Mangel på hjælp fra Regionerne til bivirkningsramte efter HPV-vaccine

Mangel på hjælp fra Regionerne til bivirkningsramte efter HPV-vaccine

Foreningen VaccinationsForum henvender sig hermed til Danske Regioner med et problem, som er blevet os bekendt inden for de sidste 4 måneder. Det drejer sig om, at mennesker, der er blevet meget syge i umiddelbar tidsmæssig forbindelse til vaccinationen, ikke har fået hjælp fra regionerne til at få diagnose og behandling, og de er endt med at være helt overladt til sig selv.

Vi er af den opfattelse, at regionerne har et stort ansvar, bl.a. fordi det er her vaccinen er promoveret kraftigt, og det er her, vi har erfaret, at ingen kan hjælpe, hvis de får alvorlige bivirkninger. Alene hos VaccinationsFo-rum har vi fået ca. 50 henvendelser fra kvinder, der er blevet meget syge efter vaccinationen og ikke har fået nogen hjælp fra sundhedsvæsnet.

Sygdomsbilledet er præget af mange kroniske smerter, som ikke kan fjernes med medicin, voldsomt nedsat funktionsniveau, svære blodtryksforstyrrelser, neurologiske symptomer med føleforstyrrelser, voldsom træt-hed som ikke kan fjernes med søvn, store kognitive problemer, mange infektioner og menstruationsforstyrrel-ser.


De praktiserende læger, det manglende informerede samtykke og manglende indberetning af bivirkninger
De pågældende kvinder føler, at de ikke er blevet ordentligt informeret om eventuelle alvorlige bivirkninger inden vaccinationen og mangler således et informeret samtykke til behandlingen med vaccinen. Der er altså således ikke oplysning om alvorlige bivirkninger. Lægerne undskylder sig på den anden side med, at SST har oplyst, at der ingen alvorlige bivirkninger er. Det har medført, at der gennem de år vaccinen har været på mar-kedet ikke er blevet indberettet de bivirkninger, som øjensynligt har været til stede men ikke genkendt af hverken den syge eller den praktiserende læge. I de mange tilfælde har patienterne selv måttet indberette bivirkninger.


Regionssygehusene og privat praktiserende speciallæger kan ikke hjælpe og de skadede får ingen hjælp
Hverken private specialister eller speciallæger på regionssygehuse har kunnet stille en diagnose ved de gængse prøver ud over blodtryksforstyrrelse. Dermed har man således kun patientens subjektive gener og dårlige funktionsniveau. Nogle få patienter er blevet oplyst om, at man mener, at det nok skyldes vaccinen, fordi det er opstået umiddelbart efter vaccinationen og der ikke findes anden årsag, men man hjælper dem ikke videre i erstatningssystemet, som man er forpligtet til. Andre læger mener, at det af den grund er en funktionelt syg-dom og derfor henviser man til afsnit for funktionelle lidelser, da man mener at det er psykisk. Ingen er blevet henvist til hverken psykolog eller neuropsykolog for at komme denne problematik nærmere.

Vaccinations Forum erfarer også, at mange patienter fortæller, at de er blevet hånet, når de har udtalt, at de er blevet syge i forbindelse med vaccinen.

En meget stor del af lægerne fortæller, at de ikke ved, hvordan man stiller diagnosen ”vaccineskade”, og at de derfor heller ikke ved, hvordan man skal behandle den.

Hvis diagnosen vaccineskade kan stilles i det akutte forløb, kan den behandles med rimelig god effekt på det tidspunkt. Det drejer sig bl.a. om behandling med binyrebarkhormoner i det akutte stadie og evt. IVIG behand-ling længere henne i forløbet. Det er den viden, man indtil videre har arbejdet med inden for feltet. Men da ingen mener, at symptomerne, de har (som vi kalder HPV syndromet) ligner de klassiske skader, får de ingen diagnose og dermed ingen behandling. Mange internationale eksperter hælder til, at der er tale om en auto-immun reaktion, hvilket er helt i overensstemmelse med vaccinationsskader generelt. På Statens Serum Institut er der et stort beredskab til at stille den type diagnoser, men det ser ikke ud til at det er benyttet.


Ministeren henviser til regionerne
Foreningen har kontaktet sundhedsminister Astrid Krag om problemet og henstillet til, at der bliver nedsat en uvildig ekspertgruppe, der kan undersøge disse kvinder og dermed finde frem til en behandling.
Svaret blev at ministeren ikke mente det var nødvendigt da Sundhedsstyrelsen ikke kunne se ” noget mønster” i de indberettede bivirkninger. Ministeren påpegede også at det var Regionerne der var de ansvarlige, og hen-viser i øvrigt til en dansk/svensk undersøgelse, der i pressen udlægges som et bevis for, at der ikke er alvorlige skader efter denne vaccine. Det skal bemærkes i denne sammenhæng, at undersøgelsen drejer sig om bestem-te sygdomskategorier og således slet ikke inddrager de ramte, da de netop ingen diagnose har.


Mangler der uddannelse og opdateret viden på feltet?
Ved møder i Sundhedsstyrelsen angående lægernes uddannelse i vaccineskader får vi at vide, at der undervises i det på lægeuddannelsen, men at det er regionernes ansvar at denne viden er tilgængelig for alle patienter og læger.


Landsdækkende center for alle vaccineskader på Odense Universitetshospital.
Vi / Vaccination Forum mener, at regionerne hurtigst muligt bør nedsætte et udvalg, der kan tage fat i proble-met med vaccineskader. Det er vigtigt, at det er et uvildigt udvalg, og at det består af flere faglige discipliner, idet der er tale om et meget kompleks sygdomsbillede med flere ramte områder (neurologisk, immunologisk og hormonelt).

Fremadrettet bør der være et center, der kan tage sig af alle formodede vaccineskadede. Disse problemer gælder vaccinationsskader generelt, og derfor vil en specialviden være meget værd. Den hurtige diagnose er så vigtig, at det kan blive forskellen på et liv med mén eller uden.


Den økonomiske regning?
Hvis man er teenager og skal være på invalidepension til man går på folkepension, så er der omkring 50 år på overførselsindkomst. Den månedlige sats for enlige på førtidspension er kr. 17.348. Dvs. kr. 208.176 om året.
Det bliver på 50 år til kr. 10.408.800. Lad os blot sige rundt regnet 10 millioner kroner for ét ødelagt liv. Hvis der er 10 unge kvinder, der er blevet invalide, så er regningen på 100 millioner kroner.
Hvis de over 100 unge kvinder med alvorlige bivirkninger efter HPV vaccine alle er uarbejdsdygtige og aldrig bliver raske, så er regningen i overførselsindkomst for deres levetid 1 milliard kroner.

Derudover er der beløb fra Patientombuddet for lægemiddelskade. Indtil d.d. har de fået ca. 60 an-meldelser på erstatning efter vaccinen. Dertil kommer eventuelle udgifter til erstatning for manglende rettidig behandling.


(Henvendelsen vil blive behandlet på møde i regionernes sundhedsudvalg 17 jan. 2014) red.