Hjemmetræning af børn med handicap - Doman-metoden

Flere af vores medlemmer med vaccineskadede børn har brugt Doman-metoden til at genoptræne deres børn. De har imidlertid selv måttet bekoste en dyr og meget vanskelig behandling og har længe efterspurgt, at det blev en anerkendt metode i Danmark, hvortil der også kunne ydes økonomisk støtte. Det er sket nu.

Socialrådgiver Per Olesen
Nedenstående bringer vi med tilladelse et indlæg fra Epilepsibladet 3/08.


”I en skrivelse af 8. juli opridser Velfærdsministeriet en række nye lovændringer på det sociale område; herunder også en af de mest kontroversielle, som er set længe.

Pr. 1. oktober 2008 får forældre et retskrav på, at de – under visse betingelser – kan træne et handicappet barn i hjemmet. Det er også det, som lidt populært sagt omtales som Doman-metoden.

Det nye regelsæt fremgår fra 1. oktober af servicelovens § 32 stk. 1 og stk. 6-9.

Målgruppen for loven er børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et sådant behov for støtte og behandling, at der skal iværksættes et særligt tilbud til barnet eller den unge. Afgrænsningen af målgruppen er altså ikke diagnosespecifik.

Efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden godkender kommunalbestyrelsen efter en bestemt procedure og under visse betingelser, at forældre helt eller delvist udfører hjælp (fx træning) i hjemmet.

Hjælp udført i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov, og forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne. Træning i hjemmet skal ske efter dokumenterbare træningsmetoder.

Kommunen fører tilsyn med indsatsen over for barnet og yder hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 og § 43 til forældre, der forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet.

Kommunalbestyrelsen sørger desuden for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. – dog med den forudsætning, at udgifterne til dette ikke må overstige 500.000 kr. årligt.

Velfærdsministeren vil inden ikrafttrædelsesdatoen fastsætte nærmere regler om særlig støtte i hjemmet, herunder regler om dokumenterbare metoder, om løbende tilsyn med indsatsen og om træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v.

Desuden vil der ske orientering af kommunerne i form af håndbog og vejledning.1

Loven har været undervejs gennem flere år og har givet anledning til en heftig debat mellem forældre, handicaporganisationer og fagfolk. Det vil næppe være forkert at sige, at vandene fortsat er delte om emnet.”

1) er allerede udkommet.