Skal børn i Danmark tvangsvaccineres?

Skal børn i Danmark tvangsvaccineres?

 

Af Astrid Bradtberg

Referat af debatmøde
arrangeret af det Radikale Venstres lokalgruppe på Frederiksberg 27.10.2015.

Sted: Metronomen på
Frederiksberg

 

Panelet: 

Thomas Baark: medlem af RV-FRB. Anmeldte i foråret en smittegruppe til politiet

Else Jensen: Formand for VaccinationsForum, sygeplejerske og sundhedsplejerske

Thomas Søbirk Petersen:
Professor i Etik, RUC

Kirsten Lee: læge og regionspolitiker 

 

Præsentation og oplæg varede ca. 60 min. efterfulgt af ca. 60 min. spørgerunde.

 

”Anmeldte smittegruppe til politiet. Planlagte skoldkopper?”

Thomas Baark præsenterede sig selv, sin baggrund og de bekymringer han havde i forhold til børneinfektionssygdomme. Han havde stillet sig selv spørgsmålet om han synes at det var fair nok at andre forældre ikke vaccinere sig selv eller sit barn og var kommet til den konklusion at det synes han var fair nok. Derudover oplyste Baark om at han havde lavet en politianmeldelse af en smittegruppe på Facebook.

Da han mente at nogle mennesker bevidst rejste land og rige tyndt for at smitte andre. Det var dog uklart om smittegruppen virkelig rejste rundt eller om det egentlig havde omhandlet andet end skoldkopper. Baark oplyste at politiet har afsluttet sagen uden det kom videre end til at de tog imod anmeldelsen.

”Individets ukrænkelighed og ”forsøgsfase 4”.

Else Jensen fortalte at om VaccinationsForum er en forening som hun var med til at stifte, for snart 20 år siden. Og den store erfaring det har medført. Både i mødet med så mange forskellige mennesker og med litteratur på området. Else nævnte at hun igennem tiden har deltaget i og fulgt med i mange debatter i tv og andre medier.  Men inden for det sidste stykke tid, har man så kunne se på Facebook og i aviser, at der er kommet en anden ordlyd og italesættelse af tvangsvaccination.

Bl.a. har tvang og straf til de som fravælger vaccination, været italesat at Søbirk i medierne. Socialdemokratiets sundhedsordfører var i april også ude i et forsøg på at italesætte tvangsvaccination.  Else håbede så nu at det ikke var det Radikale Venstres tur til at komme med trusler om tvangsvaccination.  For det er trusler for mange mennesker, udtalte Else Jensen. ”Sådan helt overordnet er det virkelig mærkeligt at møde det her med tvang fra sundhedsvæsenet.  Fra ens egen læge som skal hjælpe en i et sundhedssystem, der har indført det informerede samtykke som en vigtig patientrettighed. Det virker fuldstændig grotesk, de to ting sat op imod hinanden samtidigt.”

Else stillede spørgsmålstegn ved hvordan vaccinering ved tvang skulle foregå. Om det skulle foregå ved at politi og læge afhentede og indsamlede børnene og tvangsvaccinerede mod forældrenes vilje?

Else kom ind på at præmisserne først og fremmest skal være i orden. Dvs. at fx. mæslinger skal være meget farlige og vaccinen 100 % sikker. Men ingen at disse faktorer er til stede. Så præmisserne for at indføre tvangsvaccinering er ikke til stede.

Else kom ind på at rent statistisk er mæslinger ikke at betragte som nær så farlig som influenza. Derudover de etiske principper, når man ønsker at indføre en vaccine. Der må ikke være interessekonflikter, som når medicinalindustrien finansierer studier. Amerikanske Institute of Medicine har udtalt at de sikkerhedsstudier der laves på vacciner, er korte og små, i forhold til at man derefter bruger en vaccine på befolkningsniveau. Det som man kalder “forsøgsfase 4”.  Hvor der så igen er problemer i form af underrapportering af bivirkninger.

Else nævnte, at inden man overhovedet kan tale om tvang, så skylder man at behandle de vaccineskadede etisk forsvarligt. Sådan som det er nu, er der ikke ret mange læger der kender til vaccineskader. De kan ikke stille diagnosen. Som man eksempelvis ser det ved HPV-vaccinen. Dvs. de kan ikke få stillet en diagnose og dermed ikke en behandling eller erstatning. Man efterlader de vaccineskadede i en usynlighed, der er uværdig og uetisk. Det trænger der meget til at blive gjort noget ved I Danmark.  

Else gjorde opmærksom på 2. Verdenskrig og de medicinske forsøg der blev udført på mennesker mod deres vilje. Som om konsekvens blev Nurenberg Konventionen vedtaget efter 2. Verdenskrig, for at beskytte individets ukrænkelighed. Else nævnte at mange filosoffer siger, at hvis noget er meningen med livet, så er det at vi vælger selv det liv vil have. Det meget vigtig for os mennesker. 

 

”MFR-vaccine i politik - politik i MFR-vaccine”

Næste oplægsholder var Kirsten Lee. Hun fortalte at hun er gift med tidligere politiker Niels Helveg Petersen. Lee fortalte om sine ophold da hun læste til læge i USA i de år hvor man indførte mæslingevaccine I USA omkring 1960. At det på det tidspunkt var en mæslingevaccine alene. Lee havde set mange børn med mæslinger og så at mange blev meget syge af et mæslingesygdomsforløb der varede mere end tre dage og nogle fik lungebetændelse. Lee fortalte om at hun også havde korttidskonsulent rejser til Afrika. Lee fortalte at Danmark var det næstsidste land i verden der indførte MFR-vaccinen i 1987. Det sidste land var Indien, fortalte Lee. (red. England indførte MFR-vaccinen i 1988). 

Lee fortalte at hun i 80èrne havde været med til at introducere og anbefale MFR-vaccinen for de daværende politikere. Hun mente at der ikke er komplikationer af betydning til MFR-vaccinen. Lee fortalte hvordan Schluter havde sagt at pengene til MFR-vaccinen bare skulle findes og hurtigt derefter var MFR-vaccinationen indført i Danmark. Lee mente ikke at man skal tvangsvaccinere, men i stedet tale til forældrenes sunde fornuft. Endvidere nævnte Lee, at det ikke er noget problem at vaccinationsraten er omkring 87 %, selvom det officielt hedder at vaccinationsraten skal være minimum 95 % for alle vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet. 

 

”Tvang, straf og Wakefield”

Sidste oplægsholder var professor i etik, Thomas Søbirk Petersen. Han startede med at sige at uanset hvad, så må alle være interesseret i at gøre det bedste for deres børn. Men at uenigheden består i hvad den enkelte anser som det bedste for sit barn.  

Thomas sagde at det er en misforståelse at han skulle have nævnt tvang i den sammenhæng. At han på intet tidspunkt har sagt at man her og nu skal tvinge forældre til at vaccinere deres børn. Søbirk nævnte at det han havde sagt, var at man kunne overveje at indføre en bøde, hvis oplysningskampagner, påmindelsestrategier eller aktiv stillingtagen til ja eller nej til vaccine ikke hjælper. Søbirk mente at sanktioner som udelukkelse fra daginstitutioner og bøde var sidste skud i bøssen i et forsøg på at få forældre til at vaccinere. 

Søbirk sagde at mæslingevaccine har reduceret antallet af mæslingetilfælde fra 2,3 millioner til 145.000 og at mæslingedødsfald også sker i den rige del af verden. Her kom Søbirk med eksempler på mæslingeudbrud i Disneyland, Frankrig, Berlin og Japan. Søbirk viste i den forbindelse en graf over vaccinationstilslutning I Europa, der viste at Danmark ligger på en 27. plads hvad angår tilslutning til børnevaccination og at der er noget der tyder på at tilslutningen er faldende. Søbirk nævnte at en årsag til det, var en videnskabsbenægtende vaccineskepsis.

Derefter bragte Søbirk, Wakefield ind i debatten, som en årsag til vaccineskepsis. Søbirk fortalte at Andrew Wakefield på baggrund af en undersøgelse af 12 autistiske børn, fandt at der er en forbindelse mellem MFR-vaccinen og autisme. 

Søbirk sagde at alle, der har sat sig bare en lille smule ind i denne sag, vil vide at Wakefields resultater var uetiske og ukorrekt. Søbirk havde hørt at Wakefield skulle have tilsløret og udelukket data, der ikke passede på hans hypoteser.  Efterfølgende henviste Søbirk til et dansk registerstudie, som konkluderede at der på ingen måde er sammenhæng mellem MFR-vaccine og autisme. Men at studiet viste at der tværtimod var mindre risiko for autisme hvis man var MFR-vaccineret.  

Søbirk kom med eksempler på mulige strategier, hvis oplysningskampagner eller påmindelsesbreve fortsat ikke vil få forældre til at vaccinere. Søbirk talte om at obligatorisk vaccination, kan forsvares i yderste konsekvens, hvis vaccinationsraten falder. Søbirk mente at et andet argument for at gøre vaccination obligatorisk, var at forældre ikke altid ved hvad der er bedst for deres barn. I den forbindelse kom Søbirk med eksempler og sammenligninger, hvor staten tvinger børn til at gå i skole, bære sikkerhedssele, blive fjernet fra hjemmet, eller bliver vaccineret mod hepatitis ved tvang. Eller Jehovas vidner hvis børn man kan tvinge til blodtransfusion.  

 

”Tvangsvaccineret”

Derefter var der spørgsmål og kommentarer fra publikum. Her var der et bedsteforældre par, der fortalte om deres barnebarn, som blev tvangsvaccineret med hepatitis-B vaccine. Moderen var rask hepatitis bærer, multiallergiker og selv vaccineskadet, og ønskede derfor ikke at hendes nyfødte barn skulle risikere en alvorlig allergisk reaktion pga. vaccinen. Moderen lod sig undersøge inden graviditet om smitterisiko og havde konsulteret en læge på Statens Serum Institut (SSI) vedrørende risikoen for at moderen kunne videregive hepatitis-B til sit barn. Dette havde lægen fra SSI vurderet til en risiko på under 1 %. Til trods for det, tvangsvaccinerede hospitalslægerne den nyfødte pige. Pigen udviklede kramper en halv time efter vaccinationen og blev langvarigt medicineret med epilepsi medicin, der ikke er godkendt til babyer. Til trods for at pigen havde reageret alvorligt på vaccinationen, fortsatte tvangsvaccineringen. Familien gik til sidst “ under jorden. I 7 mdr. boede de 13 forskellige steder. Familien blev opsøgt af politi og folk fra kommunen på alle tider af døgnet. Til sidst måtte lægen fra SSI fortælle i retten at tvangsvaccineringen måtte stoppe og at tvangsvaccineringen var ubegrundet set udfra en lægefaglig risikoprofil. To læger havde meddelt familien at yderligere vaccination af pigen, ville give stor risiko for hjerneskade eller død. 

 

”Hvor blev etikken af?”

Derudover en kommentar fra publikum til Søbirk. At det var foruroligende at en professor i etik fremførte og plæderede for, at det etiske rigtige at gøre, er det flertallet mener er rigtigt. Især set på den baggrund, at det man ved i dag eller det flertallet mener i dag, måske ikke er gyldigt i morgen, fordi paradigmer og viden ændrer sig. 

En far udtalte at han syntes at det var egoistisk og uansvarligt ikke at vaccinere sit barn. Personligt var han bekymret for at hans eget barn, som var for ung til vaccination, kunne blive smittet.

En anden kommentar fra salen var om man som forældre med god samvittighed kunne kræve at andre forældre mod deres vilje vaccinerer deres sunde og raske barn. Også når der er en kendt risiko for alvorlige bivirkninger ved vaccination.  

 

Nøgleord: tvangsvaccination, mæslinger, MFR-vaccine, Wakefield