Ny debat sætter gang i mistanken om autisme og vacciner

Ny debat sætter gang i mistanken om autisme og vacciner

En kritisk gennemgang af meta-undersøgelse af sammenhængen mellem vaccinationer og autisme

Australske forskere offentliggjorde tidligere i år en omfattende undersøgelse af sammenhængen mellem vaccinationer og autisme. Konklusionen var at der ikke synes at være sammenhæng. Imidlertid møder undersøgelsen kritik fra mange sider om alt lige fra design af undersøgelsen, til udeladelser af relevant data og mangelfuldhed. Heri megen kritik af den danske forskning af problemet.


Undersøgelsesdesignet kritiseres
Kriterierne hvorved man har valgt at inddrage (inklusion) eller se bort fra (eksklusion) undersøgelser der kan være relevante for undersøgelsens formål kritiseres.

Man inddrog kun undersøgelser af thimerosal holdige vacciner samt MFR, hvorved man udelukkede blandt andre rotavirus, HIB, pneumokok, polio og HPV; selvom disse vacciner også har været under mistanke for at forårsage autisme.

I stedet burde man have undersøgt med baggrund i en samlet vurdering af alle 71 doser vacciner, som gives inden det fyldte 18. år i USA’s vaccinationsprogram.

Der tales i undersøgelsen ofte om ”akkumuleret kviksølv dosering” hvorved der ikke undersøges om forskel mellem en vaccinationsgruppe og en uvaccineret kontrolgruppe, men alene undersøges der om forskelle mellem de, som har fået relativt lidt kviksølv overfor de som har fået relativt store mængder kviksølv.

Al data fra VAERS databasen, som er en offentlig tilgængelig database hvortil man kan indberette bivirkninger ved alle former for godkendte lægemidler og vacciner, blev der også set bort fra.


Resultatet samt kritik heraf
929 undersøgelser blev udtaget fra forskellige elektroniske databaser som Medline, PubMed, Embase og Gooogle Scholar. Kun 5 undersøgelser blev godkendt ud fra de nævnte kriterier: Andrews et al.(2004), Hviid et al.(2003), Madsen et al.(2002), Uchiyama et al.(2007) og Verstraeten et al.(2003).

De to Australske forskere bag undersøgelsen, Taylor og Swerdfeger, erklærede at ingen af de nævnte undersøgelser har kunnet pege på nogen sammenhæng mellem autisme og vaccinationer.


Der lyder kritik af hypoteseprøvningen (måde at undersøge om en antagelse holder eller ej), hvorved forskerne statistisk ved hjælp af givne udregninger har kunnet angive at vaccinerne er statistisk signifikant i ikke, at have en årsagssammenhæng med autisme – hvorimod det modsatte faktisk kunne være tilfælde.


Forskerne indrømmer selv at de to danske undersøgelser (Hviid og Madsen) inddrager samme data hvorved der er tale om kopiering. Desuden at Uchiyama og Madsen undersøgelserne er behæftede med fejl.


Begrænsende antagelser
Forskerne ignorerede data som påpeger at risiko for vaccine forårsaget autisme (0,6%) er højere end risikoen for dødsfald som følge af mæslinger (0,1% - 0,3%) hvilket bryder mod princippet om at fordele ved behandling bør være større end ulempen.

Desuden har forskerne fejlciteret Cochrane instituttets egne konklusioner; Cochrane påpeger, at der ikke er nok basis for at kunne drage endelige konklusioner om hvorvidt der er evidens for alvorlige følgevirkninger efter MFR vaccinen – dette er ikke det samme som at erklære der ingen sammenhæng er.

Èn af de fem undersøgelser i studiet, Verstraeten, viste ifølge forskerne ingen sammenhæng mellem autisme og MFR vaccinen, men Verstraeten selv er uenig i denne konklusion, idet han har påpeget at undersøgelsen er neutral og at der er behov for flere undersøgelser som enten kan af-, eller bekræfte sammenhængen.


Kritisk gennemgang af fire af undersøgelserne


Andrews et al.
Undersøgelsen omfattede et statistisk kneb for at udelukke en mulig sammenhæng. En tids variabel (en statistisk måleenhed) blev sat i relation til en eksponerings variabel, hvorved man antog at højere autisme hyppighed alene afhænger af tids faktoren. Dette studie lider desuden af at være én af de som lider mest under alvorlig interessekonflikt.


Hviid et al
Denne danske undersøgelse udmærkede sig ved bortkomne journaler, manglende fødselsdata samt interessekonflikt.
En re-evaluering af data viser faktisk en forøget risiko for autisme efter thimerosal eksponering.

Undersøgelsen konkluderer, imod al logik og tidligere undersøgelser af kviksølv og børn, at kviksølv har en beskyttende virkning for barnets neurologiske udvikling.


MADSEN et al.
Endnu en dansk undersøgelse i lighed med Hviid et al. Dette studie er fyldt med tvivlsomme valg af metoder, uforklarlige data uoverensstemmelser og skævheder; i ethvert studie som prøver at forklare en grundlæggende problemstilling vedrørende relative proportioner for eksponering hos vaccinerede og uvaccinerede, er det afgørende vigtigt med nøjagtige definitioner og klassifikation af (a) eksponering og status for påvirkning (b). Adskillige kritikpunkter rejses angående netop disse forhold.

Når man ser bort fra metoden tyder disse data på en forøget risiko for autisme hos danske børn efter MFR vaccinen; en simpel sammenligning af autisme hyppighed i forhold til fødselsår viser en tydelig stigning i autisme hyppigheden efter indførslen af MFR i Danmark.


Verstraeten et al.

Dette højst kontroversielle studie regnes for det vigtigste af de, som afviser sammenhæng mellem autisme og MFR vaccinen. Ikke desto mindre er undersøgelsen fyldt med omfattende begrænsninger, metodiske svagheder og tvivlsomme analyser.

En stor svaghed ved dette studie er, et det omfattede en stor andel på 40% meget unge børn, fra 0 til 3 år, som mindre sandsynligt får en autisme diagnose.

Desuden fandt der underrapportering sted, idet forskerne identificerede relativt få børn med autisme i forhold til hvad man kunne forvente hos den generelle befolkning.


Opsummering
Dette er et forfejlet forsøg på at vinde offentlighedens tillid til vaccine programmet. Forskerne benyttede mangelfuld og fejlagtig data til at skabe et falsk idealiseret billede af virkeligheden.


Resumé af artikel skrevet af Heather White fra Autism Raw Data:
www.autismrawdata.net/1/post/2014/05/more-pseudo-science-vaccines-do-not-cause-autism-study.html


Note: VaccinationsForum har i 2004 bidraget til kritikken af de danske undersøgelser ved at fremskaffe statistisk rådata til de oprindelige amerikanske kritikere af studierne.