Vaccinationsforums forespørgsel til Sundhedsstyrelsen om tvangsvaccination

Vaccinationsforums forespørgsel til Sundhedsstyrelsen om tvangsvaccination

 

18/9 2015

Enhedschef:
Anette Lykke Petri.

Sundhedsstyrelsen
Embedslægeinstitutionen Øst

 

Jeg tillader mig at henvende mig til dig pga af et vanskeligt spørgsmål om vaccination med tvang som vi har fået her i foreningen. .

Det drejer sig om en familie som er meget bange for at man skal forlange tvangsvaccination med MFRvaccinen af datteren. Denne datter er nemlig tidligere tvangsvaccineret som nyfødt med Hep B p.g.a. at moderen (adopteret inder) er bærer.

Jeg har svaret at jeg ikke mener det kan sammenlignes med MFRsituation og at man derfor ikke kan forlange tvangsvaccination med MFR.

Det har ikke beroliget dem, så derfor, -for at være helt sikker på at mit svar juridisk er korrekt, tillader jeg mig hermed at spørge dig som SST´s repræsentant

SVAR:

Sundhedsstyrelsen har modtaget din henvendelse af den 18. september 2015, hvor du spørger til vaccination af et barn mod forældres vilje.

Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 15 at ingen  behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af §§ 17-19.

For børn og unge under 15 år gælder de almindelige regler i forældreansvarsloven. Herefter er det forældremyndighedens indehaver, der giver informeret samtykke på barnets vegne. Forældremyndighedens indehaver skal varetage barnets interesser og behov, jf. forældreansvarslovens § 2, stk. 1.

Varetager forældremyndighedsindehaver ikke barnets interesser og behov, kan servicelovens § 63, jf. § 75 finde anvendelse. Det fremgår af servicelovens § 63, stk. 1, at hvis forældremyndighedsindehaveren undlader at lade et barn eller en ung undersøge eller behandle for en livstruende sygdom eller en sygdom, der udsætter barnet eller den unge for betydelig og varigt nedsat funktionsevne, kan børn og unge-udvalget træffe afgørelse om at gennemføre undersøgelsen eller behandlingen.

Social- og Indenrigsministeriet er er lovfortolkende myndighed for serviceloven.

Du skal derfor kontakte Social- og Indenrigsministeriet hvis du ønsker en nærmere afklaring af, hvornår servicelovens § 63, jf. § 75 finder anvendelse.

 

Venlig hilsen
Katrine Winther Hansen

Sundhedsstyrelsen

Embedslægeinstitution Øst og Tilsyn

T 72 22 74 00, sst@sst.dk