Syv argumenter imod tvangsvaccination

78 læger og professorer fra Tyskland advarer i en fælles erklæring imod en statslig påtvunget corona-vaccine til borgerne. De opfordrer til en fælles indsats mod den øgede polarisering i samfundet for at værne om videnskabelig frihed og menneskelig værdighed. Vi bringer erklæringen i en forkortet og oversat udgave.
 
I næsten to år har coronapandemien haft alvorlige følgevirkninger for menneskeheden – både socialt og sundhedsmæssigt.
En serie af påbud og anbefalinger har været introduceret med henblik på, at dæmme op for konsekvenserne af covid-19 – med varierende grad af støtte fra befolkningerne.
 
I de seneste måneder har forskellige lande skærpet tonen og varslet udrulning af tvungne vacciner – man påtænker at sanktionere de uvaccinerede, endnu mere end de er i forvejen.
 
Imidlertid er en beslutning om tvangsvaccine forhastet; grundlæggende spørgsmål vedrørende de nye vacciner, hvad angår varighed af effekt og omfang af bivirkninger, er endnu uafklarede.
 
Vi, medunderskrivere, er af den holdning, at en generel eller gruppespecifik tvungen vaccination mod SARS-CoV2 ikke kan forsvares, hverken medicinsk, juridisk, filosofisk eller etisk.
 
Vi mener, at vaccination mod covid-19 bør være en individuel beslutning.
 
 
1. Argument: Vaccinationer vil ikke gøre en ende på SARS-CoV2 pandemien
Målet med tvungen vaccination er at skabe flokimmunitet mod SAR-CoV2. Men vi mener, det er tvivlsomt, om målet kan opnås med baggrund i disse EU-nødgodkendte vacciner.

Dette skyldes:

 1. Vaccineimmuniteten viser sig, at være svagere og korterevarende end forventet og lovet. I bedste fald beskytter vaccinen mod svær sygdom og kun i få måneder.
 2. Disse vacciner giver ikke immunitet: På trods af vaccination er transmission og infektion med virus mulig når som helst – det kaldes gennembrudsinfektioner – altså når man på trods af vaccination alligevel ender med at blive smittet og syg med covid-19.
  Med den nuværende viden på området vil det ikke være muligt at udvikle og distribuere nye vacciner, der er tilpasset de eksisterende virusvarianter, før atter nye virusvarianter dukker op og bliver dominerende. En reaktiv vaccinetilpasning kan ikke frembringe en homogent immuniseret population.
 3. Evolutionær logik og viden om virusmutationer indikerer, at de mutationer, som bedst formår at omgå beskyttelsen fra nuværende vacciner, vil være de mest succesrige; derfor vil fuld vaccinedækning hos en befolkning med en vaccine, som ikke giver fuld beskyttelse, blot øge risikoen for vækst af nye mutationer – derfor er vaccinationer kontraproduktivt.

2. Argument: Den potentielle risiko ved vaccination er for høj
Vaccinationskampagnen mod covid-19 fremstår mangelfuld, idet der ikke foreligger systematisk forskning og slet ingen hvad angår langtidsvirkninger; disse genetisk baserede covid-19-vacciner er nye hvad angår måden, de virker på, og det kræver, at man ser på effekten over tid.
Vaccinebivirkninger kan tænkes at vise sig på andre måder end ved de konventionelle vacciner.

 1. Paul Ehrlich Instituttet i Tyskland har samlet bekymrende mange vaccineberetninger om alvorlige bivirkninger, især sammenlignet med de konventionelle vacciner. En systematisk gennemgang af virkning og risiko ved vaccinationerne er påkrævet.
 2. Nyere forskning viser bekymrende tegn på alvorlig risiko ved vaccinerne:
  1. I 2021 har man set en overdødelighed, hvor mønsteret typisk viser sig ved, at dødelighed øges, hvor vaccinationer udrulles og omvendt, hvis vaccinationer nedtrappes falder dødeligheden.
  2. Usædvanligt mange tilfælde af hjerte-/kar- samt neurologiske sygdomme efter vaccinen.
  3. Meget taler for, at vaccinen giver forøget risiko for hjerteanfald.
  4. Vaccinens spikeprotein og måden, hvorpå den interagerer med den menneskelige metabolisme, fremstår uklart. Noget kan tyde på, at netop spikeproteinet kan være årsag til de uønskede bivirkninger.
  5. Forskning antyder, at disse bivirkninger er individuelle og fremstår afvigende i forhold til mønsteret, man ellers kender.
  6. Ny forskning tyder på, at personer, som er vaccineret mod en tidligere variant, er mere modtagelige for omikron end de ikke-vaccinerede.

3. Argument: Risikoen ved at give en serie af SARS-CoV2 vacciner er ikke belyst ordentligt
Tvangsvaccination vil nødvendigvis kræve gentagende runder med boosters, da vaccinens beskyttelse hurtigt aftager, og nye varianter kommer frem.
Derfor fremstår en serie af vaccinationer som et igangværende og vedholdende eksperiment på befolkningen.

 1. Ingen data angående sikkerhed og effektivitet ved gentagende vaccination fremgår fra vaccineproducentens undersøgelser.
 2. Selv i tilknytning til de igangværende booster-kampagner findes ingen grundige undersøgelser, der kan belyse sikkerheden.                       

4. Argument: Vaccinationstvang med en nødgodkendt covid-19-vaccine overtræder den tyske forfatning
I Tyskland er individets værdi beskyttet i forfatningen. Det udgør selve kernen i lovgivningen. Således er denne værdi absolut og kan ikke underlægges andre fundamentale rettigheder.
Et krav om vaccination vil derfor kollidere med beskyttelsen af individets rettigheder, når det gælder beslutning om medicinsk intervention.

5. Argument: Det er ikke bevist, at covid-19 har forårsaget ekstraordinært stort pres på hospitalerne
Man har begrundet tvangsvaccine med, at det vil aflaste presset på hospitalerne og særligt intensivafdelingerne. Imidlertid er flere spørgsmål fortsat ubesvarede:

 1. Efter to år er der endnu ingen pålidelig data, der kan specificere andelen af covid-19-patienter på hospitalerne i forhold til andelen af andre patienter.
 2. Der findes ikke tilstrækkelig statistisk information angående vaccinationsstatus, aldersfordeling samt sygehistorie af covid-19-patienterne.

6. Argument: Andre behandlingsmetoder end vaccinationer er ikke blevet benyttet
Det ensidige fokus på vaccinationer har tilsidesat andre effektive behandlingsmuligheder mod covid-19.
Det har vi været vidne til igennem de sidste to år. Man har ikke forbedret arbejdsforholdene for læger og sygeplejersker; man har ikke udbygget og forøget antallet af intensivsengepladser; man har ikke anerkendt og søgt at inddrage andre terapier og typer af medicin, som ellers ser ud til at have fungeret glimrende mod denne virus.

7. Argument: Tvangsvaccination øger sociale spændinger og konflikter
Den grundlæggende antagelse for tvangsvaccination er, at den vil bringe normalitet tilbage til samfundet. Men faktisk er det omvendte tilfældet; der opstår en splittelse i samfundet borgerne imellem.
Borgere, som af medicinsk, ideologisk, religiøst eller andre årsager fravælger vaccinen, bliver i stigende grad udstødt og ligefrem forfulgt.
Det er svært for kritiske stemmer at nå igennem og blive hørt. Der skabes en polaritet i samfundet, når man laver en simpel opdeling af befolkningen som ”vaccineret” – ”uvaccineret”.
Uvaccinerede påføres et stigma og bliver socialt udstødt.
 
På baggrund af den øgede politisering er der opstået en ideologisk standard for, hvad ”videnskab” præcist dækker over. Det har hindret en åben og offentlig debat om information angående fordele og ulemper ved vaccinerne.
Denne trend risikerer at svække borgernes tillid til staten, hvorved konflikter kan opstå, som kan indvirke negativt på demokrati samt lov og orden.
 
 
De syv argumenter har til hensigt at rejse spørgsmål, som belyser forudsætninger, der skal tages i betragtning ved overvejelser om tvangsvacciner
På nuværende tidspunkt er det afgørende, at der skabes en samarbejdende og tillidsfuld tilgang til disse spørgsmål for at skabe forudsætning for et tilstrækkeligt og dækkende beslutningsgrundlag.
 
Med videnskabelig frihed og menneskelig værdighed for øje efterspørger vi, at den nuværende krise med udbredt lidelse samt splittelse i samfundet søges overvundet gennem fælles bestræbelser.
 
Forfatterne: professor Dr. Jessica Agarwal, Professor Dr. Thomas Aigner, Professor Dr. Ralf Alleweldt og 75 andre medunderskrivere.
 
Kilde: https://7argumente.de