Samarbejde med Videnskabsbutikken

Vaccinationsforum har indgået et samarbejde med Videnskabsbutikken, Københavns Universitet. Nedenstående punkter har Anne Braüner formuleret for Vaccinationsforum, og det er aktuelle oplæg til emner, som Vaccinationsforum gerne så belyst.
 

 • Nyere forskning tyder på, at visse vacciner inducerer reaktionsformer, der kan præge specielt barnets endnu ikke fuldt udviklede immunsystem i en allergisk eller autoimmun retning. Vi ønsker undersøgelser af de danske tal for allergiske og autoimmune sygdomme som astma og diabetes og eventuelle sammenhænge med ændringer i det danske vaccinationsprogram.
   

 • Er der sammenhænge mellem vaccinationsstatus og den almene sundhedstilstand?
   

 • Vi ønsker nærmere udredninger af sygdomsårsager for polio. Australske tal tyder på fjernelse af mandler som en årsag til stigning i forekomsten af alvorlige børnelammelser specielt i 50´erne. Af andre mulige årsager har i litteraturen været nævnt vaccination med poliovaccine eller andre vacciner.
   

 • De fleste vacciner dyrkes på dyrevæv. Siden det i 50´erne blev klart, at poliovaccinen havde været inficeret med et for dyr carcinogent virus (SV-40), har man været opmærksom på risikoen for overførsel af smitte på tværs af artsbarrier. Vi ønsker undersøgelser af mulighederne for produktion af vacciner uden brug af dyrevæv. Canada anvender i dag en poliovaccine dyrket på human diploide cellelinjer, hvor altså risikoen for overførsel af smitte er elimineret. Også andre muligheder tegner sig, f.eks. dyrkelse af vaccine på planter.
   

 • I USA finder man i disse år dele af det omtalte virus SV40 i svulster ved visse kræftformer i knogler, hjerne og lunger. Vi ønsker opdaterede undersøgelser af eventuelle stigninger i disse kræftformer i Danmark og en eventuel sammenhæng med inficering med SV40.
   

 • Vi ønsker overvejelser om, hvorvidt og i hvilket omfang loven om det informerede samtykke sikres i forbindelse med vaccination i Danmark. Hvor megen og hvilken information kan siges at være fyldestgørende baggrund for valg eller fravalg af vaccination? Bør der fra Sundhedsstyrelsens side foreligge almindeligt tilgængelig skriftlig information om såvel positive som negative aspekter ved vaccination? Hvad angår det danske børnevaccinationsprogram, foreligger der i dag intet almindeligt tilgængeligt skriftligt materiale fra sundhedsstyrelsen eller anden relevant offentlig instans om, hvori eventuelle bivirkninger og skader kan bestå.
   

 • Er anmeldelsessystemet for bivirkninger og skader i forbindelse med vaccination godt nok? Der synes at være habilitetsproblemer, når producent og bedømmelsesinstans ved anmeldelse kommer fra samme virksomhed (Statens Serum Institut). (Overvågningen er siden tekstens udarbejdelse ændret. Red.) Et andet aspekt af dette emne er offentliggørelsen af anmeldelser af bivirkninger og skader: der offentliggøres indenfor sundhedsvæsenet oplysninger om danske anmeldte vaccinekomplikationer hvert andet år, hvilket ikke forekommer tilstrækkeligt, hvis eksempelvis læger og andet sundhedspersonale skal lære reaktionsmønstre at kende for nye vacciner. Endelig er der spørgsmål vedrørende tilstrækkelig uddannelse af praktiserende læger og andre, som forventes at foretage eventuelle anmeldelser af bivirkninger og skader.


Videnskabsbutikkens formål er dobbelt. Det primære formål er at åbne universiteterne for grupper, der normalt ikke har adgang til forskning og forskningsresultater. Den anden del af formålet er at give de studerende en bedre uddannelse ved at lade dem arbejde med konkrete problemstillinger formuleret af foreninger og organisationer udenfor universitetet.