Børnelægers holdninger overfor forældre der fravælger børnevaccination

Af Randall Neustaedter OMD, oversat af Camilla Gro.


En fascinerende artikel var at læse i julinummeret af Pediatrics, et tidsskrift for amerikanske børnelæger. Artiklen omhandlede en undersøgelse af børnelægers indsigt i forældres usikkerhed vedrørende vaccination af deres barn. Undersøgelsen havde til formål at evaluere effektiviteten af et kursusprogram (Penn State Immunization Project), der skulle give børnelæger øget indsigt i forældres modstand mod vaccination, samt forbedre lægernes strategier overfor disse forældre.

Fremkomsten af projektet og undersøgelsen vidner om, at der i den medicinske verden er en spirende erkendelse af den voksende konflikt mellem forældre og læger angående vaccination.

Det er både interessant og bemærkelsesværdigt, at viljen til at se på sikkerheden ved vaccination skyldes forældrenes modstand mod de anbefalede vaccine, snarere end videnskabelige data der dokumenterer risici ved vaccination.

Artiklens titel, At håndtere forældres bekymringer for børnevaccinationer – et kursus for børnelæger, fik mig til at forvente den sædvanlige underkendelse af forældrenes overvejelser og usikkerhed som irrationel. Mine forventninger blev overraskende nok ikke indfriet. Selvom den grundlæggende hensigt med kurset var at træne og informere børnelægerne med henblik på at overvinde forældrenes tvivl, til gavn for vaccinationsprogrammerne, var tonen i artiklen og resultatet af evalueringen forfriskende respektfuldt i forhold til forældrenes intelligens.

Forfatteren, Benjamin H. Levi, professor i børnesygdomme ved Penn State universitetet, er arkitekten bag undervisningsprogrammet Penn State Immunization Project. Levis erklærede mål med projektet er at udvikle en model, der gør børnelæger i stand til at skabe en nuanceret respektfuld dialog, frem for afvisning, når de konfronteres med forældrenes bekymringer i forbindelse med børnevaccination.

Her følger en beskrivelse af programmet og de forudsætninger og mål forfatteren opstiller for det.

 

Penn State Immuniseringsprojekt
Projektet undersøger forældres modstand mod rutinemæssig vaccination af deres børn samt de etiske, retslige og videnskabelige aspekter på området. Projektet har to dimensioner:

1) Et kursus for børnelæger der skal gøre dem i stand til at forstå og håndtere forældres usikkerhed i forbindelse med deres barns vaccinationer.

2) en database der samler kritikken af vaccinationsprogrammerne og som søger at spore kritikken tilbage til kilderne. Målet er at skabe et overblik over omfanget og indholdet i kritikken – med det formål at forstå kritikkens forgreninger og forskydninger i samfundsdebatten.

I programerklæringen fortæller Dr. Levi, at han har været igennem de artikler og bøger, der sætter spørgsmålstegn ved vacciners sikkerhed. Måske er det denne læsning, der har ført ham frem til det mere nuancerede og realistiske billede af det niveau, man som kritisk forbruger af vacciner befinder sig på i dag.

Forfatteren slår fast, at der i dag findes et voksende antal forældre, der modsætter sig vaccinering af deres børn, samt et ligeledes voksende antal læger, der nægter at behandle de børn, der ikke følger vaccinationsprogrammet (op mod 40 % viser én undersøgelse).

Men Dr. Levi bør forholde sig en kende mere objektivt, når han vurderer kritikken af vaccinernes sikkerhed. Hans grundantagelse, at vaccinerne er et sikkert og effektivt redskab, afslører at han på forhånd har konkluderet, at kritikken hviler på fejlagtige antagelser.

Tilbage til undersøgelsen. Et indledende kursus på 45 minutter blev lavet til projektets træningsprogram. 122 børnelæger deltog. Der blev lavet førtest og eftertest i form af et spørgeskema gående på deltagernes viden om vaccinesikkerhed og deres holdninger til forældre, der udviste modstand mod vacciner.

Evalueringen af projektet viser nogle markante ændringer I lægernes holdninger efter deltagelsen I kurset. Lægerne blev i et spørgeskema, både før og efter kurset, bedt om at erklære sig enig eller uenig I følgende udsagn:

"Det er forståeligt at mange forældre bekymrer sig om eventuelle risici ved vaccination.

Før kurset erklærede 81% sig enige i dette udsagn, og efter kurset var 98% enige i udsagnet. Jeg mener de ændrede holdning fordi materialet, de blev præsenteret for på kurset, informerede dem om et voksende antal modstandere og ikke fordi materialet præsenterede dem for alarmerende viden om farerne ved vaccination.

"Forældre modtager tvetydige udsagn om rutinemæssige børnevacciner."

I førtesten svarede 78% ja til dette udsagn – og i eftertesten erklærede 99% sig enige i udsagnet.

"De fleste bivirkninger i forbindelse med vaccinationsprogrammerne er ikke alvorlige."

Kurset skal have ros: kun 30% erklærede sig uenige i førtesten, mens 76% erklærede sig uenige i eftertesten. Dette viser, at lægerne ændrede holdning til at vacciner kan forårsage betydelige og alvorlige bivirkninger.

"De fleste forældre der modsætter sig vaccination af deres børn er urimelige."

Kun 49 var uenige I førstesten, mens 88% var uenige i udsagnet i eftertesten.

Forældrene synes at vinde mere respekt som et resultat af kurset (i hvert fald i det perspektiv Dr.Levis får præsenteret dem i).

"Læger har i kraft af deres profession ret til at nægte at behandle de børn, hvis forældre modsætter sig at barnet får de rutinemæssige vaccinationer."

Førtesten viste overensstemmelse med den generelle holdning blandt børnelæger. Kun 68% var uenige i udsagnet. Men kurset skabte endnu en holdningsændring: I eftertesten erklærede hele 85% sig uenige.

Måske burde alle børnelæger tage dette kursus. Så kunne det hænde at alle børn igen fik lov til at få medicinsk behandling. Forældre ville måske også blive mødt med den respekt de fortjener at blive mødt med i sundhedssystemet.

Dr. Levi understreger, at det er forældrenes ret (og pligt) at afgøre, hvad der er bedst for deres eget barn, også når det gælder vaccination.

Hvis denne undersøgelse afføder mere respekt for forældre, der har foretaget et kvalificeret valg angående vaccination, så har den tjent en værdifuld sag.

 

Reference: Levi BH. Addressing parents’ concerns about childhood immunizations: A tutorial for primary care providers.