Referat fra paneldebat i Det Medicinske Selskab i København

Den 22. november 2011 var VaccinationsForum inviteret til at deltage i et panel i lægeforeningen, Det Medicinske Selskab i København, hvor børnevaccinationsprogrammet, og særligt den manglende tilslutning til det, skulle debatteres.


Mødet blev afholdt i Domus Medica på Østerbro, som ganske enkelt er en helt utroligt majestætisk og smuk bygning. Det var baron Joseph von Plessen (1860-1912), der iværksatte byggeriet, som stod på i årene 1901-06. Bygningen, som er trefløjet og opført i nybarokstil, ejes i dag af Lægeforeningen.

I panelet sad professor Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet, og fra VaccinationsForum deltog kasserer Karen Østergård og formand Else Jensen.

Mødet var godt besøgt og bestod først af oplæg fra panelet og herpå af debat blandt alle fremmødte, hvor der som ventet kom også uenigheder på bordet.

Allan Randrup Thomsen indledte med at gennemgå vaccinernes historie, hvorefter Karen Østergård fortalte om sin datters skade efter en MFR-vaccination. Sidst kom Else Jensen ind på nogle af de årsager, hun mener, er skyld i den manglende tilslutning til børnevaccinationsprogrammet og henledte opmærksomheden på den manglende forskning i en evt. negativ påvirkning af barnets immunsystem ved mange vacciner i de første leveår.

Et af de helt store spørgsmål, der herefter meldte sig, var diskussionen om, i hvor høj grad der skal oplyses om alvorlige bivirkninger inden en vaccination. Mange læger blandt tilhørerne mente, at oplysningen om alvorlige bivirkninger ved eks. børnevacciner ville forskrække forældre for meget, og at disse meget alvorlige bivirkninger desuden var så sjældne, at det alene af den grund ikke var nødvendigt at oplyse om dem.

VaccinationsForum fremførte muligheden for at udlevere vaccinernes indlægssedler ved et af lægebesøgene forud for vaccinationen, så forældrene derved kunne være bedre forberedt på en drøftelse af emnet. I tillæg hertil blev det nævnt, at der via Internettet burde være nemmere adgang til disse vaccineoplysninger.

Dernæst blev der fra salen rejst spørgsmål om, hvorfor myndighederne ikke foretager grundigere undersøgelser af netop vaccineskadede børn mhp. på at finde den endnu ikke klarlagte årsag til, at nogle børn bliver så forfærdeligt syge af vacciner, mens andre er helt upåvirkede.

Videre blev undladelsen af solidarisk at vaccinere sine børn fra salen benævnt som egoistisk adfærd, og det asociale aspekt heri blev sammenlignet med at køre i venstre side af kørebanen, hvor der for alles bedste ellers er taget en fælles beslutning om at køre i højre. I samme moment gav tilhørerne flere gange udtryk for, at hensynet til samfundet og den store gruppe bør rangere højere end hensynet til det enkelte barn, selv om visse børn så må betale en høj pris i form af livslange skader.

Der var på mange af ovenstående punkter ingen enighed mellem læger og VaccinationsForum, men på ét punkt kunne alle dog mødes. Det var i opfattelsen af, at der ved en skades opståen bør sættes ind med hurtig hjælp. I VaccinationsForum har vi erfaring for, at der netop i denne fase er problemer, som bør løses langt bedre. Først og fremmest er det problematisk overhovedet at få stillet en diagnose, – enten som følge af benægtelser fra visse lægers side eller pga. manglende kendskab til diagnosticering af vaccineskader. Af denne årsag er mulighederne for efterfølgende behandling og restituering klart forringede. VaccinationsForum foreslog derfor centre for vaccineskader på regionsplan, fordi problematikken kræver specialviden, og den hjælp, der skal ydes ofrene, bør derfor være af høj professionel standard. En sådan hjælp er dog svær at sikre, hvis man ikke sidder inde med stor ekspertise og erfaring på området.

Ingen af de deltagende ved mødet var uenige i, at børn, der får en vaccinationsskade, skal have en hurtig diagnose, behandling og efterfølgende opbakning i erstatningssystemet. Det mangler der nu, og det er ikke acceptabelt.

Efter et informativt møde i en respektfuld atmosfære og med livlig deltagelse fra salen skiltes deltagerne sidst på aftenen lidt klogere på de mange spørgsmål, emnet byder på.