Børnelæger ønsker endnu en vaccine i børnevaccinationsprogrammet

Dansk Pædiatrisk Selskab (en sammenslutning af børnelæger) har henvendt sig til Sundhedsstyrelsen for at få en vaccine mod rotavirus indlemmet i det danske børnevaccinationsprogram.

Det har fået Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg til at anmode Sundhedsstyrelsen om en MTV rapport (Medicinsk Teknologivurdering).

Projektgruppen, som skal udfærdige MTV rapporten, har en referencegruppe, hvis opgave det er at komme med input til et foreløbigt udkast. Således er VaccinationsForum også for første gang blevet bedt om at komme med kommentarer til dette første udkast.

Den 22. februar 2012 deltog vi derfor i et større møde i Sundhedsstyrelsen med projektgruppen og resten af referencegruppen.

Der blev lyttet usædvanlig opmærksomt med fin respons på vores indlæg, og vi gik fra mødet med en god fornemmelse af, at vores overvejelser var til nytte. Som en kuriositet, i hvert fald i vore øjne, var Dansk Industri ligeledes inviteret med i referencegruppen og var derfor også til stede ved mødet.

Den færdige rapport kommer senere på året. På baggrund af rapportens konklusioner skal Sundhedsstyrelsen beslutte, om vaccinen mod rotavirus skal indføres i børnevaccinationsprogrammet. Derefter er det op til Sundhedsstyrelsen at vurdere, om man vil anbefale vaccinen, og til sidst skal politikerne tage stilling. Sidstnævnte kan godt vedtage brugen af vaccinen, selvom Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler den!

Og her kommer der en joker ind. Politikerne skal spare overalt, og det specielle ved netop anbefalingen af rotavirusvaccinen er, at det er samfundet, der sparer penge, – og ikke sygdommen, der er dødelig.

VaccinationsForum er meget skeptisk overfor forslaget om at indlemme rotavirus vaccinen i børnevaccinationsprogrammet.

Vores største anke er, at der nu helt klart er en vaccinekandidat i spil, der bryder med tidligere tradition for, at en sygdom skal være meget alvorlig for at blive tilføjet i vaccinationsprogrammet.

Med rotavirusvaccinen er der tale om, at denne regel bliver brudt, og en anden træder i stedet: nemlig at vaccinen er samfundsbesparende, fordi forældre ikke skal passe deres syge børn med diarré og opkastninger. Begrundelsen lyder, at man sparer ca. 1000 hospitalsindlæggelser om året foruden forældres fravær på arbejdspladsen, men disse udregninger kan være vanskelige helt at stole på.

Dernæst har vi ikke fået afklaret, om der er tale om en forurening af vaccinen med DNA fra et svinevirus (se det følgende).

Bestyrelsen vil foretage besøg hos sundhedspolitikere fra de forskellige partier og gøre dem opmærksomme på vore bekymringer samt advare mod, at børn på denne måde skal forbedre Danmarks økonomi.


Uddrag af VaccinationsForums spørgsmål til projektgruppen:
PCV kontaminerede vacciner mod rotavirus

I marts 2010 anbefalede Food & Drug Administration (FDA) i USA amerikanske læger at suspendere brugen af Glaxo-SmithKline’s Rotarix vaccine, 
da et hold forskere på et uafhængigt laboratorium i Californien fandt, at vaccinen var kontamineret med DNA fra Porcint circosa virus 1 (PCV1).

Også Rotateq vaccinen fra Merck viste sig at være kontamineret med PCV1 tillige med PCV2.

PCV2 er et dødeligt virus hos svin, som skader immunforsvar, lunger, nyrer, reproduktionsorganer og hjerne for til sidst at medføre døden.

Da grundmaterialet, hvorfra vaccinerne mod rotavirus stammer, er inficeret med PCV1 og PCV2, er samtlige vacciner fra 2008 og frem kontamineret med DNA fra ovennævnte svinevira. Fremtidige vacciner må ligeledes formodes at være forurenede, da et tidspunkt for produktion af vaccinerne uden dette fremmede DNA, så vidt vides, aldrig er angivet nogetsteds.

FDA genindførte vaccinerne mod rotavirus i maj 2010, og European Medicines Agency (EMA) har i juli 2010 udtalt, at man ikke anser indholdet af PCV i børnevaccinerne mod rotavirus for at udgøre en human risiko.


Vores spørgsmål til projektgruppen:

- Er det Sundhedsstyrelsens intention at oplyse børneforældre om, at vaccinerne mod rotavirus er utilsigtet forurenede med DNA fra virussygdomme hos svin, og vil man informere forældrene om, at vaccinen gives mod en under danske forhold ikke alvorlig sygdom?

- Kan Sundhedsstyrelsen 
garantere brugerne, at rotavirus-vacciner, der alle er kontaminerede med DNA fra PCV, heller ikke på længere sigt udgør en sundhedsrisiko for mennesker?

- Hvilke data garanterer, at PCV forurenede vacciner ikke udgør en trussel for mennesker?


En MTV-rapport er et redskab,
der bidrager til beslutningstagning på sundhedsområdet. En MTV anbefaler ikke men samler og vurderer den viden, der foreligger om en given medicinsk teknologi. 
Der fokuseres på både de sundhedsfaglige, patientmæssige, organisatoriske og økonomiske aspekter.


Hvad er rotavirus-diarré?
Rotavirus-diarré skyldes infektion med rotavirus, der forårsager cirka 40 % af akut svær diarré hos spæd- og småbørn. Rotavirus rammer bredt, der er ikke påvist specifikke risikogrupper for rotavirus-infektion, og udsættelse for smitte er den eneste egentlige risikofaktor. Rotavirus-sygdom ses derfor hyppigst hos børn i alderen 6-24 måneder specielt hos børn i daginstitution eller spædbørn med ældre søskende, der bringer rotavirus-infektionen med hjem. Stort set alle børn får rotavirus diarré inden fem-års-alderen, men det er meget forskelligt, hvor sygt det enkelte barn bliver i løbet af den uges tid, infektionen normalt varer.

Kilde: NetDoktor.dk