Ny lov om vaccinationsskader

Af Else Jensen


Lovændring af lov om patientforsikring og lov om erstatning for lægemiddelskader og lov om ophævelse af lov om erstatning for vaccinationsskader.
Loven blev vedtaget den 4 juni 2003 og det betyder at vaccinationsskader der optræder efter 1. januar 2004 skal behandles i Patient­forsikringen Arbejdsskadestyrelsen behandler stadigvæk skader der er opstået før denne dato.


Hvem er patientforsikringen? - 
www.patientforsikringen.dk
Patientforsikringen er en sammenslutning af forsikringsselskaber, hvor sygehusejerne har tegnet patientforsikringer. Denne institution varetager også Loven om erstatning for lægemiddelskader, hvorunder erstatning for vaccinationsskader nu vil blive administreret. Som tidligere er det midler fra en forsikring som staten (sundhedsministeriet) har tegnet, og ikke producenten af vacciner der betaler. Med andre ord, - igen skatteborgeren. Hvilke ændringer vil det medføre?

Selve sagsbehandlingen i Patientforsikringen vil foregå stort set som i Arbejdsskadestyrelsen. Ændring i kriterium for erstatning. Erstatningskriteriet er således at skaden skal opfylde et kriterium kaldet: "Med rimelig sand­synlighed" til "overvejende sandsynlighed." Denne formulering indeholder i juridisk forstand en stramning af bevisbyrden.

Hvordan det vil fungere i praksis er dog helt umuligt at sige før vi har set nogle sager. Vi har overfor Folketingets Sundhedsudvalg protesteret mod den stramning, og i stedet fore­slået en lempelse. Denne lempelse skulle sidestilles med den som gælder for donorer af organer m.m. De nyder det privilegium, at det her er Patientforsikringen der skal bevise at det er overvejende sandsynligt at skaden har en anden årsag. Dette privilegium har de, fordi de yder en samfundsgavnlig gerning. At blive vaccineret i børnevaccinationsprogrammet betragter vi også som en samfundsgavnlig gerning, da det betragtes som asocialt ikke at vaccinere sine børn.

Men sundhedsministeren har svaret for­manden for Folketingest Sundhedsudvalg, Birthe Skårup, at årsagen til det ændrede kriterium for erstatning ikke er at stramme adgangen til erstatning, men at have ens kriterier for alle skader af lægemidler. I udkastet til lovforslaget skriver juristen fra sundhedsministeriet, at afgørelsen burde være enkel fordi det er raske børn der vaccineres, og derfor skulle være lettere at afgøre at det skyldtes vaccinen, når de blev syge umiddelbart efter vaccinationen. Man nemt forestille sig at en jurist i et ministerium kan synes at det er ligetil. Men intet er dog længere fra virkeligheden end at vac­cinations­skader skulle være simple at afgøre med henvisning til ovennævnte formodning.


Godtgørelse for svie og smerte samt helbreds­udgifter og andet tab
Det har man ikke fået før og det er en klar forbedring af de beløb man kan få tilkendt Ændring i ankeinstans. I stedet for at anke til Den sociale Anke­styrelsen skal der nu ankes til Patient­skade­anke­nævnet. - www.patientskadeankenaevnet.dk

Dette nævn er "uafhængigt i sin virksomhed. Sundhedsministeriet kan ikke give nævnet instrukser om den enkelte sags behandling eller afgørelse." Nævnets afgørelser træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme der tæller. I denne ankeinstans vil en sag skulle afgøres af et såkaldt lægemiddelskadeankenævn. Her er en dommer formand og sammensætningen kan ses på - www.lægemiddelskadeankenævnet.dk

Der skal vælges nyt nævn i november 2003. Der lægges vægt på at personer der sidder i dette nævn ikke har interessekonflikter og at personkredsen kommer fra en bred kreds af fagpersoner, interesseorganisationer og lægfolk. Inden en sag kommer i ankenævnet bliver den forelagt nævnets konsulenter i deres sekretariat. Vores opfattelse af sagsbehandlingen i Den Sociale Ankestyrelse var at det meget lægestyret. Foreningen i deputation til Folketingets Sundhedsudvalg uden resultat.

Selv om chancerne for at komme til at udøve indflydelse på en lov er meget små, var foreningen alligevel i deputation til Folketinget for at gøre opmærksom på forhold omkring sagsbehandling af vaccineskader og det bebudede stramning af bevisbyrden. Ingen er blevet imødekommet. I et af magtudredningens rapporter (Faste forhold – flygtige forbindelser. Stat og interesse­organisationer i Danmark i det 20. århundrede af Peter Christiansen og Asbjørn Sonne 2003) konkluderes der, at det kun er de store og stærke patientforeningen der har politisk indflydelse. De mindre har mistet indflydelse de sidste 10 år, sammenlignet med miljø og lønmodtager­organisationer. Måske hænger det sammen med at der, ifølge rapporten, er en dårligere kontakt med embeds­mændene i sundhedsministeriet, da disse kontakter er faldet drastisk fra 1993 – 2000. Er de mindre demokratiske i dette ministerium end i f.eks. miljøministeriet?