Dansk autismeforskning, som afviser sammenhæng mellem autisme og børnevacciner

Er nu anmeldt for videnskabelig uredelighed
Den amerikanske organisation CoMeD (Mercury-Free Drugs) har d. 27. sept. 2011 anmeldt den danske autismeforskning, der over hele verden er blevet brugt som hovedargument for kategorisk at afvise enhver sammenhæng mellem børnevacciner og autisme, til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed i Danmark.

Vi må afvente udfaldet af denne anmeldelse, da der ikke er adgang til sagens akter, mens sagsbehandlingen står på. Hvis man i Udvalgene for Videnskabelig Uredelighed har valgt at behandle sagen, vil den optræde i udvalgets årsrapport i anonymiseret form.

Først herefter skulle der være mulighed for at få aktindsigt.


Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

- Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed afgør spørgsmål om uredelighed i forskning efter anmeldelse eller henvendelse om renselse.

- Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) behandler sager om uredelighed i forskning. En sag rejses ved anmeldelse, og man kan også anmode om at få en sag behandlet for at blive renset for et rygte, der verserer.

- Videnskabelig uredelighed er i bekendtgørelsen om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed beskrevet som forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater. Bekendtgørelsen nævner en række forhold, der kan falde ind under begrebet, ligesom den indeholder en række betingelser for, at en sag kan behandles.

- Hvert af de tre udvalg består af en formand og seks medlemmer. Medlemmerne er anerkendte forskere, der er beskikket af Videnskabsministeren efter høring af Det Frie Forskningsråd.

- Formanden, der er fælles for udvalgene, er landsdommer og udpeget af ministeren.