Det danske børnevaccinationsprogram

Alder           Vaccination mod

3 mdr. difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV7-1"
5 mdr.* difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og PCV7-2"
12 mdr. difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3 og PCV7-3"
15 mdr. MFR 1
5 år* difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination
12 år  MFR 2 


*) Angiver samtidig børneundersøgelse
") Konjogeret pneumokokvaccine mod syv pneumokoktyper


Pneumokokvaccination i børnevaccinationsprogrammet fra 1. oktober 2007
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen besluttet at indføre pneumokokvaccination i det danske børnevaccinations-program fra 1. oktober 2007.

Vaccinationerne foretages hos de praktiserende læger, der også rådgiver forældrene.

Pneumokokker kan medføre bihule-, mellemøre- og lungebetændelse, samt alvorlig sygdom med blodforgiftning og meningitis (hjernehindebetændelse). Den højeste forekomst af alvorlig pneumokoksygdom findes hos børn under 2 år samt hos ældre over 64 år.

De syv pneumokoktyper, som vaccinen beskytter imod, er årsag til ca. 64 % af disse tilfælde blandt børn under fem år. I aldersgruppen 6 måneder til 2 år beskytter vaccinen dog mod ca. 75% af alvorlig pneumokoksygdom. Der vil således fortsat kunne forekomme alvorlig pneumokoksygdom også blandt vaccinerede børn på grund af pneumokoktyper, som ikke indgår i vaccinen.

Efter indførelsen i børnevaccinationsprogrammet vil effekten af pneumokokvaccinen på forekomsten af pneumokoktyper og alvorlig pneumokoksygdom løbende blive overvåget af Statens Serum Institut (SSI).Vaccinationsprogram

PCV7 gives i tre doser a 0,5 ml når barnet er 3, 5 og 12 måneder gammelt, dvs. på samme tidspunkter som DiTeKiPol/Hib vaccinen. De to vacciner skal gives intramuskulært på separate indstikssteder. PCV7 skal gives forrest på siden af låret (musculus vastus lateralis) på børn under 1 år, eller i overarmen (musculus deltoideus) på større børn. Det foreslås at give PCV7 i venstre side. Man kan bruge huskereglen "DiTeKiPol/Hib i højre og PCV7 i venstre".Opstartsprogram

I en overgangsperiode tilbydes børn, som er født efter 30. april 2006, og som i oktober 2007 er i alderen 4 – 17 måneder, også vaccination. Disse børn vil få tilsendt et brev, hvori der gøres opmærksom på opstartsprogrammet.

Børn, som ved første vaccination er i alderen 4 - 11 måneder, tilbydes tre vaccinationer. Der skal være mindst en måned mellem de to første vaccinationer og mindst to måneder mellem anden og tredje vaccination. Tredje vaccination gives, når barnet er mindst 12 måneder gammelt.

Børn, som ved første vaccination er i alderen 12 - 17 måneder, tilbydes to vaccinationer med mindst to måneders mellemrum.Ydelseskoder

Der er oprettet særlige ydelseskoder for første (8344), anden (8345) og tredje (8346) dosis af PCV7. Såfremt et barn deltager i opstartsordningen og kun modtager to doser, skal ydelseskode for første (8344) og anden dosis (8345) anvendes.

Det er vigtigt at anvende de korrekte ydelseskoder ved alle vaccinationer. Ydelseskoderne danner basis for det danske børnevaccinationsregister, og vil blive anvendt løbende til monitorering af vaccinationsdækningen.Pneumokoksygdom

Pneumokoksygdom skyldes pneumokokbakterien (Streptococcus pneumoniae), som er en gram-positiv bakterie med en polysakkaridkapsel. Der er beskrevet 91 forskellige pneumokoktyper. Pneumokokker er en vigtig årsag til bihule-, mellemøre- og lungebetændelse samt til invasiv sygdom med blodforgiftning og meningitis (hjernehindebetændelse). Den højeste forekomst af invasiv pneumokoksygdom findes hos børn under 2 år samt hos ældre over 64 år.

Risiko for invasiv pneumokoksygdom aftager væsentligt hen mod 2-års-alderen og børn over 4 år har en meget lille risiko for at få invasiv pneumokoksygdom.

Pneumokokker er den vigtigste årsag til bakteriel meningitis i Danmark. Blandt børn under 5 år udgør pneumokokmeningitis knap 1/3 af alle tilfælde af invasiv pneumokoksygdom; 13% får varige følger, herunder høretab og hjerneskader, og 7% dør.Konjugeret pneumokokvaccine

Hos børn under 2 år er immunsystemet endnu for umodent til at reagere effektivt på rene polysakkaridvacciner. Ved at anvende en vaccine, hvor pneumokok-kapselpolysakkariderne 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F og 23F er koblet (konjugeret) til et bærer-protein, opnås beskyttelse mod invasiv pneumokoksygdom forårsaget af disse pneumokoktyper. Det er det samme konjugeringsprincip, som anvendes i den nuværende Hib-vaccine.

Vaccinen indeholder kapselmateriale fra syv pneumokoktyper koblet til hjælpestoffet CRM 197, som er en ugiftig mutant af difteritoxin. Vaccinen indeholder desuden aluminiumfosfat og natriumklorid.

De syv pneumokoktyper, som vaccinen beskytter imod, er årsag til 64% af tilfælde af invasiv pneumokoksygdom blandt børn under fem år i Danmark. I aldersgruppen 6 måneder til 2 år beskytter vaccinen mod 75% af invasiv pneumokoksygdom. Der vil således fortsat kunne forekomme invasiv pneumokoksygdom, også blandt vaccinerede børn, på grund af pneumokoktyper, som ikke indgår i vaccinen.Bivirkninger

PCV7 har været registreret i Danmark i mere end 2 år, og der er kun pligt til at indberette ikke-forventede eller alvorlige bivirkninger.

Givet samtidig med DiTeKiPol/Hib vaccine forventes bivirkninger i form af feber >38°C hos op til halvdelen og >39.5°C hos op til 3% af de vaccinerede. Feberkramper kan derfor forekomme. Endvidere er døsighed, irritabilitet, urolig søvn, opkastning, diaré og nedsat appetit almindeligt forekommende. Lokalreaktioner i form af ømhed og hævelse forventes hos 35-40% af de vaccinerede. Der henvises i øvrigt til produktresumeet.Forventet effekt af indførelse af pneumokokvaccination

Når alle børn i aldersgruppen under 5 år er vaccineret med PCV7, forventes vaccinationsprogrammet årligt at kunne forebygge omkring 50 tilfælde af invasiv pneumokoksygdom samt ét dødsfald hos børn under 5 år.

Vaccination med PCV7 forventes også at have en vis effekt på forekomsten af øvre og nedre luftvejsinfektioner forårsaget af pneumokokker.

Det forventes endvidere, at vaccination af børn vil nedsætte smittespredning af pneumokokker i hele befolkningen. Som følge heraf anslås det, at vaccination yderligere kan forebygge omkring 150 tilfælde af invasiv pneumokoksygdom og 30 dødsfald årligt, især blandt ældre mennesker. Denne indirekte effekt vil fx afhænge af vaccinationsdækningen, og af i hvor høj grad der fremover sker en udskiftning af de pneumokoktyper, der vaccineres imod, til andre pneumokoktyper der ikke findes i den aktuelle vaccine.Laboratoriemeldepligt

Som et led i monitoreringen af effekten af pneumokokvaccination i børnevaccinationsprogrammet indføres pr 1. oktober 2007 laboratoriemeldepligt til Statens Serum Institut for al invasiv pneumokoksygdom.Kommentar

PCV7 har været anvendt i børnevaccinationsprogrammet i USA siden 2000 i et 4-dosisprogram, og der har man fundet en betydelig reduktion i antal tilfælde af invasiv pneumokoksygdom blandt vaccinerede børn, og en vis reduktion blandt ældre. Denne indirekte effekt blandt ældre tilskrives flokbeskyttelse. Flere andre europæiske lande har indført PCV7 i børnevaccinationsprogrammet i et 3-dosis program, bl.a. Norge i 2006 og Storbritannien og Belgien i 2007.

Inden for de næste år forventes det, at konjugerede 10- og 13-valente pneumokokvacciner, som dækker hhv. 82 og 91% af invasiv pneumokoksygdom blandt børn under 5 år, vil blive godkendt. Pneumokokvacciner, der er type-uafhængige, er endnu på eksperimentalstadiet.


Kilde: www.ssi.dk