Folketingets svar på spørgsmål 297 og 298

Folketingets Sundhedsudvalg har den 22. januar 2010 stillet følgende spørgsmål nr. 297 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Sophie Hæstorp Andersen (S).

Spørgsmål nr. 297: ’Ministeren bedes oversende eventuelt talepapir i forbindelse med direktør Else Smiths deltagelse i WHO’s bestyrelsesmøde i Geneve den 17. januar 2010.’

Svar: Danmarks seneste medlemskab af WHO’s bestyrelse ophørte efter Verdenssundhedsforsamlingens møde i maj 2009. Den danske delegation deltog på den baggrund ikke som medlem ved bestyrelsens møde, der fandt sted den 18.-23. januar 2010. Det er helt overvejende udelukkende bestyrelsesmedlemmerne, som deltager i drøftelserne under bestyrelsesmøderne. WHO’s øvrige medlemslande udnytter kun i begrænset omfang den adgang, de efter bestyrelsens forretningsorden har til at tage ordet efter, at bestyrelsens medlemmer har talt. Den danske delegation tog ikke ordet under det omhandlede bestyrelsesmøde. På en række af dagsordenspunkterne koordinerer EU-landene deres synspunkter og afgiver fælles indlæg via et EU-land, som er medlem af bestyrelsen. Idet det forudsættes, at baggrunden for spørgsmålet er influenza A pandemien, vedlægges EUindlæggene vedrørende dagsordenspunkt 2 ”Report by the Director General” og 4.2 ”International Health Regulations”, der begge omtaler influenza A pandemien.

Med venlig hilsen
Jakob Axel Nielsen / Helle KrarupFolketingets Sundhedsudvalg har den 22. januar 2010 stillet følgende spørgsmål nr. 298(Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgs-målet er stillet efter ønske fra Sophie Hæstorp Andersen (S).

Spørgsmål nr. 298: ”Kan det komme på tale, at regeringen fremover kræver et delt erstatningsansvar i for-bindelse med indgåelse af en ny kontrakt med et medicinalfirma, der skal levere vacci-ner ved et nyt udbrud af pandemisk influenza?”

Svar: Spørgsmålet om ansvarsfordeling indgår naturligt i overvejelserne om valg af pandemi-vaccine. Det er selvfølgelig ønskeligt, at producenten af en pandemivaccine påtager siget normalt erstatnings- og produktansvar. Muligheden herfor afhænger imidlertid af den konkrete markedssituation. Da Danmark i 2006 indgik aftale om levering af pandemivaccine forelå 3 tilbud, deralle indeholdt en lang række forbehold, herunder også det tilbud, som Sundhedsstyrel-sen anbefalede, og som Folketingets partier gav deres tilslutning til at vælge. Ingen afvaccinerne var registrerede, og produktansvarsfraskrivelsen indebar, at producentenikke kunne ansvarliggøres for eventuelle bivirkninger eller skader eller for manglendebeskyttelse mod influenza efter vaccination. Fælles for tilbuddene var også, at de inde-holdt forbehold for den leverede mængde, leveringstid, pris og effektiviteten af vacci-nerne.Jeg henviser i øvrigt til Akt. nr. 152 af 18. maj 2006 vedrørende køb af vaccinegarantifor levering af influenzavaccine med henblik på styrkelse af pandemiberedskabet.


Med venlig hilsen
Jakob Axel Nielsen / Helle Hyllehøj