler således alene myndighedspersoner (såsom skole og lærere) at overholde.
Det er ikke forældre og elevers opgave at kommunikere tillidsvækkende til jer.
Det er ombudsmanden, der tager sig af klager over brud på god forvaltningsskik, og det er forældres ret at klage til ombudsmanden.

(1) Se f.eks. www.forstå.dk/indhold/jagten-på-vaccinen/3395

Download Pdf her