Indsats for øget MFR-vaccinationstilslutning

Følgende artikel er, efter aftale med redaktøren, taget direkte fra EPI-NYT Uge 35, 2001.
EPI-NYT laves på Seruminstituttet, Epidemiologisk afdeling, og sendes ud til alle landets læger.
Det er muligt for alle at abonnere på EPI-NYT pr. mail via: www.SSI.dk


Centrale initiativer
I Danmark har der i flere år været en for lav vaccinationstilslutning til MFR-vaccinationen (under 90%), EPI-NYT 34/01. En nyere immunitetsundersøgelse har vist, at 20% af danske skolebørn under 12 år manglede antistoffer mod mæslinger. Sundhedsstyrelsen etablerede på denne baggrund i foråret 1999 en arbejdsgruppe med deltagelse fra PLO1 og sygesikringen, Statens Serum Institut og de kommunale sundhedstjenester m.h.p. at vurdere muligheden for at etablere centrale initiativer. Dette arbejde mundede ud i.

1) en ny overenskomst mellem PLO og sygesikringen, hvor både 15-måneders og 12-års børn skal indkaldes til vaccination. Der sendes lister ud til lægerne og breve til forældrene. Der blev tillige mulighed for telefonisk at rykke forældrene;

2) en overenskomst for kommunallægerne med mulighed for, at de kan MFR-vaccinere i skolerne ved udskolingsundersøgelsen, hvis børnene ikke allerede har fået 12-års vaccinationen;

3) nyt informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen til forældre og sundhedspersonale i form af en bog og en pjece: ”Børnevaccinationsprogrammet i Danmark”2 (Sundhedsstyrelsens Publikationer, tlf. 70 26 26 36 eller www.sst.dk);

4) en opfordring til, at der på amtsligt niveau følges op på vaccinationstilslutningen, bl.a. ved etablering af amtslige ”MFR-koordinatorer” i PLO-regi. Disse initiativer har formentlig haft betydning for den øgede tilslutning, der er beregnet for 2000, EPI-NYT 34/01. Der er for MFR-vaccinationen nok ingen tvivl om, at der fortsat skal ydes en ekstra indsats, også de kommende år, for at opnå et tilfredsstillende resultat og i sidste ende at få de tre børnesygdomme elimineret.

(A.-M. Plesner, medicinsk afd.)


Lokale initiativer
I Københavns Kommune blev der allerede i oktober 1999 etableret en MFR-gruppe bestående af repræsentanter fra embedslægevæsenet, sundhedsplejen, kommunallægerne, Sundhedsforvaltningen og almen praksis. Der blev ansat to alment praktiserende læger som MFR-koordinatorer, som med udgangspunkt i alle fire initiativer har været tovholdere for den øgede indsats og motiveret kollegerne til at øge vaccinationstilslutningen.

Der fremsendes tre gange årligt lister over de til praksis tilmeldte børn der fylder henholdsvis 15 mdr. og 12 år inden for den givne periode sammen med portofrigjorte postkort til brug for at indkalde børnene. Listerne returneres efter et halvt år med angivelse af opnåede vaccinationer, indkaldelser og rykkere, samt om familien aktivt har fravalgt vaccination.

MFR-koordinatorerne har løbende produceret oversigter over den enkelte lægepraksis, det enkelte distrikts og hele byens MFR-tilslutning. Oversigterne udsendes som inspirerende og motiverende kvalitetskontrol af lægernes egen indsats. Læger med lav vaccinationsdækning eller manglende returnering af lister er løbende blevet kontaktet, ligesom familier er blevet kontaktet af egen læge ved manglende MFR-vaccination.

I løbet af den forgangne 2-årige periode er både lægernes tilbagemeldinger og vaccinationstilslutningen steget, inkl. registrering af de MFR-vaccinationer, der udføres senere end de anbefalede tidspunkter.

(J.Flachs, J.Sales, MFR-koordina-torer, Københavns Kommune)


EUVAC-NET og mæslinger
Siden december 1999 har Epidemiologisk afdeling koordineret et samarbejdsprojekt mellem de 15 EU-landes, samt Schweiz’, Norges og Islands overvågningsinstitutioner: EUVAC-NET, EPI-NYT 46/98 og 3/00. Formålet er at etablere og drive et fælles overvågningsnetværk for de infektionssygdomme, der kan forebygges ved vaccination. Udover at koordinere har Epidemiologisk afdeling primært beskæftiget sig med overvågning af mæslinger.

I løbet af den første projektperiode, som udløb i juni 2001, er etableret et netværk af epidemiologer i de pågældende lande, og et samarbejde er indledt med WHO EURO om strategien for elimination af mæslinger i de respektive lande. En undersøgelse har vist, at overvågningen af mæslinger er meget forskellig i de 18 lande. Årsagerne hertil er mangeartede, men især forskellighed i organisering af sundhedsydelser spiller en rolle. Undersøgelsen viste også, at samtlige lande har et 2-dosis MFR-vaccinationsprogram, og at der sker en udvikling imod individbaseret overvågning i de fleste lande. Dette har muliggjort definition af variabler til en prototype database, som er etableret og aktuelt valideres med data fra 1998 og 1999.

EU-kommissionen har godkendt en forlængelse af EUVAC-NET projektet, foreløbig indtil 2003. Indtil da vil aktiviteterne især blive koncentreret om opdatering af databaser og databehandling, etablering af interaktiv adgang til data via Internet samt udvikling af overvågningssystemerne i tæt samarbejde med deltagerlandene.

(S. Glissmann, Epidemiologisk afd.)


Kilde:
EPI-NYT Uge 35, 2001
1) PLO = Praktiserende Lægers Organisation.
2) Anmeldt i Vaccinationsforums Nyhedsbrev juni 2001