Børnelæger vil afvise forældre der er kritiske overfor vaccination

Af Neil Osterweil, Senior Associate Editor, MedPage Today. Oktober 2005
Refereret af Camilla Gro Jensen


Familier der nægter at lade deres børn vaccinere, kan risikere at blive bortvist af deres børnelæge, viser ny undersøgelse.

Undersøgelsen omfatter 302 børnelæger der varetager rutinemæssige vaccinationer og her fremgår det at 39% vil bortvise familier der ikke ønsker deres barn vaccineret, og 28% svarer at de ønsker at stoppe samarbejdet med familier, der fravælger bestemte vacciner.
Undersøgelsen er foretaget af Erin A. Flanagan-Klygis, M.D., og dennes kolleger på Rush Children's Hospital, Children's Memorial Hospital, og Northwestern University og offentliggjort i Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine., oktober 2005.

”Besvarelserne i undersøgelsen, viser at en del børnelæger, når de konfronteres med forældres fravalg af et barns vaccination, ønsker at standse samarbejdet med de fravælgende familier. Begrundelser lægerne angiver er: tillidsbrud, frygten for retslige efterspil og en manglende fælles grundholdning til ”almen” medicinsk behandling af børn,” skriver undersøgelsens forfattere.
En mere hensigtsmæssig handling end at bortvise en familie grundet manglende ønske om vaccination, vil være at få familien til at underskrive et dokument hvor de bekræfter at de har fravalgt vaccination, foreslår J.W. Hendricks, M.D., professor i børnesygdomme ved University of Oklahoma, Tulsa, i en leder i samme nummer af Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.
Hendricks understreger at man i Pediatrics, (tidsskrift for amerikanske børnelægers etiske komité: American Academy of Pediatrics' Committee on Bioethics/AAP) anbefaler at man bevarer en åben kommunikation med de familier der tilsyneladende handler i modstrid med det, der er til for deres eget barns bedste.
”Fastholder forældrene deres fravalg selv efter en grundig diskussion med børnelægen, bør dette respekteres, med mindre barnet er udsat for en alvorlig fare i forbindelse med fravalget (som f.eks. i forbindelse med en epidemi),” lyder det i et afsnit fra AAP-anbefalingen. Og videre hedder det: ”Kun i sådanne tilfælde bør statslige organer skride ind overfor forældrenes manglende dømmekraft. Lægens overvejelser angående ansvarlighed i forbindelse med vaccination, skal underbygges med argumenter om dels fordelene ved immunisering, samt risici forbundet med manglende immunisering. Lægen kan også overveje at få forældrene til at underskrive en fravalgserklæring.”

I undersøgelsen ønskede Dr. Flanagan-Klygis og kolleger, at få et overblik over de forskellige scenarier der knytter sig til fravalg af vaccination, samt forsøge at identificere grundene til fravalg og årsagerne til lægernes bortvisninger. Undersøgelsens forfattere ville endvidere kortlægge børnelægernes holdninger til såvel veletablerede vacciner og nyere former for immunisering (som f.eks. mod hepatitis B -- HBV og varicella zoster virus (VZV)).

De sendte deres spørgeskema ud til 1003 aktive AAP-medlemmer, og baserede deres undersøgelse på 302 læger, som meldte tilbage, at de rutinemæssigt vaccinerede børn i deres praksis. Man fandt ud af, at de traditionelle vacciner hos størstedelen af de adspurgte (95.7% til 85.0%). blev opfattet som yderst vigtige. De vacciner det drejer sig om er: difteri, stivkrampe, kighoste (DTaP), Haemophilus influenza type B (HIB), samt mæslinger, fåresyge og røde hunde (MMR), og inaktiv poliovirus (IPV).
I modsætning hertil fik nyere immuniseringer som HBV, VZV og PCV7 en noget mere behersket respons: kun 27.8% til 36.1% af de adspurgte mente immuniseringerne var “ret vigtige”. En lille gruppe af de adspurgte
anførte at PCV7, HBC, VZV og endda IPV vacciner var "frivillige" (4.6%, 2.3%, 6.6%, og 0.99%, respektive).
Samlet set anførte 256 af de 302 (85%) at de havde oplevet delvist fravalg af vaccination indenfor det seneste år, og 54% sagde at de havde mødt forældre der helt afviste at lade deres barn vaccinere.
Som årsag til fravalg af en given vaccine, anførte 74% af de adspurgte, at forældrene var bekymrede over sikkerheden ved vaccination, 22% anførte at forældrene var bekymrede over at barnet fik de multiple vacciner på én gang, 13% anførte at fravalget skyldtes filosofisk stillingtagen, og 7% tilskrev fravalget religiøse årsager (der kunne godt vælges mere end en årsag til fravalg i spørgeskemaet).
På spørgsmålet om man ville nægte fortsat at behandle et barn, hvis forældrene fravalgte nogle vacciner, svarede 82 (28%) ja til at man ville bede familien finde en anden læge, og i de tilfælde hvor forældrene fravalgte alle vacciner ville 116 (39%) højst sandsynligt bortvise familien.
Det vides ikke om nogle af de adspurgte rent faktisk havde foretaget disse drastiske skridt.
Omkring 80 % af de adspurgte, der ville bortvise patienter, anførte manglede fælles mål som en afgørende faktor for deres beslutning, og omkring 70% anførte tillidsbrud som en ligeså afgørende årsag til at bortvise patienter. Omkring 13% anførte frygten for retslige efterspil som årsag.
Hos 94% blev frygt for økonomiske tab anført som årsag til bortvisning af patienter der delvist fravalgte vaccination, mens kun 12% af de adspurgte så dette som et problem, når forældrene helt fravalgte vaccination.
”I lyset af den seneste tids kontroverser omkring autisme og thimerosal (et vaccine konserveringsmiddel), ønsker mange forældre at visse vacciner (MMR og HBV) undgås helt eller udsættes til et senere tidspunkt, hvor risikoen for vuggedød er overstået. Nogle ønsker at vente til barnets sproglige udvikling er godt i gang, ” skriver undersøgelsens forfattere.
De anfører at lægerne er de fagpersoner, der er bedst rustede til at vejlede forældrene omkring børnevaccinationer: ”Fravalg af vaccination er en udfordring vi skal tage op – ikke stikke af fra.”... ”Børnelægerne skal, enkeltvis og som faggruppe, se på hvor meget tid de bruger på dels at undervise og vejlede dels utilsløret overtalelse, før de beder en familie om at søge en anden lægepraksis.”


The American Academy of Pediatriscs har dette råd til læger når familier nægter at tage imod en vaccination:
- Diskuter vacciner ved hvert et lægebesøg

- Respekter forældrenes ønske

- Afvis ikke familien medmindre der er en enormt stor forskellighed i filosofien omkring børns pasning, et stort kommunikationsbrist eller et "betydeligt omfang af mistillid".
Mange vaccineskeptikere går til Home First Clinics (og ikke pædiatere) hvor læger vaccinerer, men ikke presser dem.


Afslutningsvis kommer Dr. Mayer Eisenstein med en meget fin formulering:
"We´re honored to take care of your family if you decide to get all of the vaccines, some of the vaccines or none of the vaccines."