Brev til Folketingets Sundhedsudvalg

Industrien ud af Sundhedsstyrelsens vaccinationsudvalg

I foreningen Vaccinationsforum har vi med glæde noteret os,
at et flertal af sundhedspolitikere fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti,
Dansk Folkeparti og Enhedslisten til dagbladet Information har udtalt,
at industrien bør ud af Sundhedsstyrelsens rådgivende vaccinationsudvalg.
Hovedsynspunktet er, at medicinalindustrien ikke bør have faste pladser i et
udvalg, som ar en ådgivende funktion vedrørende hvilke vacciner børn og voksne i
Danmark bør tilbydes. VaccinationsForum vil gerne i denne anledning tydeliggøre særlige argumenter med det sigte at få ndustrien ud af vaccinationsudvalget. Vi vil gerne markere, at vor henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg ikke går på kritik af enkeltpersoner, men udelukkende på problemet edrørende den potentielle interessekonflikt, som kan opstå ved at varetage opgaver i et centraladministrativt rådgivende organ og samtidig være bundet af interesser inden for lægemiddelproduktionen.


Vaccinationsudvalgets tilknytning til industrien VaccinationsForum vil gerne markere følgende problemstillinger:

 • Statens Serum Institut (SSI) får 80% af deres indtægter fra produktion og salg af vacciner. Dette forhold skaber en tæt sammenhæng med den industrielle sektor. Afdelingslæge, epidemiologisk afdeling Peter Andersen samt overlæge, epidemiologisk afd. Steffen Glismann er begge ansat på Statens Serum Institut, samtidig med at de er repræsenteret i Sundhedsstyrelsens vaccinationsudvalg. Endvidere har en stor del af de andre, som sidder i udvalget, startet eller fået deres karriere på SSI. Som eksempel kan nævnes at de 2 medlemmer af udvalget, overlæge i Sundhedsstyrelsen Tove Rønne samt embedslæge Anne-Marie Plesner, tidligere har siddet der som repræsentanter for Statens Serum Institut. Det er VaccinationsForums vurdering, at den sundhedsfaglige rådgivning om fordele og risici ved vacciner herved kan blive underlagt kriterier som i for høj grad tager udgangspunkt i Seruminstituttets industrielle og samfundsøkonomiske interesser, mere end at være et rådgivende organ, som på et neutralt grundlag udmelder fakta om vaccinernes kvalitet og mulige tilknytning til eksisterende vaccinationsprogrammer.
   
 • Lægemiddelindustriforeningen Lif arbejder for, at lægemiddelindustrien har de bedst mulige betingelser for at forske, udvikle, markedsføre, distribuere og informere om lægemidler, for derigennem at sikre patienterne en bred og hurtig adgang til den bedste medicinske behandling.
  Fundamentet for industriens eksistens er, som det angives på Lif´s hjemmeside, et sundt økonomisk og forretningsmæssigt grundlag. Lif´s værdisætning er særskilt at skabe indtjening, vækst, flere beskæftigede, større eksport – og dermed forudsætningerne for at nye lægemidler udvikles.
  Jørgen Clausen er via sin funktion som ansat i Lif´s sekretariat, udvalgets repræsentant fra Lægemiddelindustriforeningen, og dermed også en klar repræsentant for industriens interesser.For at understreje Lif´s økonomisk baserede interesser for vacciner, vil vi henvise til Lif´s egen hjemmeside, hvor Lif lancerer et forebyggelsespolitisk udspil om vacciner, som omtales i publikationen ”Rettidig omhu – Vacciner i forebyggelsen”. En sådan satsning på forebyggelsesmedicin vil skabe en stor indtjening for lægemiddelindustrien, idet medicinen er rettet mod alle. Dette tema er tilsvarende beskrevet og underbygget i forbindelse med lancering og distribution af H1N1 vaccinen. Det er VaccinationsForums vurdering, at Lif´s værdigrundlag og industrielle målsætning ikke kan fungere samstemmende med en oplysende og rådgivende indsats. Tankevækkende er det tilsvarende, at et medlem af udvalget, professor, overlæge dr.med. Birthe Høgh optræder sammen med LIF´s store udspil. Birthe Høgh har lavet kliniske forsøg med skoldkoppevaccine til børn for vaccineindustrien.
   
 • Lægemiddelstyrelsen får en betragtelig del af deres indkomst fra medicinalindustrien. Overlæge Doris Stenver samt overlæge Marianne Orholm er begge Lægemiddelsstyrelsens repræsentanter i vaccinationsudvalget. Styrelsen behandler og definerer anmeldelser fra læger om bivirkninger ved vacciner. Dette sker i afdeling for forbrugersikkerhed, hvor Doris Stenver har en central position, når det gælder vurdering af en eventuel sammenhæng mellem en vaccinationsbivirkning og vaccination. Det betyder, at Doris Stenver således er med til både at anbefale, godkende og vurdere vaccinernes effektivitet, bivirkninger og sikkerhed.
  Det er VaccinationsForums vurdering, at det ovennævnte giver Doris Stenver en placering med for mange modstridende interesser, når det anskues fra forbrugerens side. Doris Stenver har ligesom nogen af de andre i udvalget været ansat på SSI.
   
 • Medicinalfirmaet Sanofi Pasteur MSD er et medicinalfirma, som producerer vacciner. Overlæge Carsten Heilmann, Dansk Pædiatrisk Selskab, har været involveret i et arbejde for Sanofi Pasteur MSD ved indførelse af Hib-vaccinationen. Vi henviser til pjece til forældre om vaccinen, som firmaet har udgivet med Carsten Heilmann som forfatter.
  Det er VaccinationsForums vurdering, at nævnte samarbejdsrelation kan være med til at skabe en inhabililtet i forhold til varetagelse af vaccinationsudvalgets primære formålsarbejder. Det er VaccinationsForums iagttagelse, at der tilsyneladende ikke foreligger nogen offentlige tilgængelige habilitetserklæringer vedrørende udvalgets medlemmer.


Forslag til anden sammensætning og målsætning i vaccinationsudvalget.
Det er VaccinationsForums vurdering, at:

 • Ikke alene bør industrielle interesser ud af vaccinationsudvalget, lige så vigtigt er det, at der kommer pluralitet ind i udvalget. Der bør sidde personer i udvalget med viden indenfor kommunikation, etik samt risikovurdering. Herhjemme kunne man f.eks. foreslå, at alle vacciner skulle vurderes af et MTV panel og at dette panel indeholdt en ligelig fordeling af ”for og imod repræsentanter.”
   
 • Dilemmaer ved at indføre en vaccine bør tydeligt synliggøres, da de altid eksisterer. Der bør være repræsentanter i udvalget fra forebyggelsessiden, f.eks. fra Statens Institut for Folkesundhed. Meninger bør brydes, da der altid vil være tale om fordele og ulemper ved enhver vaccination, og da der potentielt altid vil være fare for alvorlige skader med invaliditet til følge for ellers raske personer.
   
 • Udvalget bør holde sig orienteret om de alvorlige skader dels fra oplysninger fra bivirkningsnævnet, dels fra henholdsvis Arbejdsskadestyrelsen og Patientforsikringen.
   
 • Habilitetserklæringer vedrørende udvalgets medlemmer bør være offentligt tilgængelige og bør generelt indeholde mere end økonomiske bånd til vaccineindustrien, f.eks. interessekonflikter mere generelt.


Befolkningens tillid På grund af ovennævnte forhold, som foreningen har været bekendt med i mange år, har det ikke været muligt at have tillid til, at sundhedspolitiske beslutninger er foretaget uden om industrielle interessehensyn. Det er selvsagt vigtigt, at en sådan mistillid ikke eksisterer. Problemer med tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet skyldes efter vores mening bl.a. ovennævnte forhold. Vi stiller os gerne til rådighed for udvalgets medlemmer, der ønsker at drøfte sagen med os for at få uddybet vores vinkel på det skitserede problem.


Med venlig hilsen på foreningens vegne
Else Jensen