Kronisk træthedssyndrom som vaccinationsskade?

Refereret af Camilla Gro Jensen


VaccinationsForum har erfaret at det slet ikke er ualmindeligt, at kronisk træthedssyndrom følger med som mén af en vaccinationsskade. Vi har specielt observeret det efter influenzavaccination og MFR. Det er ikke noget der er beskrevet i litteraturen om vaccinationsskader, men der er nu kommet fokus på det med The Brighton Collaborations forsøg på at beskrive og indkredse det. Vi anser det for et meget vigtigt tiltag da tilstanden ofte er invaliderende. Dette skridt er det første. Det vi kan gøre er at være opmærksomme på fænomenet og få det rapporteret som bivirkning og skade når vi møder det.


Brighton Collaboration

Brighton Collaboration (da.: samarbejde) er en international frivillig sammenslutning, der ønsker at fremme udviklingen, evalueringen og udbredelsen af kvalitativ information om vacciner. Brighton Samarbejdet blev dannet med det formål at fremme mulighederne for at sammenligne data omkring vacciners sikkerhed og således udvide vores forståelse af sikkerheden af menneskelige vacciner.


Arbejdet med at definere kronisk træthedssyndrom som vaccinationsskade
Brighton Collaboration har i juni 2003 nedsat en arbejdsgruppe der skal se på mulige årsagssammenhænge mellem kronisk træthedssyndrom og vaccinationer. Gruppen samarbejder om at nå frem til en adækvat definition af syndromet.

Indenfor rammerne af samarbejdet har de dannet en arbejdsgruppe, hvis formål det er at udvikle dels en sygdomsbeskrivelse, dels retningslinier for den kliniske diagnose af træthedstilstande, hvis anvendelse er tiltænkt såvel det almene sundhedsvæsen, som forskningsmiljøer verden over. Disse retningslinier skal vejlede i vurderingen og indberetningen af en bred vifte af tilfælde af træthed som følge af vaccination. Retningslinierne bringer ligeledes en række forslag i forhold til identifikation af sygdommen.


Metode

Definitioner og retningslinier er udviklet i samarbejde mellem en gruppe eksperter, der gennem et år har holdt månedlige konferencer om udviklingen af disse. Konferencerne blev suppleret af en systematisk indsamling af videnskabelige artikler omhandlende træthedssyndrom som følge af vaccination. Kilder var bl.a. det danske Cochrane Institut og Medline. Af særlig interesse var undersøgelser der definerede, implementerede og kritiserede tidligere kriterier for træthedssyndrom.


Resultat
En definition med tre niveauer af træthedstilstande blev udviklet på grundlag af arbejdsgruppens erfaringer og 150 artikler om emnet. De tre niveauer afspejler forskellige niveauer af diagnostisk sikkerhed, der vil kunne opnås i såvel det almene sundhedsvæsen, som forskningsmiljøer verden over.

- Niveau 1 kræver at der er træthed og funktionel forringelse.
- Niveau 2 beskriver selvoplevet uforklarlig træthed uden yderligere bevis.
- Niveau 3 kræver hverken bekræftelse af træthed eller viden om udelukkelseskriterier.

Alle tre niveauer kræver at trætheden er aktuel, vedvarende og omfatter yderligere symptomer, som så samlet kan føre til diagnosen kronisk træthedssyndrom. Vejledningen anbefaler den standardiserede samling af detaljeret information om vaccinationer og vaccinationsskader, som f.eks. træthedstilstande og anbefaler anvendelse af godkendte instrumenter. Endvidere fremlægges standardiserede metoder til analyse og fremlæggelse af indsamlet data, således at sammenlignelighed af data bliver mulig og meningsfuld på tværs af forskellige undersøgelser.


Konklusion
Man har udviklet en standardiseret sygdomsbeskrivelse af træthedssyndrom og retningslinier for dennes brug i forbindelse med forskning i vaccinesikkerhed. Disse dokumenter vil muliggøre undersøgelsen af en potentiel sammenhæng mellem vaccination og kroniske træthedstilstande. Man behøver dog undersøgelser af anvendeligheden af disse retningslinier i overvågningsprogrammer og de kliniske forsøg.


The Brighton Collaboration (http://brightoncollaboration.org):
Katrin S. Kohl, James F Jones, Nooshin Ahmadipour, Giis Bleijenberg, Dedra Buchwald, Birgitta Evengard, Leonard A. Jason, Kimberly McLeary, Nancy. G. Klimas, Andrew Lloyd, James M. Oleske, Peter White.


Kilder:

Centers for Disease Control and Prevention, Health Canada, University,
Medical Centre Nijmegen, University of Washington, Karolinska Institute,
DePaul University, The CFIDS Association of America, VA Medical Center,
Miami, University of New South Wales, Jersey Medical School Newark,
Queen Mary School of Medicine and Dentistry.