Vaccinationer - fordele og ulemper

Af Jackie Swartz, refereret af Mette Münchow. Uddrag fra bogen er oversat af Mette Münchow.


- Bør jeg vaccinere mit barn?
- Kan jeg vente til barnet er blevet lidt ældre?
- Findes der nogle vaccinationer man kan undlade helt?
- Findes der nogle bivirkninger ved vaccinationerne?
- Hvor farlige er sygdommene?
- Kan der være noget positivt ved at få sygdommene?

Disse og mange andre spørgsmål kommer dagligt fra forældre som skal tage beslutninger omkring barnets første vaccinationer i 3 mdr.-alderen."

Dette er indledningen til Jackie Swartz’ bog om spædbarnsvaccinationer.

"Det synes helt rigtigt og meningsfyldt med vaccinationer hvis de beskytter mod livstruende sygdomme eller forhindrer sygdomme der medfører livslange handicaps. Foruden det enkelte barn skånes da også samfundsøkonomien med færre omkostninger. Dette stemmer, under forudsætning af at selve vaccinationen ikke risikerer at give livstruende tilstande eller livslange komplikationer som kræver pleje og svækker både barnet og samfundsøkonomien. Det stemmer også hvis en sygdom altid udelukkende indebærer en fare for barnets sundhed. Men hvis en sygdom også er en mulighed for udvikling skulle en vaccination, foruden risikoen for at give en alvorlig skade, også forhindre en sygdom som barnet behøver for at udvikles kropsligt, sjæleligt og socialt." Citat fra bogen.


Om forfatteren
Jackie Swartz er specialist i almen medicin, læge på Vidarklinikkens sundhedspleje, skolelæge og aktiv indenfor lægepædagogik, børne- og ungdomspsykiatri. Når Jackie Swartz rådgiver forældre på klinikken i Järna, sker det udfra det enkelte barns individuelle forudsætninger sundhedsmæssigt og socialt. Denne bog giver generelle oplysninger til spørgende og tvivlende forældre om beslutninger som kan være afgørende for barnets fremtidige sundhed.

"Inden vaccinationerne begyndte, døde mange mennesker af infektionssygdomme"

Dette gængse udsagn er grundlaget for første del af Swartz’ bog, hvor han viser grafer over sammenhængen mellem forekomst af og dødsfald i forbindelse med sygdommene: difteri, tetanus (stivkrampe), polio, kighoste, Hæmophilus influenza typ. b (Hib), mæslinger, fåresyge og røde hunde i Sverige. Disse grafer viser tydeligt at antallet af forekomst og dødsfald af alle de nævnte sygdomme allerede var faldet betydeligt inden indførelse af vaccine, og snarere har en sammenhæng med forbedrede levevilkår end indførelse af vaccination.

De enkelte sygdomme gennemgås konkret med sygdomsbeskrivelse, komplikationer, behandling overfor vaccinationens indhold og bivirkninger, og forskellen på immuniteten sammenlignes ved de 2 forskellige grundlag for antistofdannelse, sygdom kontra vaccination. (Oplysningerne om vaccinationsbivirkninger stammer fra den svenske lægemiddelstyrelses bivirkningsregister, som beror på anmeldelser fra læger og "FASS – Läkemedelsboken för läkare" med oplysninger fra medicinalindustrien.) Konsekvent ses det, at faldet af sygdomstilfælde er påbegyndt inden massevaccinationens indførelse, grundet forbedrede leveforhold.

Under kapitlet om mæslinger, stiller Jackie Swartz spørgsmålstegn ved hvad der gør mæslinger til en farlig sygdom med risiko for hjernehindebetændelse, når den tidligere ansås som relativt harmløs og vigtig at have i førskolealderen. Det er oplagt i denne sammenhæng at betragte forskellen i behandling af mæslinger dengang og nu. Mistanken falder på brugen af febernedsættende midler og antibiotika som nedsætter den naturlige modstandskraft, og som er noget der er tilkommet i behandlingen i nyere tid, hvilket berettiger mistanken.

"Mæslinger koster stadig mange liv i u-landene og der er vaccinationerne helt på sin plads. Et alternativ for at hjælpe børnene i disse lande, kunne også være, at WHO ville bruge alle vaccinationspengene (mia. af Dollars om året) på at højne landenes levestandard med bla. bedre hygiejne og næring, som skulle kunne få dødeligheden af mæslinger til at falde ligeså overbevisende som det gjorde i Sverige – uden vaccinationer"

Dette udsagn relateres til en graf lavet udfra de officielle tal fra de svenske myndigheder.


Udrag fra bogen

"Mæslingeepidemien i Järna (1995-1996 red.) og andre studier viser at mæslinger sædvanligvis medfører en positiv udvikling både på kort og lang sigt. Spædbørn til mødre som har gennemgået mæslinger får en betydeligt stærkere immunitet end børn af mødre som er vaccineret mod mæslinger. Det betyder at den specifikke immunitet er stærkere efter smitte med naturligt mæslingevirus. Fuldstændig gennemgang af mæslinger giver en sikker beskyttelse mod sygdommen resten af livet, mens vaccination giver en usikker beskyttelse med risiko for alvorlige følger. Sygdommen i barneårene forhindrer derudover risikoen for at smittes som ældre med risiko for svære livslange komplikationer"

"Det har længe været kendt at cancerpatienter sjældnere har haft børnesygdommene. Forskellige studier tyder på samme sammenhæng, men ikke lige tydeligt. Et andet studie viser at allergiforekomsten kun er halvt så stor blandt børn som i førskolealderen har haft mæsliger i forhold til de der vaccineredes eller undgik sygdommen. Disse resultater tyder på at gennemgangen af mæslinger endda synes at påvirke den generelle immunitet positivt. Modstandskraften for andre sygdomme øges. Kendsgerningerne taler for at gennemgangen af mæslinger styrker barnets specifikke og generelle immunitet og bidrager til en positiv udvikling både kropsligt, sjæleligt og socialt. Både for barnets og og samfundets bedste, burde massevaccinetion mod mæslinger omvurderes hurtigst muligt"

I et af kapitlerne beskriver Jackie Swartz forskellen på risikoen for hjerneskader ved vaccination af børn henholdsvis før og efter 3-årsalderen. Alt tyder på at hjerneskader opstået ved vaccination før 3-årsalderen er sværere at spore. De er på en måde mildere end ved skader efter vaccination af børn over 3 år, da hjernen er for umoden til at kunne reagere specifikt (med inflammation) men skaden bliver derved mere diffus og generel. Den hollandske patolog E. de Vries, som opdagede denne sammenhæng, kalder denne reaktion en "postvaccineencephalopati", med andre ord en generel hjerneskade efter vaccination. Denne generelle påvirkning af hjernen kan give symptomer som træthed, appetitløshed, opkastninger, initiativløshed og irritabilitet. Jackie Swartz ser dette som oplagt sammenhæng med stigningen af børnepsykiatriske problemer; urolig opførsel, koncentrationsbesvær, hæmmede sociale evner og tiltagende meningsløs vold.

"Vi ser et fænomen i tiden som er øget på kortere tid end en generation, hvilket betyder at årsagerne til forandringerne mere skal findes i vore omgivelser end i arven. Den genetiske og sociale arv påvirker os altid og er en del af det samlede menneske som gør os bedre eller dårligere rustet til at klare forskellige prøvelser i livet. "

Børn med hjerneskader f.eks. epilepsi har højere frekvens af psykiatriske problemer, men selv børn med let mental retardering (på specialklasseniveau) har svære psykiske problemer i mere end halvdelen af tilfældene. Meget taler for at sådanne hjerneskader som medfører irritation (snarere end funktionsmangel) i Centralnervesystemet kraftigt øger risikoen for psykiatriske problemer, hvilket forstærker mistanken om at de diffuse generelle skader på hjernen, som til at begynde med giver knapt mærkbare symptomer, ofte senere kan give psykiatriske problemer. Jackie Swartz stiller spørgsmålet om irritation af hjernen i forbindelse med vaccinationer kan være afgørende for om disponerede børn senere kan udvikle mental retardering?

I samme forbindelse indeholder bogen et grundigt og skræmmende kapitel om sammenhængen mellem spædbarnsvaccination og udvikling af MBD/DAMP pga. vaccinens skader på Centralnervesystemet f.eks. hæmmet myelinisering dvs. manglende beskyttelse af nervetrådende. Undersøgelser fra USA henleder ligeledes mistanken på sammenhæng mellem spædbarnsvaccination og den eksplosionsagtige udvikling af autisme. Der findes rapporterede skader på immunsystemet som fører til sukkersyge, reumatoid artrit (gigt), tarmsygdommene Mb Crohn og ulcerøs kolit og div. former for allergi med anafylaktisk chok. Også vuggedød synes at være en mulig følge af vaccination!!

Afslutningsvis beskriver Jackie Swartz sygdom og udvikling i et større perspektiv udfra sin antroposofiske opfattelse; præcist og gribende.

En suveræn og meget meget vigtig bog! Den findes kun på svensk, men er bestemt til at læse og forstå på dansk. Foreningen har en ordliste, som kan rekvireres. Overskuddet fra salg af denne bog går ubeskåret til Vidarklinikkens børnesundhedsfond, en fond til forskning omkring vaccination og andre områder indenfor sundhedsplejen.

Bogen, der er på 63 sider, kan bestilles hos:

FALK – Föreningen för Antroposofisk Läkekonst, S- 153 91 Järna, Tel: +(46) 8-551 719 00