Historien om de resterende HepatitisB-vacciner med højt kviksølvindhold.

Af Else Jensen


Baggrunden for hele sagen omkring problemet med kviksølv i vaccinerne har været flere års mistanke til de skadelige virkninger af kviksølv i medicin og mad. Der er imidlertid opnået enighed om at kviksølv skal fjernes fra medicin deriblandt vacciner. Uenigheden ligger blot der, at forbrugerne ønsker dem helt fjernet, samtidig med at man har fået et bedre produkt. Producenter og myndigheder mener ikke at man kan kræve det fordi de "endelige beviser" mangler. De kalder risikoen for "hypotetisk". I USA forbereder man dog for tiden mange sagsanlæg mod vaccineproducenter for evt. skader på børn efter udsættelse for kviksølv i børnevaccinerne. Den alvorligste anklage er mistanken om autisme.


En ny hepatitisB-vaccine kommer på markedet - hvornår er den gamle så væk?
Vi vidste at en ny vaccine var godkendt og at den var tilgængelig omkring sent efterår 2001. Derfor prøvede vi at finde ud af hvornår man kunne være sikker på at få den nye. Det skulle imidlertid vise sig at være meget, meget svært at finde ud af. En telefonisk henvendelse til producenten kunne heller ikke give os det ønskede tidspunkt. I bladet "Tidens Børn" havde vi i forsommeren 2002 læst en udtalelse fra overlæge Anders Fomsgård fra Seruminstituttet: "EngerixB-vaccinen er ikke længere tilsat thiomersal". En henvendelse til ham om hvornår den gamle vaccine var helt væk fra markedet var imidlertid ikke til at fremskaffe.
Sundhedsstyrelsen oplyste også, at der kun var én HepatitisB-vaccine på markedet og at den ikke indeholdt kviksølv (en oplysning de havde fået fra Seruminstituttet) Senere ser vi også i dagspressen en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen: "Kviksølv har tidligere været anvendt som konserveringsmiddel i hepatitisvaccinen, men det blev taget ud af vaccinen for et år siden…. " Disse udtalelser vil få enhver til at tro at alle hepatitisB-vacciner nu er uden konserveringsmidlet thiomersal. Lidt efterforskning skulle imidlertid vise at dette var "en sandhed med modifikationer." Vi fik oplyst fra producenten, at restlageret med den gamle version var solgt til grossisterne, og den nye version solgt til Seruminstituttet. Det vil sige at vi vidste at der var 2 versioner på markedet. Men hvem får hvilken vaccine? Og frem for alt - hvem får vaccinerne som bliver distribueret ad andre kanaler end Seruminstituttet, da det åbenbart var der, der lå flest af den kviksølvholdige vaccine tilbage? Så vidt vi har kunnet finde frem til, får hospitalerne vacciner fra grossisterne, og de praktiserende læger får fra Seruminstituttet I september 2002 sendte Vaccinationsforum derfor et brev til Sundhedsstyrelsen hvori vi gjorde opmærksom på at der stadig var hepatitisB-vacciner med kviksølv i på hylderne rundt omkring i landet, selv om forbrugerne havde fået den opfattelse pga. myndighedernes udtalelse at det ikke var tilfældet. Vi opfordrede dem derfor til at fjerne de kviksølvholdige vacciner fra lagrene. Vi har hele tiden været opmærksom på at man ikke kunne forlange dem fjernet fra hylderne. Men når de nu havde meldt ud at hepatitis B-vaccinen var uden kviksølv - ja så syntes vi også at den skulle være det - og dermed skulle den logiske følge jo være at de andre blev fjernet. Også selv om man ikke var tvunget til det.


Den sundhedspolitiske ordfører Naser Khader går ind i sagen
I januar 2003 har vi stadig ikke fået svar fra Sundhedsstyrelsen. Det gør Ritzau nu opmærksom på i en pressemeddelelse, og det får den radikale sundhedsordfører Naser Khader til at stille et såkaldt §20 spm. i folketinget: "Kan ministeren redegøre for, hvorfor de resterende hepatitisB-vacciner med højt indhold af kviksølvet thiomersal ikke er blevet fjernet fra markedet, og hvorfor Sundhedsstyrelsen endnu ikke har reageret på henvendelsen fra foreningen Vaccinationsforum om disse vacciner?"


Svar fra sundhedsministeren til Naser Khader
Lægemiddelstyrelsen har efter samråd med Sundhedsstyrelsen oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig: "Lægemiddelstyrelsen samarbejder med myndighederne i de øvrige EU-lande om at få fjernet konserveringsmidlet thiomersal fra lægemidler; herunder ikke mindst fra vacciner, hvor det dog har været vanskeligt at finde en erstatning for thiomersal. Arbejdet er dog nået langt, og thiomersal er fjernet fra en række lægemidler. De seneste undersøgelser foretaget af WHO konkluderer, at den kviksølvsform, der er i thiomersal, ikke er den, der påviseligt giver skadevirkninger. WHO konkluderer yderligere, at der fortsat intet bevis er for at thiomersal er giftigt, hverken for spædbørn, børn eller voksne. Beslutningen om at fjerne thiomersal er truffet for at undgå enhver unødig risiko ved lægemidler. Der foretages jævnligt ændringer i f.eks. fremstillingen af et lægemiddel. Sådanne ændringer skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen. Efter godkendelse af en ændring er det normal praksis, at såvel den gamle som den nye version af lægemidlet er på markedet i en periode, med mindre den gamle version indebærer en risiko for folkesundheden. I Danmark er Engerix-B, der produceres af GlaxoSmithKline Pharma, det eneste godkendte produkt til vaccination af børn mod hepatitisB. Den pakning af vaccinen, der anvendes til vaccination af børn, er en sprøjte indeholdende 0.5 mL af vaccinen. Vaccinen i denne pakning er ikke tilsat thiomersal som konserveringsmiddel. Denne formulering af vaccinen blev godkendt den 1. november 2001. Det skal understreges, at vaccineproducenten er blevet opfordret til at arbejde hen imod at erstatte/fjerne thiomersal fra alle vacciner. Der er imidlertid ikke givet påbud herom, og Lægemiddelstyrelsen finder ikke fagligt belæg for at forlange vacciner der indeholder thiomersal, trukket tilbage fra markedet. Lægemiddelstyrelsen har undersøgt, om der stadig findes Engerix-B i den gamle formulering, altså med thiomersal som konserveringsmiddel, ude på apoteker og sygehusapoteker eller hos læger. Undersøgelsen viser at det er meget usandsynligt. Lægerne får vaccinen leveret direkte fra Statens SerumInstitut , og instituttet har oplyst, at der ikke er udleveret Engerix-B konserveret med thiomersal til børn siden november 2001. I juli 2002 returnerede alle grossister, der distribuerer vaccinen til apoteker og sygehusapoteker, samtlige thiomersalkonserverede Engerix-B vacciner til børn tilbage til GlaxoSmithKline, hvor de blev destrueret. Fra juli 2002 er der i Danmark udelukkende distribueret engerix-B vaccine uden konserveringsmidlet thiomersal til børn. (Denne tilbagetrækning og destruering er der ingen myndighed der kender noget til og vi tror det er en overraskelse for alle! Vi tolker det som et tegn på at omtalen med de kviksølvholdige vacciner ikke er nogen et firma bryder sig om./red) Lægemiddelstyrelsen følger løbende udviklingen på området og vil naturligvis gribe ind, hvis der fremkommer ny viden, der peger på, at thiomersalholdige vacciner bør fjernes fra markedet. For at sætte kviksølvindholdet i vaccinen i relief, bemærkes det, at mængden af kviksølv i vaccinen er mindre end den mængde, der findes i visse spisefisk."
Citat slut


Svar til Vaccinationsforum
fra Sundhedsstyrelsen - som ikke mener der er noget problem. Svaret får vi den 12. marts 2003, altså et halvt år efter at vi har forespurgt. Citat derfra:

"Jeg kan oplyse, at Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen ikke finder fagligt belæg for at forlange vacciner der indeholder thiomersal, trukket tilbage fra markedet. De seneste undersøgelser foretaget af WHO konkluderer, at den kviksølvsform, der er i thiomersal, ikke er den samme som den der påviseligt giver skadevirkninger. WHO konkluderer yderligere, at der fortsat intet bevis er for, at thiomersal er giftigt hverken for spædbørn, børn eller voksne. Denne konklusion er bl.a. publiceret af WHO i Weekly Epidemiological Record, (2002,77,389-405) I øvrigt viser en undersøgelse foretaget af Lægemiddelstyrelsen at det er usandsynligt, at der findes flere hepatitisB-vacciner konserveret med thiomersal hos landets læger og sygehuse. Dvs. at der nu kun anvendes hepatitisB-vaccine, der ikke er konserveret med thiomersal." Citat slut.

(Undersøgelsen der henvises til er telefonsamtaler mellem producenten og Lægemiddelstyrelsen hvor producenten giver udtryk for at det er usandsynligt at der er flere tilbage. Det mener vi måske er lidt voldsomt at kalde en undersøgelse./ Red)


De ubesvarede spørgsmål
Hvorfor tilbagekaldte GlaxoSmithKline vaccinerne fra grossisterne i sommeren 2002 uden at nogen vidste det? Og hvorfor kaldte de ikke samtidig de sidste vacciner hjem fra det yderste led - altså det vi kalder "hylderne". Det hænger ikke helt sammen. Hvorfor oplyser myndighederne ikke at der er to versioner i cirkulation indtil de sidste er brugt op?


Kan man kende forskel på vaccinen med eller uden kviksølv?
På en forespørgsel til Seruminstituttet er følgende oplyst: 
Thiomersalreduceret Hep.B-vaccine har varenummer 004502. Den thiomersalholdige: 048421