VaccinationsForum Generalforsamling

Dato: 20. marts 2021 kl. 10.00
Sted: Online via FreeConferenceCall Services. Grundet den uvante mødeform, gik generalforsamlingen i gang kl. 10.25.
1.     Valg af dirigent.
Tommas
2.     Valg af referent.
Nina
3.     Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
4.     Bestyrelsen aflagde beretning
a. Status over foreningens arbejde
·       Der havde været travlhed grundet mange henvendelser især vedrørende frygt for tvang i forbindelse med covid-vaccination.
·       To nye lokalgrupper var etableret (Fyn og Bornholm).
·       Der havde været afholdt foredrag både online og fysisk og deltagelse i messen Morbum.
·       Der havde været afholdt kursus i mediestrategi for bestyrelsen og medlemmer, der er interesserede i at stå frem i medier på foreningens vegne. Paradoksalt havde der i det forgangne år så godt som ingen henvendelser været fra journalister.
·       Der havde været indsendt to høringssvar vedr. epidemiloven samt indsendt et åbent brev til sundhedsministeren og enkelte bestyrelsesmedlemmer havde haft foretræde for Sundhedsudvalget.
·       Plan om en paneldebat var ikke gennemført, men udsat.
·       Der var arbejdet med at producere dokumentaren Svigtet, som havde haft premiere på generalforsamlingen 2020, og efterfølgende med det logistiske i at få distribueret filmen, bl.a. til tv-kanalen DK4. De store medier var kontaktet forgæves. Der havde været mange positive kommentarer privat og på Facebook. Onlinemediet Zetland havde skrevet en kritisk artikel, men ellers ingen omtale.
·       Man havde arbejdet med medier, herunder hjemmesiden, hvor mange søger information, og udsendt fire trykte nyhedsbreve.
·       På rådgivningssiden var der erstatningssagerne, der ofte løb over mange år. For anden gang i foreningens historie kommer der nu en sag, der har kørt i 18 år, for Højesteret vedr. en skade efter Di-Ti-Ki-Pol-Hib. Hertil kom klagesagerne, hvor svar-tiden generelt var meget langvarig.
 
b. Fremtid for foreningen
·       I 2021 kan foreningen fejre 25 års jubilæum.
·       Som nævnt i handleplanen vil der fortsat blive arbejdet på at understøtte lokalgrupper herunder netværk, der imødekommer forældres behov. Der vil være fokus på Covid-vaccinerne i forhold til den skærpede overvågningspligt, at opsamle viden og påvirke politikerne. Desuden fokuseres på den elektroniske kommunikation, hvor de tre trykte nyhedsbreve fremover suppleres med et elektronisk nyhedsbrev.
·       Endelig vil foreningen stadig have lovgivningen omkring det informerede samtykke som fokusområde.
c. Fremlæggelse af næste års budget
Der var lagt op til besparelser i budget 2021 bl.a. ved at fravælge deltagelse i messer og at reducere frekvensen for og skære ned på siderne i det trykte nyhedsbrev. Det medførte også en besparelse, at generalforsamlingen i år blev afholdt online. Alt i alt betød det, at der ikke forventes indgreb i opsparingen i 2021.
Beretningens punkter blev taget til efterretning.
5. Valg af bestyrelse
Der skulle vælges fire medlemmer. Kandidaterne var Aline Samuelsen, Else Jensen, Palmer Piter Harsanyi og Flemming Olsen. Alle blev valgt.
6. Valg af suppleanter
Kandidaterne var Astrid Bradtberg, Sarah Jakobsen, Vibe Wested, Camilla Lauritsen og Rigge Nørmark. Alle blev valgt.
7. Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
Kassereren gennemgik regnskabet, som var udsendt på forhånd som del af årsrapporten. Årets resultat viste et underskud på mere end kr. 150.000, som skyldes investeringen i dokumentarfilmen og medietræningskurset.
Regnskabet blev godkendt.
Kontingentet havde i foreningens 24 år været kr. 225. Bestyrelsen ønskede at hæve kontingentet til kr. 275 gældende fra 1. januar 2022.
Der var enighed om fastsættelsen på kr. 275.
8. Indkomne forslag
a.     Forslag om vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslog ændringer af vedtægterne:
·       §1 Foreningens hjemsted ændres til ”København”.
·       §4 I ordlyden vedr. foreningens daglige ledelse indsættes følgende passus: ”[…]og ledes kollektivt. Bestyrelsen vælger en primus interpares blandt bestyrelsesmedlemmerne. Denne indkalder til møder. Mindst tre af medlemmerne tegner foreningen udadtil. Afgørelser finder sted ved simpelt flertal. Bestyrelsen […]”.
De øvrige ændringsforslag var en konsekvens af ovenstående ændring.
Generalforsamlingen drøftede, hvorvidt foreningen blev stillet svagere ved denne ændring. Bestyrelsen talte for, at ændringen bedre matchede måden, de arbejder på. Samtidig er det vanskeligt at finde et medlem, der ønsker formandsposten. Det blev anbefalet, at tænke ændringen igennem og så genoptage ændringsforslaget på generalforsamlingen 2022. Bestyrelsen ønskede omvendt at få lov til at prøve konceptet af frem til næste generalforsamling.
Vedtægtsændringerne blev vedtaget.
9 Evt.
Intet at bemærke.
Generalforsamlingen sluttede kl. 11.30.