Korrespondancer vedr. debatoplæg om vaccination og epilepsi

Af Claus Olesen


Niels Høiby (NH), professor, overlæge, dr. med. ved Rigshospitalet

19.02.99: Giver en venlig, men teknisk redegørelse omkring årsagen til, at kighosten tidligere kunne forårsage feberkramper. Nu hvor kighostevaccinen er ændret til en a-cellulær vaccine uden endotoxin, opstår der ikke feber som følge af vaccination.

Giver en venlig, men teknisk redegørelse omkring årsagen til, at kighosten tidligere kunne forårsage feberkramper. Nu hvor kighostevaccinen er ændret til en a-cellulær vaccine uden endotoxin, opstår der ikke feber som følge af vaccination.
Der er ingen holdepunkter i, at vaccinerne fører til epilepsi, men derimod at kighostevaccinen kunne give feber, og dermed hos særlige følsomme patienter give anledning til feberkramper.

Der er et stort sammenfald mellem vaccinationerne og sygdomme, som alligevel ville være opstået. Man er derfor nødt til at se på hyppigheden af disse sygdomme før og efter starten på vaccinationerne, og kun såfremt der er en øget hyppighed efter vaccinationerne er startet, kan sammenhæng mellem vaccinationerne og sådanne sygdomme sandsynliggøres.

21.02.99: Vort svar: Vi gør opmærksom på, at vort debatoplæg ikke udelukkende handler om feberkramper. Endvidere forhører vi os, om NH er enig med os i, at der er sket frygtelige fejltagelser ved anbefaling af vacciantion.

Vort svar: Vi gør opmærksom på, at vort debatoplæg ikke udelukkende handler om feberkramper. Endvidere forhører vi os, om NH er enig med os i, at der er sket frygtelige fejltagelser ved anbefaling af vacciantion.
24.02.99: Brev fra NH: NH skriver, at han ikke kan udtale sig nærmere uden at have de enkelte børns journaler samt lægefaglige vurderinger m.m.

Brev fra NH: NH skriver, at han ikke kan udtale sig nærmere uden at have de enkelte børns journaler samt lægefaglige vurderinger m.m.

Odense Universitets Hospital, Arne Høst (AH), adm. overlæge, dr.med., Børneafd. H

30.03.99: AH vil bede en af OUH's neuropædiatere, overlæge Ian Westphall, om at gennemgå debatoplægget, hvorefter de i fællesskab vil drøfte emnet. I øvrigt oplyser han, at man i afdelingen løbende informerer om indikationer ved vaccinationer.

AH vil bede en af OUH's neuropædiatere, overlæge Ian Westphall, om at gennemgå debatoplægget, hvorefter de i fællesskab vil drøfte emnet. I øvrigt oplyser han, at man i afdelingen løbende informerer om indikationer ved vaccinationer.

Praktiserende Lægers Organisation, formand Jørgen Lassen

08.03.99: "Praktiserende læger er faktisk meget optaget af, at der i forbindelse med vaccinationer gives information til forældrene med henblik på at kende de risici, der er forbundet med at lade sit barn vaccinere."

"Praktiserende læger er faktisk meget optaget af, at der i forbindelse med vaccinationer gives information til forældrene med henblik på at kende de risici, der er forbundet med at lade sit barn vaccinere."
"Alle praktiserende læger burde være bekendt med deres ansvar for at indberette eventuelle bivirkninger.........". "Som praktiserende læger er vi imidlertid også afhængige af, at de ansvarlige myndigheder og forskningsinstitutter bidrager til, at viden er ajour på området, og at de nyeste forskningsresultater omsættes til retningslinier på områder".

16.03.99: Vores besvarelse: Hvad har du konkret tænkt dig at gøre for at informere dine medlemmer bedre ?

Vores besvarelse: Hvad har du konkret tænkt dig at gøre for at informere dine medlemmer bedre ?

Forbrugerstyrelsen/Forbrugerombudsmanden

23.02.99: Man beklager, at man ikke har mulighed for at behandle alle de klager, som man får forelagt. I øvrigt er forbrugerombudsmanden ikke pligtig til at behandle alle de klager, han får forelagt. Man finder ikke anledning til at behandle klagen, da området i øvrigt er indgående og reguleret af en lovgivning, der administreres af Sundhedsstyrelsen.

Man beklager, at man ikke har mulighed for at behandle alle de klager, som man får forelagt. I øvrigt er forbrugerombudsmanden ikke pligtig til at behandle alle de klager, han får forelagt. Man finder ikke anledning til at behandle klagen, da området i øvrigt er indgående og reguleret af en lovgivning, der administreres af Sundhedsstyrelsen.

Lægemiddelstyrelsen; Doris I. Stenver (DS), afdelingslæge

26.03.99: Først i år er overvågningen af vaccinationskomplikationer overgået fra Serum Instituttet til Lægemiddelstyrelsen. Det er derfor begrænset, hvad Lægemiddelstyrelsen kan bidrage med. Man har dog nævnt debatoplægget på et møde i Bivirkningsnævnets vaccinationsudvalg, og det vil blive drøftet på det næstkommende møde i Bivirkningsnævnet (april d.å.).

Først i år er overvågningen af vaccinationskomplikationer overgået fra Serum Instituttet til Lægemiddelstyrelsen. Det er derfor begrænset, hvad Lægemiddelstyrelsen kan bidrage med. Man har dog nævnt debatoplægget på et møde i Bivirkningsnævnets vaccinationsudvalg, og det vil blive drøftet på det næstkommende møde i Bivirkningsnævnet (april d.å.).
Herefter vil Lægemiddelstyrelsen vende tilbage. Doris Stenver bliver herefter rykket 3 gange for svar om udfaldet af dette møde.

04.06.99: Svar fra DS: Drøftelsen af debatoplægget blev udsat, da DS ikke kunne deltage i mødet, og derfor ikke kunne fremlægge sagen. Mødet i maj måned er blevet aflyst. Det næste møde er den 16, juni. Vi vil herefter høre nærmere.

Svar fra DS: Drøftelsen af debatoplægget blev udsat, da DS ikke kunne deltage i mødet, og derfor ikke kunne fremlægge sagen. Mødet i maj måned er blevet aflyst. Det næste møde er den 16, juni. Vi vil herefter høre nærmere.
Da overvågningen af vaccinationskomplikationer som tidligere omtalt først er overgivet til Lægemiddelstyrelsen fra dette år, vil man næppe gøre andet end at tage oplysningerne til efterretning. Det er først og fremmest Serum Instituttet og Sundhedsstyrelsen, der kan besvare spørgsmålene, og det er jo allerede sket i flere omgange.

22.06.99: Brev fra DS: På mødet den 16. juni blev nævnets medlemmer orienteret om debatoplægget samt øvrigt korrespondance med SSI og Sundhedsstyrelsen. "Alle sagsdokumenter vil over sommeren cirkulere blandt nævnsmedlemmerne til orientering og eventuelle bemærkninger."

Brev fra DS: På mødet den 16. juni blev nævnets medlemmer orienteret om debatoplægget samt øvrigt korrespondance med SSI og Sundhedsstyrelsen. "Alle sagsdokumenter vil over sommeren cirkulere blandt nævnsmedlemmerne til orientering og eventuelle bemærkninger."

Epilepsiforeningen

Debatoplægget har været forelagt foreningen, og vi har da også været i dialog med formanden for sundhedspolitisk udvalg. Denne har ved flere lejligheder samt i diverse forsamlinger nævnt vores debatoplæg. Men på grund af direktørskifte er der endnu intet konkret sket. Den nye direktør vil kontakte os, idet vi har et håb om, at problemstillingen kan bringes som overordnet emne i et snarligt nummer af foreningens blad (dog tidligst til oktober 1999).

Sundhedsministeriet


22.02.99: Debatoplægget er videresendt til Sundhedsstyrelsen til udtalelse, og vi vil høre nærmere, når en udtalelse herfra foreligger.

Debatoplægget er videresendt til Sundhedsstyrelsen til udtalelse, og vi vil høre nærmere, når en udtalelse herfra foreligger.
12.05.99: Forelagt Folketingets Sundhedsudvalg, som har resulteret i Sundhedsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 120, som Sundhedsudvalget har stillet den 19. marts 1999.

Forelagt Folketingets Sundhedsudvalg, som har resulteret i Sundhedsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 120, som Sundhedsudvalget har stillet den 19. marts 1999.
Spørgsmål nr. 120: "Ministeren bedes kommentere debatoplæg om en mulig sammenhæng mellem vaccination og epilepsi .....".

Svar: Carsten Koch har fra Sundhedsstyrelsen fået oplyst, at Bivirkningsovervågningen er overgået til Lægemiddelstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har modtaget vores svar fra Serum Instituttet. Sundhedsstyrelsen kan henholde sig til dette svar.

Ny brochure er under udarbejdelse. "..... forældrene vil afhængigt af deres behov kunne drøfte mulige bivirkninger med deres læge". Ministeren kan henholde sig til Sundhedsstyrelsens udtalelse. Som bilag henvises blandt andet til Lægemiddelstyrelsens brev til os af den 26. marts 1999 til os (hvor man jo blot konstaterede, at man ville vende tilbage).

Epilepsihospitalet i Dianalund; Peter Uldall (PU), overlæge, dr. med.

06.04.99: PU har selv brugt lang tid på at gennemgå den mulige sammenhæng mellem kighostevacciantion og forekomsten af infatile spasmer, fordi han var irriteret over alle de børn, der ikke måtte vaccineres.

PU har selv brugt lang tid på at gennemgå den mulige sammenhæng mellem kighostevacciantion og forekomsten af infatile spasmer, fordi han var irriteret over alle de børn, der ikke måtte vaccineres.
Det er velkendt, at infatile spasmer typisk starter på det tidspunkt, hvor man vaccinerer for kighoste. Det er derfor sandsynligt, at der er en tidsmæssig sammenhæng.

Der foreligger 2 store undersøgelser af mere end 200.000 børn, der er blevet registreret efter vaccination med hensyn til en statistisk sammenhæng. Det er herudfra meget usikkert, om der er en sammenhæng mellem infatile spasmer og kighostevaccination. Hvis alligevel det er tilfældet, vil kighosteudløste spasmer højest udgøre 1-2% af samtlige tilfælde af infatile spasmer.

De mange forbehold for kighostevaccination var rent faktisk begrundet i et forsøg på at undgå at de børn, der alligevel fik epilepsi, var blevet kighostevaccineret. Altså undgå, at den tidsmæssige sammenhæng opstod, og dermed undgå uberettiget mistanke om en sammenhæng.

Vi ved, at alle typer vaccination kan medføre encefalitligende tilstande, især mæslinge-vaccinen. Dette kan selvfølgelig også give epilepsi. Risikoen er dog 100 gange større, hvis man får den infektion, man vaccinerer imod. Derfor anbefaler Epilepsihospitalet vaccinationer.

"Det er påvist, at mæslingevaccinationens indførelse i Københavns Amt medførte hyppigere forekomst af feberkramper. Samtidig undersøgte man arten af disse feberkramper. Det har vist sig, at disse feberkramper er betydeligt mere godartet end andre typer feberkramper ....".

P.U. mener derfor fortsat, at det nuværende vaccinations- og epilepsiprogram forebygger hjerneskader hos børn.

15.04.99: Vort svar til PU: Vi anmoder om kopi af omtalte 2 store undersøgelser. PU har i sit brev intet nævnt om de ganske mange brister vort debatoplæg kommer ind på. Vi ønsker derfor PU's konkrete kommentarer.

Vort svar til PU: Vi anmoder om kopi af omtalte 2 store undersøgelser. PU har i sit brev intet nævnt om de ganske mange brister vort debatoplæg kommer ind på. Vi ønsker derfor PU's konkrete kommentarer.

Sundhedsstyrelsen; Anne-Marie Plesner (AMP)

07.06.99: Vort brev: I forbindelse med en TV-udsendelse den 03.06.99 har vi skrevet til Sundhedsstyrelsen, hvor vort debatoplæg var bilagt. I brevet påpeger vi mangler ved det statistiske materiale AMP omtalte i TV-udsendelsen. Endvidere refererede vi Tove Rønne's (Serum Instituttet) udtalelse: "Forældrenes oplysninger til lægerne om barnets tilstand omkring vaccinationstidspunktet er meget vigtig for at belyse et sygdomsforløb så godt som muligt."

Vort brev: I forbindelse med en TV-udsendelse den 03.06.99 har vi skrevet til Sundhedsstyrelsen, hvor vort debatoplæg var bilagt. I brevet påpeger vi mangler ved det statistiske materiale AMP omtalte i TV-udsendelsen. Endvidere refererede vi Tove Rønne's (Serum Instituttet) udtalelse: "Forældrenes oplysninger til lægerne om barnets tilstand omkring vaccinationstidspunktet er meget vigtig for at belyse et sygdomsforløb så godt som muligt."
Endvidere har Tove Rønne i 2 skrivelser henvist til Sundhedsstyrelsen, når det drejer sig om lægers informationspligt. Korrespondancen med Tove Rønne var endvidere medsendt.

11.06.99: AMP's svarskrivelse: Debatoplægget er tidligere fremsendt fra Sundhedsministeriet. AMP ved derfor godt, at debatoplægget har været fyldigt besvaret ved flere lejligheder, og hun skal derfor henholde sig til disse svar. Den praktiserende læge varetager informationen til forældrene. Lægerne er informeret via EPI-Nyt. Hvor fyldestgørende informationen skal være, afhænger blandt andet af forældrenes ønske. En meget sjælden forekommen bivirkning omtales rutinemæssigt ikke med mindre forældrene har ønske om en mere detaljeret information. Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde nyt materiale.

AMP's svarskrivelse: Debatoplægget er tidligere fremsendt fra Sundhedsministeriet. AMP ved derfor godt, at debatoplægget har været fyldigt besvaret ved flere lejligheder, og hun skal derfor henholde sig til disse svar. Den praktiserende læge varetager informationen til forældrene. Lægerne er informeret via EPI-Nyt. Hvor fyldestgørende informationen skal være, afhænger blandt andet af forældrenes ønske. En meget sjælden forekommen bivirkning omtales rutinemæssigt ikke med mindre forældrene har ønske om en mere detaljeret information. Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde nyt materiale.

Mogens Dam (MD), professor , overlæge, dr.med., neurologisk afd. Århus Kommune Hospital

01.03.99: MD har læst vort debatoplæg med stor interesse og meget stor medfølelse.

MD har læst vort debatoplæg med stor interesse og meget stor medfølelse.
Han refererer til bogen "Epilepsy - A Comprehensive Textbook" af Engel og Pedley, der er den mest omfattende epilepsibog, der findes. Heri står om sammenhængen, at vaccinationer kan give feber, og feber hos disponerede personer kan fremprovokere epileptiske anfald.

MD mener, at det vil være af interesse at lade en epidemiolog sætte et relevant projekt op. Danmark burde være et godt land til et sådan studie, da vi normalt kan genfinde alle vore patienter, og følge dem over mange år. Der mangler blot den rette person samt ikke mindst nødvendige midler. Vores Epilepsiforening er dog rent medlemsmæssig alt for lille, og har derfor ikke penge nok til et sådan projekt.

02.03.99: Vort svar: Vi håber, at vort debatoplæg kunne åbne op for nogle bevillinger til mere forskning. Vi tillader os endvidere at stille os tvivlende overfor, hvor omfattende nævnte "epilepsibog" er.

Vort svar: Vi håber, at vort debatoplæg kunne åbne op for nogle bevillinger til mere forskning. Vi tillader os endvidere at stille os tvivlende overfor, hvor omfattende nævnte "epilepsibog" er.
02.03.99: Brev fra MD: MD føler sig heller ikke overbevist om, at bogen har fundet de vise sten. Selv har han en uvis usikkerhedsfølelse over for mange vaccinationer. Faktisk bad Statens Serum Institut ham for mange år siden om at undersøge forholdene mellem vaccinationer og epilepsi, idet man gerne ville vide, om man burde afstå fra at vaccinere børn af personer med epilepsi. Han fik dog aldrig tid til at tage opgaven op. Det kræver tid og energi at lave en sådan undersøgelse, og det betyder jo mange gange penge. Måske kan en debat lokke nogle interesserede ud af busken.

Brev fra MD: MD føler sig heller ikke overbevist om, at bogen har fundet de vise sten. Selv har han en uvis usikkerhedsfølelse over for mange vaccinationer. Faktisk bad Statens Serum Institut ham for mange år siden om at undersøge forholdene mellem vaccinationer og epilepsi, idet man gerne ville vide, om man burde afstå fra at vaccinere børn af personer med epilepsi. Han fik dog aldrig tid til at tage opgaven op. Det kræver tid og energi at lave en sådan undersøgelse, og det betyder jo mange gange penge. Måske kan en debat lokke nogle interesserede ud af busken.
07.03.99: Vort svar: Heri forhører vi os om MD vil være interesseret i at komme med et indlæg til vores Epilepsiblad.

Vort svar: Heri forhører vi os om MD vil være interesseret i at komme med et indlæg til vores Epilepsiblad.
08.03.99: MD's svar: Han takker for tilbuddet, og han ville bestemt gerne stille op, hvis han bare havde nogen viden på området, men han synes han er for uvidende. Man må finde de personer, der virkelig har en ekspertise på området.

MD's svar: Han takker for tilbuddet, og han ville bestemt gerne stille op, hvis han bare havde nogen viden på området, men han synes han er for uvidende. Man må finde de personer, der virkelig har en ekspertise på området.

Statens Serum Institut, Tove Rønne (TR), overlæge, afd.chef, Epidemiologisk Afdeling

12.04.99: TR vil forsøge at kommenterer de generelle problemstillinger, der har med SSI at gøre. SSI har blandt andet en rådgivningsopgave overfor det danske sundhedsvæsen. Rådgivningen foregår blandt andet gennem EPI-Nyt. Heri gives blandt andet tilbagemeldinger om de sygdomme og vaccinationsbivirkninger, lægerne er pligtige til at anmelde.

TR vil forsøge at kommenterer de generelle problemstillinger, der har med SSI at gøre. SSI har blandt andet en rådgivningsopgave overfor det danske sundhedsvæsen. Rådgivningen foregår blandt andet gennem EPI-Nyt. Heri gives blandt andet tilbagemeldinger om de sygdomme og vaccinationsbivirkninger, lægerne er pligtige til at anmelde.
Sundhedsstyrelsens opgave er at informere forældre samt at udarbejde retningslinier vedr. vaccinationsprogrammet. Endelig har Sundhedsstyrelsen det overordnede tilsyn med lægernes arbejde, f.eks. også hvad angår lægers pligt til at informere.

Undersøgelser har ikke kunnet påvise, at kighostevaccinen gav anledning til hjerneskade. At man f.eks. ved epilepsi ikke måtte give den gamle kighostevaccination, er ikke ensbetydende med "en klar indrømmelse af, at kighostevaccinationen kan fremprovokere epilepsi." Børn med hjerneskade vil alt andet lige have større risiko for at få en yderligere påvirkning af hjernen såvel efter vaccination som i forbindelse med sygdom. Der er færre bivirkninger ved den nye kighostevaccine, hvorfor man også må give vaccinen til børn med f.eks. epilepsi.

TR mener, at de danske læger er omhyggelige med at anmelde mistænkte vaccinationsbivirkninger, og i hvert fald dem af alvorlig art. Mange sygdomme optræder i barnets første leveår, hvorfor en sådan sygdom tilfældigvis kan forekomme i perioden omkring et vaccinationstidspunkt. Lægers vurdering af årsagen til et sygdomsforløb skal bero på den øvrige faglige viden. I komplicerede tilfælde bør inddrages flere læges vurdering, hvilket også sker. "Forældrenes oplysninger til lægerne om barnets tilstand omkring vacciantionstidspunktet er meget vigtig for at belyse et sygdomsforløb så godt som muligt."

Ved vores mange omtaler af EPI-Nyt i debtaoplægget er der enkelte misforståelser. Da der som for kighostetilfælde ikke rykkes for indberetning af vaccinationsbivirkninger, har vi i vort debatoplæg ment, at der ligefrem opfordres til underrapportering. Grunden til, at der rykkes for kighosteanmeldelser er, at der indsendes laboratorieprøver. Et sådan laboratoriesystem findes ikke for vacciantionsbivirkninger. TR kan i øvrigt ikke se, hvem der skulle have gavn af underrapporteringer. TR medgiver os, at information samt overvågning altid kan forbedres.

26.04.99: Vort svar: Vi takker for TR's lange brev. Alene længden heraf vidner om, at det er magtpåliggende for hende at overbevise os om, at vaccinationer foregår på en betryggende måde. Vi sidder dog stadig med en fornemmelse af, at noget er galt.

Vort svar: Vi takker for TR's lange brev. Alene længden heraf vidner om, at det er magtpåliggende for hende at overbevise os om, at vaccinationer foregår på en betryggende måde. Vi sidder dog stadig med en fornemmelse af, at noget er galt.
Rådgivningen skal ændres radikalt for at fænge hos diverse læger. Ingen har spurgt os 4 forældrepar om vores børns sygdomstilstand omkring vaccinationstidspunktet. Dette til trods for, at TR selv mener, at denne oplysning er meget vigtig.

Vores erfaring er, at akut syge børn stadig vaccineres til trods for beskrevne forholdsregler.

Vi er enige i, at en sygdom statistisk set i barnets første leveår kan opstå omkring vaccinationstidspunktet.

Vi spørger om et laboratoriesystem for bivirkninger kan indføres.

Vi efterlyser en holdning til, at Bivirkningsnævnet selv anslår, at kun 5-10% af alle bivirkninger indberettes. Da dette i brev af 12.04.99 ikke kommenteres, må vi modsætningsvis konkludere, at TR er enig heri. Vores egen indberetning til Bivirkningsnævnet er sket på en mindst 10 år gammel formular, der sidenhen er ændret.

TR kommenterer i hendes brev af den 12.04.99. heller ikke:

- alvorlige bivirkninger
- manglende batchnr. i vaccinationskort
- om vi er de eneste, der har oplevet et så markant rådgivningssvigt

SSI bør med udgangspunkt i vores debatoplæg tage deres rådgivningsansvar op til fornyet overvejelse. TR nævner, at bivirkninger af alvorlig art anmeldes: Vi spørger da TR om epilepsi ikke er en alvorlig bivirkning.

19.05.99: TR's svar: Mange af vores spørgsmål drejer sig om lægers informationspligt, hvorfor TR henviser til Sundhedsstyrelsen. Et laboratoriesystem for vaccinationsbivirkninger kan ikke laves. Udtalelsen om, at kun 5-10 af bivirkningerne indberettes, kan ikke kommenteres, så der henvises til Bivirkningsnævnet. Batchnummer er hensigtsmæssigt at have på vaccinationskortet. Man kan dog som regel finde frem til batch-nummeret, da man ved, hvilke numre, der har været i brug i hvilken periode.

TR's svar: Mange af vores spørgsmål drejer sig om lægers informationspligt, hvorfor TR henviser til Sundhedsstyrelsen. Et laboratoriesystem for vaccinationsbivirkninger kan ikke laves. Udtalelsen om, at kun 5-10 af bivirkningerne indberettes, kan ikke kommenteres, så der henvises til Bivirkningsnævnet. Batchnummer er hensigtsmæssigt at have på vaccinationskortet. Man kan dog som regel finde frem til batch-nummeret, da man ved, hvilke numre, der har været i brug i hvilken periode.
TR mener dog, at epilepsi er en alvorlig bivirkning, hvis lægen mistænker, at det er udløst af vaccination. Informationsmateriale, der er meget tiltrængt, er ved Sundhedsstyrelsen under udarbejdelse.

26.05.99: Vort svar: Vi fastholder, at ansvaret for fejlinformationer, fortielser m.m. kan henføres til SSI. Dette på baggrund af, at TR i hendes brev af den 12.04.99 nævner, at SSI har en rådgivningsopgave overfor det danske sundhedsvæsen. Alle vores læger har ikke været bekendt med selv simple forholdsregler set i forhold til fortsat vaccination. Endvidere nævner vi igen, at ikke een eneste læge har udspurgt os om vores børns tilstand umiddelbart omkring vaccinationstidspunktet.

Vort svar: Vi fastholder, at ansvaret for fejlinformationer, fortielser m.m. kan henføres til SSI. Dette på baggrund af, at TR i hendes brev af den 12.04.99 nævner, at SSI har en rådgivningsopgave overfor det danske sundhedsvæsen. Alle vores læger har ikke været bekendt med selv simple forholdsregler set i forhold til fortsat vaccination. Endvidere nævner vi igen, at ikke een eneste læge har udspurgt os om vores børns tilstand umiddelbart omkring vaccinationstidspunktet.
04.06.99: TR's svar: Vores anførelser om SSI's rådgivningssvigt har hverken SSI eller EPI-Nyt myndighed til at tage sig af, og TR henviser os til Sundhedsstyrelsen, evt. til Embedslægeinstitutionen.

TR's svar: Vores anførelser om SSI's rådgivningssvigt har hverken SSI eller EPI-Nyt myndighed til at tage sig af, og TR henviser os til Sundhedsstyrelsen, evt. til Embedslægeinstitutionen.