Vaccinationsforum ser med stor bekymring på den hurtigt stigende brug af diagnosen ”funktionelle lidelse” hos medlemmer med vaccineskader

Kommentaren er foranledet af, at sundhedsminister Nick Hækkerup under Høring for funktionelle lidelser 19-01-2014 udtrykte, at han ser frem til resultatet af en ny stor befolkningsundersøgelse af funktionelle lidelser.

Foreningen ser med stor bekymring på, hvordan personer med alvorlige bivirkninger - opstået i kølvandet på især HPV vaccinen - ikke kan få en fysisk diagnose, men nu i et stort, hidtil uset omfang får diagnosen ”Funktionel lidelse”. De er chokerede og Foreningen VaccinationsForum støtter dem i, at det skyldes manglende kendskab til alvorlige bivirkninger ved denne vaccine.


Hvorfor mangler diagnoser?

Som udgangspunkt får læger kun meget lidt undervisning i at diagnosticere vaccinationsskader. Det er en af årsagerne til, at praktiserende læger udtrykker afmagt overfor at skulle finde frem til undersøgelser, som kan be -eller afkræfte vaccinationsskader. Det samme gælder speciallægerne.
Hvordan ændres det?

Det er foreningens opfattelse, at der skal arbejdes på en ny måde for at stille disse sjældne diagnoser hos vaccinationsskadede. Sygdommene ser ud til at ligge på flere områder indenfor specialerne og det er grunden til at det er svært med den nuværende struktur i sundhedsvæsenet. F.eks. har Regionerne ikke speciale i immunologi og mange af disse bivirkninger kan kun findes gennem relevante blodprøver. Det vil sige, at en neurolog eksempelvis vil have svært ved at stille en diagnose uden at inddrage flere specialer. Som det er nu, arbejdes der på hvert speciale for sig.

Det er tankevækkende, at der netop er nye tanker omkring fremtidens supersygehuse. En slags nedlæggelse af specialafdelinger, hvor udredning og diagnose ved flere specialister kommer til samme person i stedet for at personen skal igennem flere forskellige afdelinger til flere forskellige specialister. Specialisterne må derefter samarbejde for at finde frem til relevante undersøgelser.

Også Sundhedsstyrelsen anbefaler Regionerne at arbejde på tværs. De skriver i et svar til folketingets sundhedspolitikere om HPVproblemet: ”Sundhedsstyrelsen finder det vigtigt at sikre patienterne et sammenhængende udrednings og behandlingsforløb, og der ligger en særlig udfordring for regioner i at sikre dette for patienter med alvorlige og uafklarede symptombilleder, der nødvendiggør samarbejde på tværs af specialerne.”

Det er også vores erfaring, at den store ekspertise Danmark har på Statens Serum Institut i afdelingen for autoimmune undersøgelser ikke bliver brugt i forbindelse med at stille diagnose ved en evt. vaccinationsskade. Var det tilfældet, kunne flere sygdomme afsløres på en mere simpel måde. Speciallæge Henrik Isager pointerede i sit indlæg på høringen om funktionelle lidelser, at noget så simpelt som en blodprøve er meget afgørende for diagnoser, hvor symptomet kronisk træthed indgår. Den kan laves i andre lande, men ikke i Danmark.
Er Sundhedsstyrelsen med til at modarbejde diagnoser efter vaccinationsskader?

Sundhedsstyrelsen har afslået VaccinationsForums anmodning om at nedsætte et ekspertudvalg for at komme nærmere hvad der er sket disse personer, som er blevet syge af vaccinen.

Regionerne støtter derimod vores forslag, men oplyser, at det er Sundhedsstyrelsens opgave og kompetence omkring nedsættelse af en sådan gruppe. Det er en kraftig medvirkende årsag til den mangelfulde udredning og dermed direkte medvirkende til, at der ikke kan stilles diagnoser på baggrund af objektive fund. Sundhedsstyrelsen mangler at udarbejde kliniske retningslinjer for vaccineskadede. De har ikke reageret på, at disse personer i stort tal nu får diagnosen ”Funktionel lidelse” Yderligere konsekvenser: Patienterstatningen afslår, Staten sparer penge og der kan ikke rejses kritik af vaccinen.

Denne diagnose (Funktoinel lidelse) har bevirket, at de vaccinationsskadede har fået afslag på erstatning i Patienterstatningen. Nu må de ikke alene affinde sig med at leve uden diagnose og behandling, men også uden at få deres erstatningssag afgjort på et pålideligt grundlag.

I øvrigt henviser Patienterstatningens begrundelser for afslag til Sundhedsstyrelsens opfattelse af hele sagen (dvs. afslag). Således bliver der tale om et lukket kredsløb, hvor institutioner og styrelser bekræfter hinanden og sagen ender dermed med at blive en politisk sag.

Det er ikke godt for fagligheden. Man vil f.eks. ikke undersøge for autoimmune sygdomme ved hjælp af blodprøver med den begrundelse som Sundhedsstyrelsen giver: Den dansk/svenske undersøgelse, der ikke finder en øgning af disse lidelser efter vaccinen. Det skal bemærkes, at det drejer sig om en registerundersøgelse og derfor er ingen af de nuværende skader undersøgt klinisk. Det er meget tydeligt, at disse ofre for HPV vaccinen nu skal placeres i kategorien funktionelle lidelser fremover. Hvorfor?

Der skal altid søges efter motiv, når der er en adfærd man ikke forstår. Mange instanser har fordele af det: Sundhedsstyrelsen slipper for en sag, hvor de måske ikke har været agtpågivende nok. Staten sparer udgifter til erstatning. Og medicinalindustrien tjener fortsat penge på vaccinen.
Noter

 • VaccinationsForums henvendelse til sundhedsminister om samarbejde mellem specialerne:
  www.vaccineinfo.dk/artikler/2013/henvendelse-til-sundhedsministeren.aspx?PID=660&M =NewsV2&Action=1
   

 • Regionernes svar til ministeren vedr håndtering af HPVskader:
  www.vaccineinfo.dk/Files/Files/Seneste%20nyt/Regionernes%20svar%20p%C3%A5%20ministerens%20sp%C3%B8rgsm%C3%A5l.pdf
   

 • VaccinationsForums kommentar til det Dansk/Svenske studie, der afviser autoimmune lidelser:
  www.vaccineinfo.dk/artikler/2013/nyt-stort-videnskabeligt-studie-om-hpv-vaccinen-kritiseres.aspx?PID=660
   

 • Sundhedsstyrelsen generelt om Kliniske retningslinjer:
  www.sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer.aspx
   

 • Bivirkninger oplyst fra producenten af HPV vaccinen ligner symptomerne hos dem der får diagnosen ”Funktionel Lidelse” Se produktresume:

  ”Postmarketing Experience The following adverse events have been spontaneously reported during post-approval use of GAR-DASIL. Because these events were reported voluntarily from a population of uncertain size, it is not possible to reliably estimate their frequency or to establish a causal relationship to vaccine exposure.
  Blood and lymphatic system disorders: Autoimmune hemolytic anemia, idiopathic thrombocyto-penic purpura, lymphadenopathy.
  Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: Pulmonary embolus.
  Gastrointestinal disorders: Nausea, pancreatitis, vomiting.
  General disorders and administration site conditions: Asthenia, chills, death, fatigue, malaise.
  Immune system disorders: Autoimmune diseases, hypersensitivity reactions including anaphylac-tic/anaphylactoid reactions, bronchospasm, and urticaria.
  Musculoskeletal and connective tissue disorders: Arthralgia, myalgia.
  Nervous system disorders: Acute disseminated encephalomyelitis, dizziness, Guillain-Barré syn-drome, headache, motor neuron disease, paralysis, seizures, syncope (including syncope associated with tonic-clonic movements and other seizure-like activity) sometimes resulting in falling with in-jury, transverse myelitis.
  Infections and infestations: cellulitis.


Mvh.

På bestyrelsens vegne,
Else Jensen