Brev til Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen
Att. Direktør Jesper Fisker
Islands Brygge 67
2300 København S


Problematisering af sundhedsfaglig rådgivning om vacciner på Statens Serum Institut


Kære Jesper Fisker

I Statens Serum Instituts eget udgivelsesmateriale1 oplyses det, at Instituttet rådgiver og vejleder interessenter i det danske sundhedsvæsen på et højt fagligt niveau, relateret til information om overvågning, diagnostik, vaccinationer etc. Det påpeges i denne sammenhæng, at Instituttet rummer alle funktioner indenfor forskning, udvikling, produktion og registrering af vacciner, med den væsentligste opgave at forsyne det danske marked med relevante vacciner gennem egenproduktion eller fremskaffelse.

Denne henvendelse fra VaccinationsForum2 indskriver sig i nævnte kontekst. Det er VaccinationsForums anliggende at gøre opmærksom på et verserende problemfelt, som knytter sig til den rådgivning, som varetages for Sundhedsstyrelsen af Statens Serum Institut inden for vaccinationsområdet. Det er nemlig iagttaget, at Rådgivningen dels udmelder forkerte oplysninger i forhold til risici ved vaccination af personer med allergiske dispositioner, og dels fejlinformerer om forhold, som relaterer sig til registrering og fremskaffelse af specifikke vacciner på det danske marked.

Sagsfremstilling
Den 2. januar 2009 kontaktes VaccinationsForum af en mor med en specifik forespørgsel knyttet til rejsevaccinationer. Sønnen havde i år 1997 udviklet en aluminiumsallergi efter de første børnevaccinationer og fik på denne baggrund tildelt erstatning for nævnte aluminiumsallergi, udløst af di-te-pol vaccinen.


Aktuelt i januar 09 skulle familien på ferie, og ønskede at sønnen skulle vaccineres mod hepatitis A. Egen læge kontaktede på denne baggrund Statens Serum Institut for at få rådgivning om, hvorvidt vaccinen kunne fremskaffes uden aluminium. Instituttet oplyste da, at der ikke eksisterede en vaccine uden aluminium, og at det var tilrådeligt, at lægen indgav patienten en vaccine, som netop indeholdt aluminium. Egen læge fandt imidlertid ikke, at det ville være hensigtsmæssigt at følge Instituttets rådgivning og måtte meddele moderen dette. Moderen kontaktede på denne baggrund vaccineproducenten GlaxoSmithKline, som producerer vaccineproduktet Havrix, og blev tilsvarende her oplyst, at det ikke syntes tilrådeligt at lade sønnen vaccinere, såfremt vaccinen indeholdt aluminium. På given foranledning oplyste GlaxoSmithKlines rådgiver, at vaccinen Epaxal, som produceres i Italien, er uden nævnte tilsætningsstof. Efter lidt udredningsarbejde fandt moderen efterfølgende ud af, at Sbl vaccines i Sverige netop havde denne vaccine i omløb. Med egen læges mellemkomst kontaktede moderen efterfølgende et dansk apotek og blev da oplyst, at vaccinen, på trods af de modsatrettede oplysninger fra Statens Serum Institut, forefindes i Danmark – og at apoteket ydermere havde vaccinen på lager!


Problematik
I nærværende sammenhæng vil jeg som formand for foreningen VaccinationsForum gerne fremhæve det problematiske i det forhold, at Statens Serum Institut forholder sundhedsarbejderen og den enkelte borger forkerte oplysninger om vacciners registrering, beskaffenhed og fremskaffelse. Derudover vil jeg særskilt gerne fremhæve de alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser som ligger i Statens Serums Instituts rådgivning om, at det er forsvarligt at lade sig vaccinere med aluminiumholdige vacciner, når patientens historik netop har udvist alvorlige følger efter di-te-pol vaccinen og det tilsvarende fra flere speciallæger er blevet direkte tilsagt, at det vil være kontraindiceret med aluminiumholdig vaccine.
Jeg antager i denne sammenhæng, at Statens Serum Instituts generelle rådgivning om det forsvarlige i revaccination med aluminiumholdig vaccine særskilt tager sit afsæt i de oplysninger, som forefindes i Epinyt uge 5, årgang 2003. I nævnte skrift oplyses, at børn som har haft vaccinationsgranulom godt kan vaccineres med aluminiumholdig vaccine, idet risikoen for recidiv af nyt granulom er meget lille, forudsat at vaccinen administreres intramuskulært. I denne sammenhæng mener jeg, at det imidlertid ikke kun er antagelsen om den ringe risiko for forekomst af nyt granulom, som er et problem. Problemet er også, at ovenstående teser om manglende risici ved revaccination, fremvises uden reference til relevant undersøgelses- eller kildemateriale, hvilket - angivet som et postulat – kan skyldes det simple forhold, at referencerne slet ikke forefindes, som følge af at de ramte danske børn ikke er blevet revaccineret.

Med henvisning til de svenske undersøgelser, kan det således oplyses, at de personer som erhverver sig et granulom, ofte tilsvarende udvikler en decideret aluminiumsallergi. Det betyder, at denne patientgruppe får varige gener - ikke alene i form af vedvarende, stærk kløende deformitet på indstiksstedet, men også i form af en universel allergi grundet den vedvarende kontakt med stoffet3. Det er altså herved generelt velkendt, at antallet af mennesker, som er blevet overfølsomme over for aluminium, er stigende, hvor følgen ikke kun bliver lokale overfølsomheder, men også direkte toksiske reaktioner med alvorlige sundhedsproblemer til følge, herunder potentielt erhvervsevnetab, idet kontakten med aluminium er mangesidig i vor hverdag.

Dette forhold bevirker, at VaccinationsForum finder, at Instituttets rådgivning ikke kun er problematisk, anskuet i forhold til den konkrete skitserede hændelse, men også set i relation til den mere generelle vejledning på området. For underbygning af sidstnævnte kommentar vil jeg henvise til Lægemiddelstyrelsens hjemmeside for produktinformation af såvel di-te-ki-pol og hepatitis A vaccinen, med dets angivelser af, at vaccinerne er kontraindiceret ved overfølsomhed over for de aktive indholdsstoffer, eller over for et eller flere af indholdsstofferne.


Anmodning
På baggrund af ovenstående sagsfremstilling, vil jeg anmode om, at Sundhedsstyrelsen forholder sig til sagen, med særskilt fokus på at kvalificere rådgivning om kontraindikationer ved vaccination - samt oplysningsgrundlaget for produktion og registrering af vacciner på det danske marked. Afslutningsvist vil jeg gerne forespørge, om Sundhedsstyrelsen kan oplyse, hvor det vil være muligt at indhente generelle oplysninger om produktion, registrering og fremskaffelse af aluminiumsfri vacciner, idet det er iagttaget, at det er et generelt problem for vore medlemmer og samarbejdende læger at skaffe sig oplysninger om dette emne.


Med venlig hilsen
Else Jensen, Formand, VaccinationsForum


Dønnevældevej 40
3230 Græsted
Mailadresse: else@vaccinationsforum.dk1. Statens Serum Institut – Fakta om Statens Serum Institut stat (pdf). Udgivelsesdato: 16.12.08

2. VaccinationsForum er en privat og uafhængig forening, hvis formål er at udbrede viden om vaccinationer, samt at støtte vaccineskadede. Foreningen er principielt hverken for eller imod vaccination, men anerkender den enkeltes valg. Vi har som mærkesag, at beslutningen om at indlede vaccination bygger på informeret samtykke. Se mere på www.vaccinationsforum.dk

3. Ref. Professor Birger Trollfors, the Sahlgrenska Academy, Institute of Clinical Sciences - samt Elisabet Bergfors, Department of Paediatrics, Sahlgrenska University
Side 3 af 3