Referat af Generalforsamling 2010

Søndag den 2. maj 2010 i DGI-byen

Valg af dirigent: Inge Pallesen
Valg af referent: Inge Pallesen
Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendes uden anmærkninger
Aflæggelse af beretning: Formand Else Jensen orienterer om status for foreningens arbejde, med udgangspunkt i årsrapport for 2009. Beretning godkendes af alle fremmødte.

Fremtid for foreningen: Det anføres af formand Else Jensen, at indførsel af Det danske Vaccinationsregister angiveligt fremover vil kræve en del af foreningens tid og ressourcer. Karen Østergaard oplyser, at foreningen atter vil afholde messe i år 2010, samt afholde foredrag med antroposofisk læge Elisabeth Møller Hansen på baggrund af ønske fra sidste års generalforsamling. Endvidere blev det aftalt, at den påbegyndte pjece om information, procedurer og rettigheder ved anmeldelse af vaccineskade i Arbejdsskadestyrelsen skulle færdiggøres i år 2010.

Fremlæggelse af næste års budget:
Ingen bemærkninger. Budget for år 2010 godkendes.


Valg af bestyrelse:

- Camilla Ek samt Hanne Freisleben genopstiller ikke.
- Charlotte genopstiller og blev valgt. 
- Diana Beckhaug stiller op til bestyrelsen – og vælges.

Det har ikke været muligt at rekruttere et ekstra bestyrelsesmedlem. Aktuelt mangler VaccinationsForum således et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen afventer svar fra to medlemmer om muligheden for at indtræde i bestyrelsen. Da svar ikke forelå inden generalforsamling besluttes det at afvente nævnte svar og dernæst indkalde til ekstra ordinær generalforsamling i august 2010.


Valg af suppleant:
Hanne Freisleben er valgt til 1. suppleant. Camilla Ek er valgt til 2. suppleant.


Valg af revisor:
Borghild A.M. Larsen genopstiller - og vælges


Godkendelse af regnskab, samt fastlæggelse af kontingent:

Regnskab godkendes. Kontingent for medlemskab vil fortsætte uændret (225 kroner, årligt).


Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.


Evt.:
Det foreslået at afholde et netværksmøde for berørte forældre til vaccineskadede børn.