Det Danske Vaccinationsregister, kaldet DDV - hvad er det?

Det Danske Vaccinationsregister, kaldet DDV - hvad er det?

Af Else Jensen


Man havde længe puslet med ideen om at oprette et vaccinationsregister for danskerne, så folk selv kunne følge med i deres vaccinationer. Således skulle ingen, hverken deres læge eller dem selv, opleve at man ikke havde helt styr på, hvad der var givet, hvornår det var givet eller slet ikke givet. Så umiddelbart syntes det en god idé. Men glæden skulle vare kort, da VaccinationsForum opdagede, at der muligvis var flere agendaer i spil end service over for befolkningen. 20 mil. kroner blev bevilget i 2008.

Allerede året efter, så tidligt som 2009 kommer daværende sundhedsminister Aksel Nielsen med udmeldinger om, at det planlagte register også skal anvendes til at indkalde dem, der er ”udeblevet” fra en vaccination.

Baggrunden for det var, at der generelt var flere og flere danske familier til små børn, der ikke fik vaccineret dem. Man ønskede tilslutningen op på ca. 95 %, hvor den lå/ligger på omkring 90 %.

Midlet skulle være overvågning og indkaldelse. Ingen tænkte på at få undersøgt årsagen til, at nogle bevidst valgte fra.

Den 18. maj 2010 vedtog Folketinget en lov, der tillod at oprette et nationalt vaccinationsregister over alle danskernes vaccinationer. Alle partier har støttet forslaget, og alle i høringsrunderne har støttet det.

Registeret skal ligge hos SSI, og de er dermed registeransvarlige. Staten skal betale dem for det.


Formålet med DDV blev angivet at være: Kan evt sættes i en faktaboks
• at etablere elektronisk adgang til oplysninger om givne vaccinationer

• at etablere brugervenlige grænseflader, hvor borgere, læger og sygehuse kan indhente disse informationer

• at sikre en høj kvalitet af overvågningen og vurderingen af vaccinationstilslutning og effekt

• at skabe mulighed for en mere præcis vurdering af den samlede effekt af vaccinationstilbuddene for folkesundheden (gælder både børnevaccinationerne, HPV–vaccinationsprogrammet samt influenzavaccinationsprogrammet og andre vaccinationstilbud til ældre og risikogrupper)

• at skabe mulighed for effektivt at kunne undersøge for sammenhænge med uventede reaktioner/bivirkninger ved vaccination


Stor aktivitet for at finde metode til at indkalde uvaccinerede uden lovgrundlag.
Samtidig med lovens vedtagelse gik man i gang med at arbejde på et system, der skulle indkalde de uvaccinerede via registeret. Noget som VaccinationsForum ikke mente der var lovhjemmel til. Vi arbejdede derfor på flere måder på at få afdækket denne evt. ulovlige brug af registeret ved at stille forskellige spørgsmål om det lovmæssige i den forbindelse. Vi havde fået at vide fra ministeriet, at der var lovhjemmel til at gøre det, men det skulle vise sig ikke at holde stik. Vi henvendte os til flere folketingsmedlemmer, og det resulterede i, at ministeren udtalte, at der manglede lovhjemmel. Kort tid efter fremsatte man det nuværende lovforslag, der tillader det.


Nyt lovforslag i december 2013
L101 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v.).


Resumé

"Formålet med loven er at forbedre tilslutningen til det danske børnevaccinationsprogram ved at åbne mulighed for, at Statens Serum Institut på baggrund af oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) kan sende påmindelser til forældre (forældremyndighedsindehavere) til børn, der mangler at modtage én eller flere af de vaccinationer, der indgår i børnevaccinationsprogrammet. Loven skal desuden være med til at sikre, at børn, der - på baggrund af et individuelt behov - tilbydes andre supplerende vaccinationer, i videst muligt omfang vaccineres rettidigt med sådanne vacciner.
Loven træder i kraft den 1. maj 2014."

Hermed stod det klart, at vi havde ret i, at den nuværende lov ikke indeholdt lovhjemmel til at bruge registeret til at indkalde børn, der ”manglede” en eller flere vacciner.

Nu indeholdt forslaget nemlig dels et nyt tiltag ( rykkerne ”)og derfor også nødvendigvis et nyt formål, nemlig at øge vaccinationstilslutningen, fordi man mente at den nuværende var for dårlig og en trussel for de danske børns velfærd.

Udgangspunktet for denne ”dårlige” tilslutning er, at den kun ligger på 90 % (dvs. at ca. 6000 børn årligt ikke får børnevaccinerne) og at Unicef betragter danske børns helbred som dårligt at den grund!
Sundhedsstyrelsen ønsker tilslutningen op på 95 % som det var for år tilbage. VaccinationsForum har påpeget i høringsvar, at vi ikke er enige i, at danske børns sundhed er truet pga. af en tilslutning på 90 %.

Det nye tiltag var tilladelse til at sende personlige rykkere til familierne.


Vaccination er frivillig
VaccinationsForum har i høringsvaret http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l101/bilag/1/1312400.pdf argumenteret kraftigt for, at det skal understreges over for befolkningen, at disse henvendelser kun er remindere for dem, der har glemt vaccination og ikke må bruges til at presse folk, der ikke ønsker en vaccination. Det ser ud til at ministeriet støtter dette, og det er vi tilfredse med.

Men det støttes også i meget høj grad af politikerne:
Se debat i folketinget om 1. behandling af lovforslaget her: http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L101/BEH1/forhandling.htm#videoPlayerDivAnchor

1.behandling af lovforslaget 16.1.2014, 2. og 3. behandling 24.3. og 1.4.2014.
På baggrund af de foreløbige udtalelser til 1. behandlingen venter vi det vedtaget 1.4.2014.


Hvordan skal du forholde dig, hvis du ikke ønsker indkaldelser for vacciner du ikke ønsker?
Der vil komme remindere ved 2 år, 6 år og 15 år. Man kan frabede sig disse remindre ved at henvende sig til Statens Serum Institut, når man får den første rykker ved barnets 2-årsalder.

Vedrørende påmindelser om hepatitis B-vaccination til børn af mødre, der er hepatitis B-bærere, ser det ud til, at det også gælder børn af disse mødre. Men her kan der blive tale om en individuel vurdering, alt efter hvor udsat barnet er for at få sygdommen. Det kan og bør afgøres inden fødslen.


Hvordan man vil/kan tolke retten til at sige nej til en behandling kan dog kollidere op mod serviceloven. Ministeriet skriver således i deres kommentarer til høringssvarene:

”efter den sociale lovgivning er mulighed for, at børne- og ungeudvalget i kommunerne kan træffe afgørelse om at gennemføre en behandling for en livstruende sygdom eller en sygdom, der udsætter et barn eller en ung for betydelig og varig nedsat funktionsevne. Sådanne afgørelser træffes på baggrund af en konkret vurdering i hver enkelt sag og kan således ikke danne grundlag for en generel antagelse om, at det ikke længere skulle være frivilligt, om man ønsker at lade sit barn vaccinere eller ej"

Men det forudsætter at de sociale myndigheder tolker den manglende vaccination som omsorgssvigt. Og det vil kun være i tilfælde der er så sjældne at de knapt er værd at tale om,


Den store mangel
Der vil ikke blive registreret udlandsvaccinationer og ikke selvbetalte vacciner i det nye register. VaccinationsForum mener, at det virker ulogisk.
Folk rejser utrolig meget i dag, og mange mennesker har store problemer med at huske deres udlandsvaccinationer. Det er ydermere vacciner, som for dem er ret ukendte, og de kan f.eks. ikke huske, hvor lang tid de er beskyttet.
Adgang til DDV for borgere og sundhedspersonale er idriftsat 1. februar 2013, via www.FMK-online.dk og www.sundhed.dk.


Det Danske Vaccinationsregister
Det Danske Vaccinationsregister (DDV) er en elektronisk løsning, der giver sundhedspersonale og borgere adgang til et fælles vaccinationskort.

Vaccinationsregisteret vil give borgere og sundhedspersonale et samlet overblik over de vaccinationer som er afregnet med sygesikringen og evt. planlagte vaccinationer. Vaccinationer givet på sygehuset og vaccinationer som borgeren selv har betalt f.eks. udlandsvaccinationer, vil ikke fremgå af vaccinationskortet.


Adgang til DDV for borgere og sundhedspersonale er idriftsat 1. februar 2013, via www.FMK-online.dk og www.sundhed.dk.

Af Sundhedsloven fremgår, at SSI er ansvarlig for at drive registeret, og at SSI må modtage data om vaccinationer fra receptserveren og sygesikringsregisteret.
Ifølge loven kan ministeren bl.a. fastsætte regler om, hvilke oplysninger der må registreres i registreret, hvilke sundhedspersoners der har adgang til registeret og hvem SSI må videregive data til.