Kommissorium Sundhedsstyrrelsens vaccinationsudvalg

Formål og emneområde:
Udvalget rådgiver Sundhedsstyrelsen om anvendelse af vacciner mod infektionssygdomme. Vigtigste emneområde er vacciner, som er egnet til at indgå i et vederlagsfrit vaccinationsprogram, der enten kan være et tilbud til alle (som i børnevaccinationsprogrammet) eller til visse risikogrupper (som for influenza eller hepatitis B). Hertil kommer vacciner, hvortil der til visse afgrænsede risikogrupper kan opnås klausuleret tilskud.


Vaccinationsudvalgets opgaver er:

• At holde sig opdateret med gennemførelse og virkning af de eksisterende
vaccinationsprogrammer: tilslutning, sygdomsforekomst, befolkningsimmunitet,
bivirkninger og andre utilsigtede virkninger
samt eventuelt foreslå justeringer i de eksisterende programmer

• At holde sig opdateret vedrørende mulige nye vaccinekandidater og
de pågældende sygdommes klinik og epidemiologi i Danmark

• At vurdere og rådgive Sundhedsstyrelsen om anvendelse af nye vacciner
i Danmark i relation til den enkelte, samfundet, det øvrige vaccinationsprogram
og andre interventionsmuligheder, idet det for
godkendte vacciner forudsættes, at de har en acceptabel effekt og bivirkningsprofil
hos den enkelte

• At vurdere om der er behov for gennemførelse af MTV (eller lignende
systematisk gennemgang) til brug for vurdering af ny vaccine,
evt. foreslå at fortsat behandling sker i et andet udvalg (der fx arbejder
med pågældende sygdom) eller, at rådgivning sker via faglige
sammenhænge uden for Sundhedsstyrelsen.
Medlemmer mv.
Det tilstræbes, at følgende kompetencer er fast repræsenteret i udvalget:

• sygdommenes epidemiologi og overvågning

• viden om registrerede vacciner

• vaccinebivirkningers overvågning

• viden om vacciners virkemåde individuelt og samfundsmæssigt

• kendskab til vaccineproduktion

• sygdommenes klinik

• infektionernes mikrobiologi

• praktisk erfaring i udførelse af vaccinationerne: information,
vaccination, borgerkontakt (ved speciallæge i almen praksis)

• forebyggelse og overvågning lokalt.
Medlemmerne skal afgive en habilitetserklæring.


Arbejdsform:

• Sundhedsstyrelsen v/ Center for Forebyggelse varetager formands- og
sekretariatsfunktionen.

• Der afholdes to faste møder om året: (forslag: første tirsdag i februar og
første onsdag i september). Herudover kan indkaldes til møde ved behov,
eller der kan sagsbehandles på anden vis (mail, telefon).

• Udvalget kan indkalde eksterne eksperter ved behov, fx fra Lægemiddelindustrien.

• Dagsorden fremsendes senest en uge forud for mødet.

• Mødereferat offentliggøres efter godkendelse af mødedeltagerne på
www.sst.dk.

• Med mindre andet aftales, er andet skriftligt materiale at betragte som
interne arbejdspapirer, der ikke må videregives. Dette gælder dog som
udgangspunkt ikke dokumenter udarbejdet af andre offentlige myndigheder.

• Til brug for medlemmernes interne kommunikation er udarbejdet et
brevpapir for Sundhedsstyrelsens vaccinationsudvalg.