Undersøgelse af sammenhæng mellem mæslinger og allergi

Af Stig Junge


Resultatet af en undersøgelse af sammenhængen mellem mæslinger og allergi, udført i Guinea-Bissau i det vestlige Af­rika, blev offent­liggjort i det engelske tidsskrift Lancet i juni 1996. Under­søgelsen konkluderer, at en mæslingeinfektion i barndommen kan nedsætte risikoen for udvikling af allergi hos afrikanske børn.

Undersøgelsen som blev foretaget i 1994, omfattede unge i alde­ren fra 14-21 år, som i 1978-80 ind­gik i en undersøgelse ved­rørende ernæring og helbred hos små­børn i alderen 0-6 år. Den­gang forekom der en mæslingee­pidemi i området og da epidemien var overstå­et blev det kortlagt, hvilke af de overle­vende børn, der havde haft sygdommen. De, der ikke havde haft mæslinger blev vacci­nerede. Der var aldrig før vacci­neret mod mæslinger i Gui­nea-Bissau. Ved den aktuelle gennemgang af de personer, der sta­dig var bosid­dende i området, blev det klarlagt, at der var 262 personer, hvor det med sikkerhed kunne dokumenteres om de havde haft mæslinger el­ler ej.

Der blev gennemført allergitests i form af syv hud­prik-tests inde­hol­den­de allergener fra to typer husstøv­mider, græs, skim­mels­vamp, kat, hund og kakerlakker.

De rå tal viste, at ud af de deltagere (133 personer), som havde haft mæslinger var 12,8 % allergiske (17 personer).

Ud af de deltagere (129 per­soner), som var blevet vaccineret og ikke fik mæslinger var 25,6 % allergiske (33 personer).

Efter korrektion for andre influerende variable, deriblandt mo­derens uddannelse, ammeperiodens længde, om der var svin i huset med mere, viste tallene, at risikoen for en reaktion overfor et eller flere af de syv allergener var reduceret til ca. en tredjedel (36%), hos de der havde haft mæslinger, i forhold til de, der ikke havde. Resultatet må siges at have en stor grad af tro­vær­dighed, idet hypotesen er bekræftet med 99% sikker­hed.

Undersøgelsen viste desuden, at deltagere som var blevet ammet længere end et år, havde mindre risiko for at få allergi overfor husstøvmidde.

Artiklen diskuterer forskellige andre fortolkninger blandt an­det, at den anvendte vaccine skulle have øget risikoen for ud­vik­ling af allergi. Dette afvises dog, da man ikke har kunnet på­vise dette med sikkerhed ved andre undersøgelser.


Kilde:
Lancet, Vol. 347. Juni 29, 1996, side 1792-96. Measles and atopy in Guinea-Bissau af S.O. Shaheen, P. Aaby, A.J. Hall, D.J.P. Barker, C.B. Heyes, A.W. Shiell, A. Goudiaby.