Vaccinationsforum skriver til Sundhedsministeren og Sundhedsudvalget

Af Vaccinationsforums bestyrelse


Vi bringer her Vaccinationsforums konklusion på rapporten “Rapport fra arbejdsgruppen om placeringen af overvågningsfunktionen vedr. vaccinekomplikationer”. Konklusionen er fremsendt til Sundhedsministeren og samtlige medlemmer af Sundhedsudvalget sammen med uddybende kommentarer til rapportens enkelte afsnit.


Konklusion

De løsningsmodeller der peges på i rapporten er ikke tilfreds­stil­lende, idet der på en eller anden måde fortsat eksisterer et tilhørs­forhold til Statens Serum Institut. Arbejdsgruppen har tilsyneladende ikke været i stand til eller haft mod til at foreslå en model, der effektivt løser det aktuelle problem.

Rapporten er i flere tilfælde selvmodsigende. Således nævnes det at en fuldstændig udskillelse af vaccina­tionsovervågningen kan ske uden at det får meget væsentlige administrative eller prak­tiske konsekvenser. Men rapporten ender alligevel med at konklu­dere, at en udskillelse vil være uhensigtsmæssig, selvom dette ville løse det grundliggende problem.

Ligeledes opgøres det hidtidige tidsforbrug til overvågnings­funktionen til ca. 0,2 mandeår eller ca. 2,5 man­demåneder, hvil­ket vi finder er meget lidt i forhold til de opgaver som vi me­ner ov­ervåg­ningsfunktionen burde løse, men samtidig argumenteres der imod en overflytning til Lægemiddelstyrelsen under henvis­ning til at der ikke vil være ressourcer til at løfte opgaven.

Det essentielle for den fremtidige placering af overvågningen af vaccinekomplikationer er, at overvågningen udføres af uvildigt personale i et regi, der ligeledes er helt uvildigt og på in­gen måde har inter­esse i hver­ken at fremme el­ler indskrænke vacci­nation. Den­ne funk­tion kan derfor efter vores opfattelse hverken høre under Sundheds­styrel­sen el­ler un­der Statens Serum Insti­tut.

Placeringen under Statens Serum Institut indebærer en risiko for, at instituttet som vacci­neproducent kunne være tilbøjelig til at forklare nogle vaccinereaktioner som symptomer eller syg­domme, der tilfældigt op­træder i tilknytning til vaccinen, og dermed overse et ukendt antal mere eller mindre alvorlige vacci­nereak­tioner. Med andre ord er der en risiko for at registrerin­gen af vaccinereaktioner ikke er fuldt objektiv.

Den samme risiko vil til en vis grad eksistere ved en placering under Sundhedsstyrelsen, idet der efter vores opfattelse eksi­sterer en sundhedspolitisk interesse i at fremme brugen af vac­ciner.

Som rådgivningen har været udført til i dag, har der været en i hvert fald teoretisk risiko for, at Serum Insti­tuttet kunne være mere til­bøjelig til at råd­give til fort­sat vacci­na­tion end til et fuld­stændigt stop, i de til­fælde, hvor der har været en tid­lige­re vac­cinereaktion. Det er desuden uklart, i hvor stort om­fang der har været foretaget opfølgning for at afklare kvalite­ten af egen rådgivning og for at afdække nega­tive lang­tids­virk­ninger af egne pro­dukter.

Det kan også diskuteres om den hidtidigt publicerede information fra Sta­tens Serum Institut vedrørende vaccinereaktioner har været til­stræk­ke­ligt fagligt uddybet og begrundet og tilstrække­ligt i omfang. De prak­ti­se­rende læger, som skal "op­dage" vacci­nereak­tio­nerne må f.eks. savne dan­ske case-stories. Over­våg­nin­gen er util­strækkelig, så længe viden om vac­cine­kom­plikatio­ner er et lukket område, der kun til­hører spe­cia­liserede eksper­ter.

Bedømt udfra den tilgængelige danske lægefaglige litteratur, får man indtryk af, at der sker en prioritering af forskningen, så­ledes at der hovedsagelig forskes i vaccinernes positive sider, befolkningens immunitet og i fremstillingen af nye vacciner. Er­faringer fra vac­ci­nereaktioner burde give an­ledning til efter­følgen­de forskning om børns helbred og evne til i­ndlæring. Forskning omkring helbredet over en årrække hos vacci­nerede og ikke vacci­nerede børn er også et emne, der kunne tages op.

Overvågningen må intensiveres, hvilket indebærer at befolkningen og den enkelte læge skal have mere infor­mation om vaccinereak­tioner. Det må være muligt at lave en ensretning af meldesyste­merne, således at både vaccinekomplikationer og vaccineskader er samlet i et register. Et samlet registreringssted er nød­vendigt, hvis overvågningen af vaccinationsprogrammet skal kunne give tilstrækkelige erfaringer.

Betingelsen for at overvågningen kan blive effektiv må være, at varetagelsen indenfor områderne overvåg­ning, rådgivning, infor­ma­tion og forskning i relation til vaccinekomplikationer er så neutral og objektiv som mulig.

En intensivering og udbygning af overvågningen og informationen til læger og befolkning indebærer, at der også er politisk vilje til at bevilge de nød­vendige økonomiske midler. Da overvågnings- og rådgivnings­funk­tionen i dag har et ar­bejdsmæssigt om­fang på tilsammen 0,4 man­deår, bør der kunne opnås væsentlige forbed­ringer med re­lativt beskedne midler.

At opnå en effektiv og objektiv over­våg­ning af de negative sider ved en forebyggende medi­cinsk behand­ling, der ud­føres på raske børn, må prioriteres hø­jere end de praktiske og økono­miske pro­blemer, der kan være for­bundet med at få løst pro­blemet.