Hepatitis B-vaccinen i børnevaccinationsprogrammet?

Af Else Jensen.


Hepatitis B er en virussygdom som rammer leveren. Virus findes i kropsvæskerne. Den hyppigste smittevej er gennem ubeskyttet sek­suel kontakt med folk der har mange part­nere. Det kan også overføres fra mor til barn under fødslen og gennem blod. Der er rap­porteret enkelte smitteoverførsler gennem spyt.

Mere end 90 % af de børn der fødes med sygdommen bliver kronisk syge. Børn der smittes fra 1-5 år har kun en risiko for kronisk infektion på 30%. Mere end 95 % af personer, som i øvrigt har et godt helbred når de bliver smittet, bliver raske igen.

Med en evt. indførelse af Hepatitis B-vaccinen i det danske børnevaccinationsprogram er det første gang danske børn skal vaccineres mod en sygdom man ikke kan få ved almindelig social kontakt, men en sygdom der som oftest overføres ved seksuel kontakt; i sjældnere tilfælde via blod fra kanyler hos stofmisbrugere eller ved manglende påpasselighed på et hospital. Derfor vil vi kræve, at dette forhold får stor bevågenhed fra alle de instanser der er involveret, og at beslutningen holdes fri fra andre interesser end de rent sundhedsmæssige.

Der er 3 grunde til at det vil være uforsvarligt at indføre vaccinen indenfor den nærmeste fremtid. Der mangler væsentlige data til at vurdere

- omfanget af sygdommen i Danmark

- erfaringer med en ihærdig indsats for at finde de smittede, efterfulgt af foranstaltninger til at forhindre yderligere spredning

- sikkerhed af vaccinen.


Omfanget af sygdommen i Danmark, 
nødvendighed af registrering
Den første betingelse for at en regering og befolkning kan sige ja/nej til en børnevaccination er en kortlægning af problemet. Med hensyn til denne sygdom er der netop ingen der har overblik over omfanget af den i Danmark. Kronisk Hepatitis B blev først anmeldelsespligtig i maj 2000.
Det behøver ikke at give sygdomssymptomer at have sygdommen. Derfor kan sygdommen være hyppigere end vi antager. Det vil derfor tage nogle år at få det fulde omfang opgjort. Akutte tilfælde drejer sig om ca. 100 om året. Det har ligget stabilt gennem flere år.


Vurdering af Hepatitis B-vaccination i børnevaccinationsprogrammet som et forsk­nings­projekt under Sundhedsstyrelsen (medicinsk teknologivurdering)
I 2002 bliver der udført et forskningsprojekt for statslige forskningsmidler (ca. 1 mio. kr.). Projektet hedder: "Indførelse af Hepatitis B-vaccination som en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark". Projektet bliver ledet af forskningschef dr. med. Kim Krogsgaard, Hvidovre Hospital. Med i projektgruppen er fra Seruminstituttet: overlæge Else Smith og afdelingslæge Steffen Glismann, epidemiologisk afdeling, samt Anne Marie Plesner og Michael Stellfeld fra medicinsk afdeling.

Derudover er der professor Jens Ole Nielsen, Hvidovre hospital, professor Peter Skinhøj og overlæge Carsten Heilmann, professor Helmer Ring-Larsen alle fra Rigshospitalet samt overlæge Henrik Krarup fra Ålborg sygehus. Til at vurdere de sundhedsøkonomiske konsekvenser er der en specialeskrivende (stud. polit.) med rådgivning af professor Hans Keiding, Københavns Universitet.

4 af disse personer sidder også i Sundhedsstyrelsens vaccinationsudvalg og bliver dermed også medbestemmende for om man skal anbefale vaccinen indført i børnevaccinationsprogrammet. Derudo­ver sidder en af dem i Lægemiddelstyrelsens bivirkningsnævn som den person der skal bedømme komplikationer efter denne vaccine i årene efter at den evt. er implementeret i børnevaccinationsprogram­met.


Om at finde de smittede og forebygge spredning… Undersøgelse af alle gravide?

Der har længe været regler om at gravide med risiko for at være smittet med Hepatitis B, skulle undersøges i graviditeten, og - i tilfælde af smitte - få tilbudt behandling af både sig selv og barnet. Det har vist sig, at der, trods vejledning udgivet fra Sundhedsstyrelsen, ikke bliver fulgt tilstrækkelig op på disse børn, således at de f. eks. ikke bliver færdigvaccineret. Netop disse børn risikerer at blive "bærerbørn" og senere få kroniske leverskader. Derfor er det absolut nødvendigt, at disse børn ikke tabes på gulvet ved simpel forglemmelse. De kan dels smitte videre, dels dø i en ung alder pga. leversygdom. Her mister man så også muligheden for at tilbyde partner og anden tæt familie behandling og rådgivning, og dermed fremmes smittespredning. Disse børn får heller ingen gavn af at vaccinen bliver indført i børnevaccinationsprogrammet, da de er født med sygdommen.

Spørgsmålet er, om det ikke var det klogeste, at tilbyde alle gravide en undersøgelse for Hepatitis B-virusset. Ved at udvide gruppen opnår man den fordel, at en undersøgelse alle skal igennem er lettere at administrere, og samtidig vil man med stor sandsynlighed finde nogle udenfor risikogrupperne. Måske kunne det også bidrage til at de sygdomsramte blev mindre stigmatiserede.


Helbredstjek af indvandrere og flygtninge
Sundhedsstyrelsen har for nylig foreslået, at alle indvandrere og flygtninge skal have et sundhedstjek når de kommer til landet. Med i det forslag er der et tilbud til alle fra risikoområder for Hepatitis B og AIDS om at de kan blive testet for disse sygdomme. Hvis man føjer dette tiltag til ovenstående, får man et rimelig finmasket net der vil kunne opspore mange flere med sygdommen end i dag. Og frem for alt vil man kunne få fat i netop dem der senere er udsat for leverskader.

Det er dog tanken, at det skal være frivilligt. Det forekommer absurd, al den stund at der på andre måder er en stram udlændingepolitik og at alternativet, at indføre Hepatitis B-vaccinen i børnevaccinationsprogrammet, kan blive en kostbar affære for skatteyderne. Sidst, men ikke mindst, vil der også være nogle børn som får varige skader af vaccinen. For dem har der ikke været tale om frivillighed.


Opspore smittekilden og dermed sikre forebyggelse
Ca. 1/3 af de smittede ved ikke hvor eller hvordan de er blevet smittet. Da den hyppigste smittevej er seksuel kontakt, er der en stor sandsynlighed for at mange ukendte smitteveje netop stammer fra ubeskyttet seksuel kontakt. Man er nemlig ikke forpligtet til at oplyse at man har sygdommen til sine seksuelle partnere. I tilfælde, hvor man er smittet på hospitaler i forbindelse med en medicinsk behandling, har det også vist sig i enkelte tilfælde at være svært at finde smittemåden.

Da det er muligt, så godt som fuldstændigt, at eliminere både seksuel overførsel - blot ved at bruge kondom - og de iatrogene smitteoverførsler (påført ved medicinsk behandling) - ved at overholde visse regler, er det utrolig vigtigt at der netop bliver gjort meget ud af oplyse om disse smitteveje. Det er vigtigt, at Sundhedsstyrelsen beskriver de hændelser fra hospitalerne hvor det er gået galt. Det er den eneste måde man kan tage ved lære på. Sidst er 6 børn blevet smitte på den måde på børneafdelingen på Odense Universitetshospital.


Vaccinen, uafklarede bivirkningsproblemer
Er Hepatitis B-vaccinen, "Engerix B" fremstillet af Glaxo Smith Kline, så sikker at den uden problemer kan anvendes til alle raske babyer? Institute of Medicine (institut der rådgiver den amerikanske stat) siger i dets konklusioner om vaccinens bivirkninger, at det hverken kan be- eller afkræftes om de tilfælde af nervesygdomme som er rapporteret i perioden efter en vaccination med denne vaccine, kan skyldes vaccinen.
Nervesygdommene er nærmere betegnet nervebetændelse med føleforstyrrelser og lammelser, nervebetændelse i øjne med synsnedsættelse som følge, rygmarvsbetændelse, dissemineret sklerose og andre demyeliniserende sygdomme (sygdomme hvor det hvide nervevæv bliver nedbrudt).

Der er også rapporteret både akutte og kroniske ledsmerter efter vaccinen samt tilfælde af vuggedød. Disse hændelser er heller ikke hverken be- eller afkræftet som en sikker bivirkning efter vaccinen. Instituttet foreslår derfor, at der indledes en systematisk forskning på dette område for Hepatitis B-vaccinen. Der er også rettet kritik mod de kliniske afprøvninger, som instituttet mener er for små, og opfølgningerne løber over for korte tidsrum. Derved mister man muligheden for at finde de sjældne og alvorlige bivirkninger.

Der vil gå meget lang tid før det kan be- eller afkræftes videnskabeligt, og mange mennesker kan være blevet syge af vaccinen i mellemtiden.
I indlægssedlen til Engerix B-vaccinen fra Glaxo Smith Kline står der under bivirkninger, at følgende er blevet rapporteret til virksomheden som symptomer opstået i tidsmæssig relation til vaccination med deres Hepatitis B-vaccine:

Sjældne:
Træthed, almen utilpashed, influenza-lignende symptomer, svimmelhed, hovedpine, stikkende/sovende fornemmelse i huden, kvalme, opkastninger, diarré, ondt i maven, unormale leverfunktionsværdier, ledsmerter, muskelsmerter, hududslet, kløe og nældefeber.

Meget sjældne:
Svære overfølsomhedsreaktioner med blodtryksfald, serumsyge, nedsat antal blodplader, besvimelse, lavt blodtryk, lammelse, føleforstyrrelse eller betændelse i dele af nervesystemet, hjernebetændelse, hjernesygdom, hjernehindebetændelse, kramper, ledbetændelse, krampelignende sammentrækninger i luftrøret, opsvulmning af øjne og ansigt, erytema multiforme (diffust rødt udslæt især i ansigt samt på arme og ben) betændelse i blodkarrene og hævede lymfekirtler. Thiomersal findes (som restmængde) i dette produkt, og der er mulighed for at man kan få en allergisk reaktion. Indlægssedlen er fra den nye vaccine som er uden egentlig tilsætning af thiomersal/kviksølv. Tidligere var tilsat 50 mikrogram pr. vaccinedose.


Kviksølvsproblematikken
For et års tid siden anbefalede ekspertgruppen i Institute of Medicine, at kviksølv blev fjernet fra alle børnevacciner på grund af mistanke om skader på hjerne/nerve-systemet. I Danmark begyndte Glaxo Smith Kline at levere en ny vaccine uden kviksølv til Seruminstituttet i 2001.
Hvilken vaccine får man så hvis man som daginstitutionsbarn eller nyfødt i dag skal have en Hepatitis B-vaccine?

Seruminstituttet og Sundhedsstyrelsen siger at der det sidste år kun har været én vaccine på markedet, nemlig den uden kviksølv. Men der har ikke været nogen aftale om at fjerne alle de gamle vacciner, derfor vil der i en overgangsperiode også findes vaccinen med kviksølv.
Da en af vores medlemmer ville have en kviksølvfri vaccine til sit barn i oktober måned på en skadestue, havde man den ikke der. (Se ”Forældreberetning om en skade efter hepatitis B-vaccinen” på s.6.)

Forskning i skader efter Hepatitis B-vac­ci­na­tion, udføres i disse år af den ameri-kanske professor Bonnie Dunbar, Ph.D. Her bringes en gentagelse af en tidligere bragt artikel om hendes forskning (Nyhedsbrev nr. 4 1999). Den er udarbejdet af den amerikanske organisation NVIC og oversat af Stig Junge:

”Professor Bonnie Dunbar, Ph.D. som er velrenommeret med en 25-årig karriere indenfor den akademiske forskningsverden bag sig, og som er blevet hædret af U. S. National Institute of Health (NIH) for sit pionérarbejde indenfor udviklingen af præventions-vacciner, var tilstede ved en høring den 26. marts arrangeret af Illinois Board of Health, og hun beskrev de reaktioner, som hendes bror og en forskningsassistent havde haft i forbindelse med en Hepatitis B-vaccination.

"For 3 år siden kom min bror, som er geolog med ph.d. og agronom, og som har 4 universitetsgrader, for at arbejde sammen med mig ved Baylor College of Medicine i forbindelse med et samarbejdsprojekt der omhandlede gensplejsning af hvedeprotein. Det var krævet, at han skulle vaccineres mod Hepatitis B.

Indenfor 1-4 døgn efter vaccinationen fik han feber og kraftig udmattelse, som varede en uge. To til fire uger efter den injektion, endte han med at have en lang række symptomer, som hele 15 læger nu siger er klare symptomer på en reaktion mod vaccinen. Og selv staten Texas har kompenseret ham for udgifter til medicin, som beløber sig til mere end 300.000 dollars."

"På omtrent samme tidspunkt, ankom en 21-årig pige, en medicinstuderende, for at arbejde i mit laboratorium sommeren over. Også hun blev nødt til at tage vaccinen. Efter den første injektion fik hun feber og udmattelse. Tre uger efter hendes anden injektion, tabte hun synet på det ene øje, men genvandt efter 6 uger det meste af sit syn. Hun var tilbageholdende med at få den tredje dosis, og talte med sin læge, og han fortalte hende at denne vaccine er den mest sikre; ’der er ingen problemer’. Efter den tredje injektion, endte hun to måneder på hospitalet, hvor hun var ekstremt syg, og hun har nu fuldstændigt mistet synet på sit ene øje. "

Dr. Dunbar fortsatte med at forklare medlemmerne af Board of Health, at hun gennem de seneste 3 år, hvor hun har samlet materiale om Hepatitis B-vaccinen, er blevet kontaktet af hundredvis af læger og patienter fra hele verden som har berettet om alvorlige autoimmune og neurologiske komplikationer i forbindelse med Hepatitis B-vaccination hos indtil da sunde børn og voksne, inklusiv alvorlige udslæt, feber, ledsmerter, kronisk udmattelse, multiple sclerose og lupus-lignende symptomer, reumatoid arthrit (ledsygdomme/gigt) og neurologiske lidelser. Da hun selv er ekspert i grundforskning indenfor celle- og molekylærbiologi, er hun i færd med at undersøge muligheden for at molekylær mimicry (efterligning af andre organismer) eller andre autoimmune mekanismer, kan være årsagen til at den gensplejsede Hepatitis-vaccine "trigger" immunsystemet hos genetisk disponerede individer, så kroppens egne celler angribes og invaliderende autoimmune sygdomme opstår.
Efter at hun har analyseret de indsamlede data, har Dr. Dunbar i samarbejde med kolleger ved andre akademiske og medicinske institutioner ansøgt om en bevilling fra NIH til at undersøge hvilken rolle genetiske faktorer spiller i Hepatitis B-reaktioner og ved vaccinesvigt (hvor man ikke kan danne antistof). Deres mål er at identificere genetiske markører, så børn og voksne med øget risiko for vaccinereaktioner kan identificeres ved screening og tages ud af massevaccinationsprogrammet og derved spares for lidelser og død. Bevillingen er to gange blevet afslået af regeringen, i juli 1997 og juli 1998, men Dr. Dunbar og hendes kolleger er i gang med at forny ansøgningen hvori der også vil indgå nye data.”


Skal Seruminstituttet fremstille en ny kombinationsvaccine?
En sådan vaccine vil da indeholde antigener mod 5 sygdomme, og da den fra 1.7.02 også gives med HIB-vaccinen, bliver det 6 i alt, nemlig DiTeKiPolHIBhebB!!

I oplægget til MTV forskningsprojektet om vaccinens evt. indførelse i børnevaccinationsprogrammet, kan man læse, at en sådan vaccine sandsynligvis vil blive markedsført indenfor det næste år! Hvem mon skal have den?? Det kan ikke være børnehavebørnene som får en Hepatitis B smittet legekammerat ind i institutionen, da de jo allerede er DiTeKiPolHIB-vaccinerede i deres første leveår. Det kan ikke være de nyfødte, som formodes smittet af moderen, da de er for små til at modtage DiTeKiPolHIB-delen straks efter fødslen. Det kan heller ikke være de voksne, som smittes via seksuel kontakt, da de jo også allerede formodes DiTeKiPol-vaccinerede. Er det da allerede, før den medicinske teknologivurdering, på forventet brug til børnevaccinationsprogrammet herhjemme??

Trods myndighedernes forsikring om at det ingen betydning har, at der vaccineres mod så mange sygdomme på én gang, er det med til at nogle forældre vælger vacciner fra. De har ret til at være bekymrede. Der mangler forskning til at be- eller afkræfte risikoen ved flervalente vacciner.


Hvem presser på for at få vaccinen indført og hvad er deres motiv?
Hepatitisforeningen ses overalt at udføre store bestræbelser for at få indført vaccinen i børnevaccinationsprogrammet. De ser ingen problemer i det, og de synes åbenbart ikke at der er nogen grund til at vente på at problemets omfang, alternativer etc. bliver kortlagt og afprøvet. De lukker øjnene for de problemer der evt. kan komme efter en vaccination for de uheldige børn der bliver syge af vaccinen. Det er tydeligvis deres vigtigste projekt i foreningen for tiden.

I Hepatitisforeningens nyhedsbrev fra april 2002 er der et referat fra et møde om Hepatitis på Hvidovre hospital i marts 2002. Et af indlæggene var et "pro et contra" om hvorvidt Hepatitis B-vaccinen skulle indføres i det danske børnevaccinationsprogrammet. Citat:

"Henrik Krarup havde fået det nemme job og fik fremført sine synspunkter på en nærmest uangribelig måde. Klart at der skal vaccineres, indlysende at B'eren skal i børnevaccinationsprogrammet, og når en mand som Henrik Krarup fremlægger fakta, er sagen næsten afgjort.
Jens Ole Nielsen fra infektionsmedicinsk afd. Hvidovre hospital, havde fået den umulige opgave at forsvare en sag som han ikke selv tror på kan vindes. Til trods for sin charme og dygtighed gik den ikke. 1-0 til Krarup"


Både Jens Ole Nielsen og Henrik Krarup er som tidligere nævnt medlemmer af den projektgruppe (MTV) som skal komme med en balanceret udredning, som politikere (og forældre) kan bruge til at vurdere om vaccinen skal indføres i børnevaccinationsprogrammet i Danmark. Pudsigt er det, at de allerede er så afklarede om problematikken, skønt rapporten ikke er skrevet endnu. Formanden for Dansk Rejsemedicinsk Selskab Mads Buhl er aktiv i pressen og udtaler at "Sundhedsstyrelsen svigter danske forældre ved ikke at informere dem tilstrækkeligt om at deres børn kan have gavn af at blive vaccineret". Det generer ham, at de engelske og skandinaviske sundhedsmyndigheder ikke har indført den i børnevaccinationsprogrammet.

Det er oven i købet drøftet på selskabets konference om rejsemedicin. Producenten af vaccinen var medsponsor ved konferencen.
Dansk Folkeparti har også kastet sig over dette projekt. Hepatitisforeningen har henvendt sig til dem. Birthe Skårup, formand for folketingets sundhedsudvalg, retter i en henvendelse til den tidligere sundhedsminister spørgsmålet: "Vil ministeren redegøre for på hvilken baggrund ministeren har undladt at tage initiativ til at Hepatitis B-vaccinen inddrages i det generelle børnevaccinationsprogram?".

I Hepatitisforeningens blad bliver der refereret til et brev til foreningen hvori Birthe Skårup udtaler at hun er ganske "enig i at det er aldeles nødvendigt omgående at indlemme vaccinationen mod denne sygdom i børnevaccinationsprogrammet". Hvordan kan en politiker - og oven i købet sundhedspolitiker - være så skråsikker før problemet er ordentligt analyseret?


Læs evt. mere på hjemmesiden
www.909shot.com/Diseases/hepbnlr.htm
www.epatitisforeningen.dk