Lovændring stiller vaccineskadede bedre

Lovændring stiller vaccineskadede bedre

Af advokatfuldmægtig Mark Wriedt, SIRIUS advokater


Folketinget har den 20. maj 2014 vedtaget et lovforslag, der blandt andet ændrer reglerne for forældelse i sager efter lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsnet – herunder skader efter vaccinationer.

Efter de tidligere regler, som i øvrigt gælder i den øvrige erstatningsret i øvrigt, forældelses krav efter en vaccineskade efter 3 år fra skadens indtræden, hvilket vil sige dagen for vaccinationen eller senest efter 10 år i de tilfælde, hvor der er tale om senfølger til vaccineskaden.
Efter gamle regler ville en skade opstået den 1. januar 2014 forældes den 1. januar 2017 eller senest den 1. januar 2024.

Med lovændringen udskydes forældelsesfristen imidlertid hver gang, der træffes en positiv afgørelse – det vil sige, hvor der enten anerkendes en vaccineskade eller træffes afgørelse om udbetaling af varigt mén eller lignende.

Efter nye regler vil skaden, der opstod den 1. januar 2014, og hvor skaden anerkendes den 1. juni 2015 først forældes den 1. juni 2018 eller senest 1. juni 2025. Opstår der nye gener den 1. marts 2024, ville erstatningskravet som følge af forværringen efter gamle regler være forældet, men det er ikke tilfældet efter nye regler.

Anerkendes forværringen ved afgørelse den 1. februar 2026, vil der igen ske udskydelse af forældelsesfristen til 1. februar 2029 eller senest 1. februar 2036.

Der er tale om en helt exceptionel forældelsesfrist, som stiller den vaccineskadede langt bedre end alle andre tilskadekomne personer – for eksempel personer der er kommet til skade ved et trafikuheld.

Det er værd at bemærke, at den nye forældelsesfrist er indført med tilbagevirkende kraft og også omfatter sager, der er behandlet efter den tidligere lægemiddelskadeerstatning- og patientforsikringslov.

Lovændringen medfører også, at Lægemiddelskadeankenævnet nedlægges og alle ankesagerne, både behandlingsskader og lægemiddelskader skal behandles af Ankenævnet for Patienterstatningen. Ændringen træder i kraft den 1. januar
Nøgleord: erstatning, vaccineskade