Anmodning om foretræde for udvalget vedr. den foreslåede udvidede brug af Det Danske Vaccinations-register med henblik på indkaldelse af uvaccinerede

Baggrund
Tidligere sundhedsminister Jacob Axel Nielsen har givet til kende, at han ønskede at udvide brugen af Det Danske Vaccinationsregister (DDV) til også at omfatte automatisk indkaldelse af de børn, som ikke fulgte de anbefalede børneundersøgelser og vaccinationer.

På denne baggrund blev styregruppen i DDV anmodet om at beskrive mulighederne i en forundersøgelse for at udbygge vaccinationsregisteret til også at indbefatte denne automatiske indkaldelse.

Nævnte forundersøgelse er nu færdig; jf. rapport af 8. april 2010. Rapporten beskriver blandt andet, at automatisk indkaldelse ikke vil gavne udsatte børn med særlige behov, samt at en potentiel udvidelse bør medføre en lovændring af Sundhedsloven L 129, da styregruppen ikke anser det for hensigtsmæssig at foretage nævnte ændring udelukkende administrativt.


Særskilte problemstillinger ift. automatisk indkaldelse
”Men ifølge ministeren kan det (læs: Den udvidede brug af Det Danske Vaccinationsregister) også blive et værktøj, som lægerne kan anvende til at indkalde de familier, som udebliver fra undersøgelserne.” (jf. Berlingske Tidende, 2.10.2009)


Vaccinationsforum vil argumentere imod forslaget om automatisk indkaldelse af dem, som ikke har fulgt det anbefalede vaccinationsprogram/børneundersøgelser. Vor argumentation baserer sig på følgende grunde:

- Nævnte form for ”kontrol” kan skabe en modstand i befolkningen mod børnevaccinationsprogrammet, idet mange kan føle, at man går deres privatliv for nært. Man øger derfor ikke tilslutningen generelt, som ønsket er.

- Vi vil i denne forbindelse henvise til et svar fra Etisk Råd, som korresponderer med nævnte grundsyn: ”.. bevæger sig ud på en glidebane, hvor sundhedsvæsenets eget behov for let adgang til informationer og et mere generelt ønske om effektivitet i sundhedsvæsenet i stigende grad opprioriteres på bekostning af patientens ret til selvbestemmelse og privathed. En sådan udvikling finder Det Etiske Råd særdeles uheldig og betænkelig”; jf. høring om medicinprofiler, 2010 + 2008.

- Man må aldrig glemme at fremstille vaccination som et tilbud. En indkaldelse kan opfattes som et lovbud om at blive vaccineret.

- Det er spild af offentlige midler at indkalde automatisk til alle, der mangler en eller flere vaccinationer. Da det er tænkt, at det skal forgå automatisk, vil der i sagens natur også være børn, der f. eks er stoppet i en vaccinationsserie pga. af bivirkninger - eller familier, som slet ikke ønsker, at deres børn skal have alle vaccinationerne. Disse forældre vil nok reagere negativt, idet de jo for det meste har diskuteret problemstillingerne igennem med deres egen læge.

- Forbrugerrådet har i sit høringssvar om ændring af Sundhedsloven (afsnit om Det Danske Vaccinationsregister) udtalt: ”Endelig er det vigtigt for Forbrugerrådet, at det Det Danske Vaccineregister ikke bliver misbrugt til at tage kontakt til borgere, som ikke ønsker vaccine.”


Vores holdning
Vi vil pege på, at en generel påmindelse fra praktiserende læge om snarlig børneundersøgelse vil være et godt alternativ til en egentlig indkaldelse. I forhold til særligt udsatte børn vil vi, tilsvarende rapport af 8. april, markere, at et udbygget tværfagligt samarbejde vil være et bedre alternativ end deciderede indkaldelser af denne børnegruppe.På bestyrelsens vegne
Else Jensen, Vaccinationsforum