Læserbrev

Vaccinationsforum og antroposofi

Det forekommer mig, at antroposofisk medicin har spillet en forholdsvis stor rolle i Vaccinationsforums Nyhedsbreve og i de arrangementer, foreningen har stået bag. Jeg er klar over, at antroposofiske læger er nogle af de mest markante i vaccinationsdebatten, og at det derfor kan synes oplagt at referere deres meninger. Men jeg synes ikke, det altid sker med den distance, der er nødvendig, hvis den neutralitet, der er lagt op til i foreningens formålsparagraf, skal opretholdes.

Således siges der f.eks. som indledning til en artikel i nyhedsbrevet:
“For at blive antroposofisk læge skal man først have gennemgået den almindelige lægeuddannelse. Den antroposofiske medicin er således ikke en alternativ behandlingsform, men kan ses som en udvidelse af den naturvidenskabelige medicin.” (1)

Dette er ikke en objektiv beskrivelse af antroposofisk medicin. Antroposofi er - blandt meget andet - en religion, oprindeligt grundlagt af Rudolf Steiner. En religion, som bl.a. involverer tro på reinkarnation. Når altså antroposofiske læger taler om de åndelige aspekter af mennesket, mener de noget ganske bestemt. Det er blandt andet disse åndelige aspekter, antroposofiske læger “udvider” den naturvidenskabelige medicin med. Og det kan ikke gøres indenfor den naturvidenskabelige medicins rammer - religion kan ikke bevises eller modbevises. Antroposofisk medicin bygger altså delvist på medicinsk viden og delvist på tro. Desuden er antroposofisk medicin jo en alternativ behandlingsform i den forstand, at i og med man vælger denne medicin, har man ofte valgt om ikke hele den traditionelle behandling fra, så ihverfald dele af den.

Jeg finder det naturligt at forskellige holdninger til vaccination skal have lov at komme til orde i dette forum. Men hvis foreningens neutrale udgangspunkt skal fastholdes, er der visse betingelser, der skal overholdes. Hvis debatten skal være nuanceret og ikke udelukkende skal holde sig indenfor de naturvidenskabelige rammer, må der, ret beset, også være andre alternative synspunkter, som burde have lov at blive repræsenteret. Ellers bør man vælge at holde sig indenfor naturvidenskabens rammer.

Anne Bräuner


Svar til Anne Braüner

Vi kan kun give dig ret i, at mange forskellige synspunkter om emnet vaccination bør komme frem i foreningens aktiviteter inklusive såkaldte alternative holdninger og erfaringer.

Din konkrete kritik af den måde hvorpå den antroposofiske medicin blev præsenteret på i Nyhedsbrevet fra oktober 1997 finder vi berettiget, idet det burde være fremgået mere tydeligt, at det er den måde, som den antroposofiske læge beskriver sin behandlingsform på. Sådan som det stod i Nyhedsbrevet, ser det ud som om, det er foreningens opfattelse af den antroposofiske medicin.

Din kritik af selve formuleringen rejser nogle principielle spørgsmål om definitionen på ordet “alternativ”. I stedet for som forening at gå ind i en diskussion om dette spørgsmål, hvilket vi ikke mener, at vi er kvalificerede til, har vi valgt i et senere Nyhedsbrev at lade en antroposofisk læge uddybe baggrunden for den antroposofiske medicin nærmere, da vi mener, at en sådan form for “forbrugeroplysning” er relevant.

I vores arbejde på at formidle information om vaccination og vaccineskader, har det været klart for os, at der var forskellige hensyn at tage, afhængigt af om der var tale om at formidle information, som kunne give grundlag for den enkeltes stillingtagen til vaccination, eller om der var tale om information om behandling af vaccineskader.

Når det drejer sig om behandling af vaccineskader, mener vi, at alle erfaringer er relevante, uanset hvilken behandlingsform, de bunder i. Og vi vil derfor også benytte denne lejlighed til at opfordre behandlere og medlemmer, der har erfaring med behandling af vaccineskader til at skaffe materiale om emnet til Nyhedsbrevet.

Når det drejer sig om at videregive information, som skal danne grundlag for den enkeltes stillingtagen til vaccination, har vi lagt stor vægt på at kunne formidle information og viden på en måde, som ikke repræsenterer en alt for ensidig lovprisning eller fordømmelse af vacciner, men som respekterer individuelle behov og valg i hvert enkelt tilfælde.

Vi har indtil videre fundet, at de antroposofiske læger opfylder vores krav om en nuanceret information om vacciner og ikke mindst om de tilsvarende sygdomme. Ud fra de spørgsmål som tilhørerne har stillet ved foredragene, vurderer vi, at foredragsholderne har dækket et behov. Netop det - og ikke at vi ønsker at favorisere en bestemt behandlingsform - er baggrunden for, at vi i en vis udstrækning har benyttet os af dem.

Men også det, at vi ikke har kunnet få andre læger til det, spiller en stor rolle. Det har tillige vist sig, at en del alternative behandlere har sagt fra, når det har drejet sig om at give denne information, med den begrundelse, at de ikke har følt sig fagligt kompetente på området.

Vaccinationsforums bestyrelse