Nyt fra den årlige generalforsamling i EFVV

Af Heidi Reeble

 

Mødet i paraplyforeningen EFVV blev i 2018 atter afholdt i Wien, næste år bliver i TuZla, Bosnien. 


Følgende lande blev repræsenteret: 

Danmark, Norge, England, Irland, Holland, Belgien, Frankrig, Østrig, Schweiz, Tyskland, Ungarn, Polen, Bosnien, Kroatien, Slovenien, Tjekkiet, Slovakiet, Litauen. 

Samlet var der repræsenteret 18 lande, og alle refererede fra deres foreninger, hvoraf der desværre manglede input fra Italien og Sverige. Vi skulle bruge weekenden til at samle op på landenes situationer omkring vaccination og tvangsvaccination, samt vælge ny bestyrelse. Det første gik ikke helt gnidningsløst, eftersom et par lande var interesseret i at gøre foreningen mere forretningsagtig og mere aggressiv, dvs. ikke kun være paraplyorganisation, men selv afholde demonstrationer og lave arrangementer. Vi brugte længe på det, og eftersom vi ikke er nok mennesker til at gøre alt dette, gik vi videre som hidtil. 

Vi er som alle andre foreninger så ofte er, bare ikke folk nok til at gøre så mange ting rundt om i Europa, så strukturen fortsætter på den måde, at vi i EFVV støtter op om de enkelte nationers tiltag, spreder budskaber fra land til land, og samler op på det hele en gang om året. Vi vedtog, at vi ville støtte initiativet fra Tjekkiet med ’light a candle’ som hidtil er 3. Juni hvert år, og lade de enkelte lande gøre opmærksom på det på den måde de kan; demonstrationer, sætte lys hos politikerne, lave filmfremvisninger, møder eller lignende. Vi støttede op om Belgien/Frankrigs tiltag om at holde en uge med gratis screenings af filmen Vaxxed, således at folk kunne få et udgangspunkt for at holde møder og diskutere. Dette foregik i ugen 2-9. november 2018, og man finder linket hos Vaccinationsforum på facebooksiden, men yderligere info også på websiten for Vaxxedthemovie.com.

Det lå fra starten klart, at vi som organisation når ud til mange mennesker, og dermed har stor mulighed for at påvirke EU. Via websiten kommer der mere information herom. Fredag blev brugt til at opsummere situationen i de forskellige lande, samle informationer fra Italien, som ikke var til stede og især lytte til landende fra Østeuropa, hvor obligatorisk vaccination er indført i Ungarn, Polen, Bosnien og Slovenien samt Slovakiet. Her er eksempler på, hvorledes forældre tildeles bøder op til mellem 700-2000 Euros pr. vaccine, og vores samlede bedste råd er, som repræsentanterne også siger: nægt at betale bøden, gå rettens vej, fordi bøden har ikke hjemmel i loven. På den måde kan man i det mindste forsinke processen og erfaringen er, at myndighederne er langsomme og til sidst opgiver. 

Det er således, at vi har tre medlemmer, som arbejder aktivt med at repræsentere EFVV i EU parlamentet, og det er naturligvis ikke helt gratis, men de tre pladser er ikke bundet til navne, hvilket gør det mere smidigt for EFVV at sende andre, hvis det behøves. I år var det formand Kris Gaublomme, bestyrelsesmedlem Senta Depuydt, og en fransk læge. De fik indflydelse på nogle af de ændringer, der kom på resolutionen. Det blev refereret fra Belgien, at politikere fra De Grønne er blevet bedt om at afvise kontakt med lobbyister, som er imod medicinindustriens agenda, da politikere, som før var åbne over for dialog, nu tydeligt viser sig at undgå kontakt. Det er et problem, som er svært at komme rundt om, da det gentager sig, og man må formode, at der ligger et vist pres bag denne adfærd på politikerne, enten personligt eller økonomisk. Derfor må vi lægge ekstra arbejde i lobbyingen. 

Det var en genopfriskning af, hvad der sker, når regeringen agerer totalitært, dvs bestemmer 100% over, hvad individet skal og ikke skal, da vi efter en lang dags møder indtil kl. 21 fik besøg af aktivister fra Polen, som havde filmen med sig om ægteparret i Polen, der fik problemer på hospitalet efter at sige pænt nej tak til vitamin K indsprøjtningen. Filmen er delt på facebooks side for Vaccinationsforum, og den kan ses på youtube med engelske undertekster på linket   https://youtu.be/JVatoy5sNwk 


I Danmark er filmen ’De vaccinerede piger’ blevet fjernet fra medierne, og VF har skrevet til politikerne omkring tvangsvaccination og foreningens holdning til problemet. Dette har flere andre lande også gjort, set i lyset af opfordringen sidste år om at henvende sig til egne politikere samt parlamentsmedlemmer. 


I Norge arbejder regeringen tæt sammen med familien Gates og derfor skal der nu oprettes et epidemi-center i landet, hvor man kan masseproducere vacciner ’i tilfælde af udbrud’.


Frankrig har set en opblomstring af foreninger siden obligatorisk vaccination blev indført fra 2018, og samlet søger man at rette fokus på HPV-vaccinen, eftersom den er den mest sandsynlige at få stoppet. Beviserne for, at den ikke virker, og skaderne på de unge mennesker, som kan udtale sig anderledes end et lille barn kan, er massive, og det bruges til at presse myndighederne. Filmen Vaxxed fås derfor nu også med franske undertekster også. 


I Belgien har der været en retssag, hvor en familie ikke ville vaccinere, og dommeren satte en bøde på 150 Euro i alt. Dermed er der dannet præcedens for at kunne betale sig fra at vaccinere, og det er stigende, eftersom voksne bliver presset mere og mere til at blive vaccineret i forbindelse med jobbet. 


I England og Irland har man en sej kamp mod den vaccine, som er nasal influenzavaccinen til børn – dels fordi børn nu fra 12 år selv må bestemme, om de vil have en vaccine, dels fordi skolerne ikke har pligt til at informere om, hvornår de deler den ud. Dette har givet store problemer med hensyn til om børn kan og må holdes hjemme den dag, det foregår, og information om, hvornår det foregår, sker ikke altid. Organisationer arbejder med information på at forklare skoler, at de ikke har hjemmel i lovgivningen til at forestå medicinsk behandling af elever.


I Holland lægges der massivt pres via skolerne, idet børn fra 12 år nu selv må bestemme, om de vil vaccineres, uden om forældrene, og dertil gives der megen reklame ud på skolerne i udskolingen, dvs fra 7. kl. og op.


I Kroatien kan man opleve, at der gives fængselsstraf for at ’child neglect’, altså ikke at passe sit barn godt nok, eller bøder på op til 300 Euro pr. vaccine. Der er nu ti obligatoriske vacciner at betale sig fra. Man kan gå rettens vej og forlange bøden annulleret. 


I Østrig har man ingen obligatoriske vacciner og dermed tilvandring af familier fra Ungarn, som i nogle tilfælde eftersøges af politiet for at anklage forældrene for børnemishandling. Familierne rejser ind som turister, og derefter videre. 


I Slovenien har man obligatoriske vacciner, men mange aktive foreninger, som hidtil har haft succes med at hjælpe rent juridisk med at forhindre regeringen i at lave en lov, der kan fratage forældre myndighed over deres børn for at kunne vaccinere dem.  Henvendelser om, hvor mange andre love, der ville blive brudt i den henseende, har gjort, at dette forslag er skrinlagt. Den nye regering har nu taget emnet op igen, og processen må starte forfra. Det er i forbindelse med at regeringen gerne vil indføre vaccinen Gardasil-9 på landsbasis. 


I Litauen har man blot et vaccinationsprogram for børn, og hvis man ikke følger det, kan man henvende sig direkte til sundhedsministeren og angive grunden og have retten på sin side.


I Schweiz opleves der et massivt mediepres med MFR-vaccinen, dog har det allerede været helt i Højesteret, at man ikke kan tvinge nogen til at blive vaccineret, eftersom man ikke kan garantere, at man ikke får mæslinger. Det eneste, man fik på skrift ellers, var, at hvis man oplever, at en skole har mæslingeepidemi, så skal man blive væk. Så her hersker regler som før i tiden. 


I alt havde vi en samlet ide til landene ud fra de forskellige landes situationer og det, der skete i den danske film, hvor emails ’blev væk’: 

Hver gang man formoder, et barn er omkommet på grund af en vaccine, bør man skrive til relevante myndighed OG egen læge OG vaccinefirmaet, og sende det, således at de kan se, at de alle sammen har fået samme henvendelse. Det bør ske som almindeligt brev og på email, således at det ikke kan ignoreres.  


Gennemsigtighed omkring vacciner.  

Skrive til ombudsmanden og tage skadede børn med, så de bliver synlige. Det gjorde man i Slovenien, og det rykkede. Danmark var med til at foreslå, at det ville være en god ide at forlange lovgivning om vacciner på følgende områder:

  • Begrænsning for antal vacciner i en sprøjte.
  • Rammer for, hvor tæt på hinanden og HVOR vaccination kan foregå. Lige nu presser industrien folk ud i at tilbyde vacciner uden for lægens klinik, selv om de arbejder for fx Apoteket, Matas, og ens skole, og sundhedspersonale, som kommer hjemme hos folk.
  • Lægge en lov og et loft for, hvor meget en vaccine må stige i pris.
  • Lægge op til en lov om ansvar, hvis vaccination foregår i hjemmet eller på en skole. 

Hvert land bør nu arbejde på at forlange et nationalt Vaccineskaderegister. Dette skal føre til en samlet database, som dækker hele EU. Registret skal ikke være online – eftersom det kan fjernes af censur. Bosnien har oplevet det og må begynde forfra. Polen har ikke et register endnu. 

Lørdag aften sluttede mødet kl. 18, herefter var der foredrag fra sociolog Matene Cernic, som har skrevet en bog om den retorik, der hersker i samfundet omkring vaccinemodstandere. Det er interessant læsning, bogen fås på engelsk hos Amazon, titlen er ’Ideological Construct of Vaccination’. Hun forklarer med sin baggrund hvordan de, der ikke vil indrette sig, altid skammes ud af en særlig slags mennesker, og at det har foregået altid.
Årets pris gik til denne unge forsker for at løfte sløret lidt om, hvordan vi står rent sociologisk i samfundet, og hvad vi kan gøre. 

Samlet har vi fundet styrke i, at der hersker nogenlunde samme retningslinier i hele Europa FOR vaccination og vi har igen set, at det er de samme metoder, der listes ind via regeringerne over alt. Da vi lever i en internettidsalder, er det muligt at stå sammen bedre end tidligere, og det styrker samarbejdet på tværs af grænserne. Regeringer gendannes og lovforslag om tvangsvaccination og ditto straf ved ikke at indvillige genoptages igen og igen. Derfor er det vigtigt, at vi vedbliver at stå fast omkring det frie valg. Og samtidigt arbejder på at gøre det så vanskeligt for industrien som muligt at administrere vacciner. 


Vi ses til næste år i Tuzla

 


Nøgleord; strategi, generalforsamling, EFVV, 2018