Pneumokokker/pneumokok-vaccinen

Uddrag fra ”Impf-Info” af Dr. Med. Steffen Rabe, http://www.impf-info.de
oversat fra tysk af A. Neumann © Dr. med. Steffen Rabe 2002


Om pneumokok-sygdommene

- Streptokokkus pneumoniae er en bak­te­rie som indtil nu findes i 90 for­skel­lige serotyper.

- Pneumokokker er en del af den nor­male bakteriebestand i hals-næse regi­onen hos 50% af den raske befolkning (DGPI 2000).

- I Tyskland (60 mio. indbyg.) bliver hvert år ca. 1300 børn ramt af en invasiv pneumokok-sygdom som f.eks. lunge­betændelse, hjerne­hinde­be­tæn­del­se (meningitis), sepsis (blod­for­gift­ning) – i 1998 døde 18 (8%), de fleste af pneumokok-meningitis, hvor­af de fleste i forvejen tilhørte en ri­si­ko­grup­pe som følge af en immun­defekt eller immunsuppressiv terapi (ESPED 1998), i 1999 var der 9 døds­fald (4%) (ESPED 1999) (arznei-tele­gram 2001).


Infektion
- Ved en forstyrrelse af balancen i bak­terie­bestanden pga. en svækkelse af de lokale eller systemiske immunfaktorer kan den ellers harmløse bakterie­be­stand blive til en infektion.

- Dråbeinfektion.


Sygdomme/sygdomsforløb
- Mellemørebetændelse, bihule­be­tæn­delse, lungebetændelse.

- Hjernehindebetændelse.

- Sepsis.


Behandling
- Penicillin.


Om pneumokok-vaccinen
- Pneumokokvaccinen er en indikations­vaccination, dvs. til forskel fra tetanus-vaccinen er den ikke anbefalet til alle børn.

- Siden indførelsen af den nye poly­saccharid-vaccine er indikationerne dog blevet så vidtfavnende at den næ­sten er blevet alment anbefalet, så at sige ”gennem bagdøren”.

- Af de over 90 forskellige serotyper som pneumokokker findes i, inde­holder den nye vaccine 7, som i USA står for 80% af de invasive pneumokok-sygdomme hos børn til og med 3 år. I et stort studie i Californien har man bevist at 89% af sygdommene for­årsaget af disse serotyper kan for­hindres gennem en vaccination med denne vaccine.

- Pga. en anden fordeling af subtyper i Europa (4 af de 10 hyppigste sero­typer mangler i vaccinen) kan man her regne med en meget ringere virkning. Sammenlignelige undersøgelser om­kring invasive pneumokok-sygdomme mangler.

- I et finsk studie over mellemøre­be­tændelse kunne man sænke risikoen for en otitis forårsaget af pneu­mo­kok­ker med omkring en tredjedel, men den samlede hyppighed af mellem­øre­be­tæn­delser ændrede sig derved ikke.

- Som sideeffekt viste det sig at de sero­typer som ikke var indeholdt i vac­cinen, tog til (Eskola 2001, Libsitch 1999, Spratt 2000), en effekt som man i mellemtiden også kender hos HIB-vaccinen.


Bivirkninger
- De hidtil beskrevne bivirkninger om­fatter feber (>40°C), opkastninger, di­ar­ré og lokale smerte- og be­tæn­delses­tilstande omkring in­jek­tions­ste­det (arz­nei-telegramm 2001).


Reference:

arznei-telegram 2001; 12; 122
DGPI (Deutsche Gesellschaft für pädiatrische infektiologie). Handbuch. München 2000
Eskola, J. N. Engl. J. med. 2001; 344: 403-9
ESPED (Erhebungeinheit für Seltene Pädiatrische Erkrankungen in Deutschland) www.esped.uni-duesseldorf.de 2002
Libsitch, M. Emerg. Infect. Dis. 1999; 5: 336-45