Vaccination - Pro & Contra.

Oversat af Anne-Christine Neumann og
refereret af Nathan Russell


Magtforholdet mellem myndigheder og borgere vedrørende vaccinationsspørgsmålet, er et ulige forhold på flere områder, hvor forældrene til en vis grad umyndiggøres ved at blive underlagt et massivt pres for at foretage det valg som er i tråd med statens interesse, nemlig at få deres barn vaccineret og derved bidrage til at børnevaccinationsprogrammet får så stor en tilslutning som mulig.

Men i den voldsomme tilstræbelse på at overbevise forældre om det rigtige i at få barnet vaccineret, træder myndighederne en række etiske principper under fode, som umuliggør at der opnås et fælles værdigrundlag for borgere og myndighedsinstanser på området. Disse etiske brister gør Hirte opmærksom på i sin bog, hvoraf det følgende referat stammer fra afsnittet "Vaccinationsspørgsmålet".

Det store skisma mellem samfund og borgere drejer sig om motivet for sygdomsforebyggelse vha. af vaccination, som i samfundsmæssig henseende beror på epidemiologiske og økonomiske målsætninger, hvor individet underordnes samfundet, og som hos de enkelte borgere (forældrene) beror på varetagelsen af deres barns sundhed og trivsel og det at træffe et valg som er i overensstemmelse med egen personlige indsigt, overbevisning og intuition.

Martin Hirte skriver: "Det offentliges interesse overlapper kun delvis den enkeltes interesse. For den enkelte drejer det sig først og fremmest om livskvalitet. For forældrene drejer det sig om at deres børn bliver forskånet sygdoms- eller vaccinationskomplikationer, at de udvikler sig godt sjæleligt, åndeligt og kropsligt og at de vokser op uden at få varige mén".

Statens og WHO's politik og anbefalinger drejer sig om følgende (citat):
- Udryddelse af sygdomme på verdensplan

- Forebyggelse af statistisk forventede dødsfald/komplikationer

- "Vækvaccination" af sygdomme, hvor udgifterne til vaccinationen er lavere end det sygdommen, ifølge cost-benefit beregninger, ville koste samfundet.

- Beskyttelse af samfundet imod epidemier, ved at gennemføre massevaccinationer med stor tilslutning, så også de ikke-vaccineredes risiko for smitte bliver lav.


For at opnå ovenstående mål, har sundhedsmyndighederne valgt at bringe ensidig information om det gavnlige i at vaccinere, bygget op omkring et forenklet og ofte fejlagtigt tolket statistisk materiale.

Måden der propaganderes på skal skabe frygt hos modtageren … "en vigtig del af offentlighedsarbejdet er at indgyde forældrene angst, for derigennem at motivere til at vaccinere. Man forsker endda i hvilket niveau af angst man skal opnå for at virke mest overbevisende. Sådanne frygtappeller er den bestanddel af kampagnerne, der skal give oplysning om vaccinationer".

De videnskabelige undersøgelser som skulle belyse fordele og ulemper ved vaccination er sjældent objektive, da de er finansielt støttet af private såvel som offentlige instanser med særinteresser i vaccinationsprogrammet. Mht. sikkerheden ved brugen af en vaccine medtages kun symptomer som viser sig inden for få dages eller få ugers forløb. Virkningsgraden baseres alene på koncentrationen af antistoffer før og efter en vaccination, og studier som sammenligner helbredet mellem vaccinerede og ikke-vaccinerede børn, er meget sjældne. En af de få undersøgelser af denne art som er gennemført, er fra Finland og viser, at vi ved at vaccinere mod en given infektionskilde øger risikoen for at blive smittet af en anden sygdomsfremkaldende mikroorganisme. Det viste sig nemlig, at siden indførslen af HiB-vaccinationen, er antallet af pneumokokinfektioner steget i Finland.

Disse omstændigheder fortæller med al tydelighed at der er brug for et mere objektivt og omfattende videnskabeligt analysearbejde af de umiddelbare såvel som langtidsindvirkende helbredsmæssige konsekvenser ved vaccination (og ikke-vaccination). Måden hvorpå den akkumulerede viden formidles til befolkningen skal være neutral og ærlig og ikke partisk, og forældre som sidder i konsultation hos lægen har krav på at få svar på de spørgsmål som optager dem omkring ulemper såvel som fordele ved vaccination.

Martin Hirte skriver endvidere om den dobbeltrolle som mange læger befinder sig i – "Honoraret pr. vaccination er minimalt sammenlignet med oplysningsbehovet. Oveni bliver læger bombarderet med talrige gratis informationshæfter, der bliver udgivet af den farmaceutiske industri og som informerer ensidigt. Også lægernes videreuddannelse i vaccination bliver sponsoreret af vaccineproducenterne. Sådan undermineres lægens egentlige position, nemlig den at varetage patientens behov".

Der har af vaccinationsfortalere i den offentlige debat, været anført ekstreme synspunkter vedrørende forældres ret til at fravælge barnets vaccination. I et tysk fagblad, "Kinderärztliche Praxis", kunne man læse at forældre og læger ikke havde krav på at kunne bedømme om børn skulle vaccineres eller ej… "børn har krav på at blive vaccineret, og dette krav bør imødekommes".

Men det største internationale sundhedsorgan, WHO, har et princip om at "mennesker er i stand til at bære ansvaret for deres egen sundhed".

Den schweiziske børnelæge og vaccineskeptiker, Hans Ulrich Albonico formulerer det ønskelige forhold mellem lægmand og ekspert således: "Vigtigheden af en individuel, fri, omfattende og i.f.t. patienten afstemt information med mulighed for udveksling af tanker".

"Vi må anerkende at der i spørgsmålet om vaccination findes – bør findes – mener jeg, meget store usikkerheder og uvisheder. I lyset af disse usikkerheder er det for mig i min rådgiverrolle overfor forældrene ikke kun vigtigt hvilken vaccinationsafgørelse vi når frem til, men mindst lige så vigtigt er det, ad hvilken vej vi når frem til dette resultat".

Dette er den rolle som VaccinationsForum ser sig selv i – nemlig som en kilde til information om fordele og ulemper ved vaccination, med respekt for klientens integritet og modenhed til selv at træffe en afgørelse.

www.droemer-weltbild.de børnevaccinationsprogrammet, etik, WHO, sygdomsforebyggelse, antistoffer, mikroorganismer


Kilde: "Impfen – Pro & Contra" af Martin Hirte, Verlag Knaur, www.droemer-weltbild.de