Folketingets svar til spørgsmål 296

Folketingets Sundhedsudvalg har den 22. januar 2010 stillet følgende spørgsmål nr.296 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Sophie Hæstorp Andersen (S).

Spørgsmål nr. 296: Vil ministeren sikre, at den danske regering er med til at rejse kritik af WHO’s mang-lende åbenhed om økonomiske interesser i forbindelse med eksperter, der deltager irådgivende udvalg om vaccine og beslutninger om, hvornår en given pandemi må ansesfor værende alvorlig og kræver større åbenhed i WHO?’

Svar: Jeg henviser til mit svar af 18. december 2009 på §20 spørgsmål nr. S 638 stillet af PerClausen (EL) den 15. december 2009, hvori der blev spurgt, om jeg vil arbejde for, atsammensætningen af alle WHO’s rådgivende komiteer er offentlige, og at medlemmer-nes eventuelle forbindelser til medicinalindustrien også fremgår tydeligt.Jeg gav i mit svar udtryk for, at vi fra dansk side naturligvis går ind for transparens ogåbenhed i videst muligt omfang, både for så vidt hvem som rådgiver WHO’s generaldi-rektør og disse rådgiveres interesser.Jeg tilkendegav samtidig, at jeg havde til hensigt at bede WHO om en skriftlig redegø-relse for den nuværende praksis vedrørende offentliggørelse af de rådgivende komitéersmedlemmer og disse medlemmers interesseerklæringer, samt at jeg på baggrund afdenne redegørelse ville overveje, om der er behov for yderligere tiltag.Jeg har efterfølgende rettet skriftlig henvendelse til WHO’s generaldirektør og bedt omen skriftlig redegørelse for den nuværende praksis. Jeg vedlægger til udvalgets oriente-ring en kopi af dette brev.


Slotsholmsgade 10-12DK-1216 København K
Tlf. +45 7226 9000
Fax. +45 7226 9001
E-mail: sum@sum.dk
Hjemmeside: www.sum.dk

Dato: 10. februar 2010Sags nr.: 1000768Sagsbeh.: hek/SJUCDok nr.: 176007


Med venlig hilsen
Jakob Axel Nielsen / Helle Krarup