Endnu en vaccine i det tætpakkede børnevaccinationsprogram?

Endnu en vaccine i det tætpakkede børnevaccinationsprogram?

En vaccine mod rotavirusforårsaget diarré hos småbørn er foreslået indlemmet i det danske børnevaccinationsprogram, og Sundhedsstyrelsen har netop udsendt den MTV-rapport, som i den forbindelse er udarbejdet m.h.p. at klarlægge behovet for vaccinen i Danmark.


Rotavirus er en infektion, der forårsager ca. 40 % af akut svær diarré hos spæd- og småbørn. Stort set alle børn får rotavirus diarré inden 5 års alderen, og størstedelen kommer sig af sig selv i løbet af en uges tid. Da sygdommen er en virusinfektion, har antibiotika ingen virkning, og barnets krop må derfor alene bekæmpe sygdommen. I særligt svære tilfælde kan barnet indlægges på hospital og tilføres væske.

Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS), som er den faglige sammenslutning af børnelæger i Danmark, har foreslået Sundhedsstyrelsen, at en vaccine mod rotavirus indføjes i det danske børnevaccinationsprogram.

Sundhedsstyrelsen besluttede i den forbindelse, at der om rotavirus vaccinen skulle udfærdiges en såkaldt MTV-rapport. MTV står for Medicinsk Teknologi Vurdering og er et redskab, der skal bidrage til beslutningstagning i en given sag på sundhedsområdet.

I sidste nummer af foreningens nyhedsbrev skrev vi indgående om arbejdet med denne MTV-rapport, som VaccinationsForum af Sundhedsstyrelsen blev bedt om at bidrage til.

Rapporten blev færdig i foråret, og på baggrund af dens konklusion skal det nu besluttes, om Sundhedsstyrelsen vil anbefale politikerne at indføre vaccinen i det danske børnevaccinationsprogram.

Uddrag fra MTV-rapporten om rotavirus vaccinen bringes herunder.


Rapporten kan dog læses i sin fulde længde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
www.sst.dk/Nyhedscenter/Nyheder/2012/VaccinationModRotavirus.aspx


Af Sundhedsstyrelsens hjemmeside fremgår bl.a. følgende af rapporten:
”Vaccination mod rotavirus er sikker og effektiv og kan indpasses i det danske børnevaccinationsprogram. Det viser en ny medicinsk teknologivurdering fra Sundhedsstyrelsen, som vurderer fordele og ulemper ved at indføre vaccination mod rotavirus i det danske børnevaccinationsprogram”.

Rapportens resultater baserer sig blandt andet på en systematisk gennemgang af den eksisterende litteratur på området og fokusgruppeinterview med småbørnsforældre. Det fremgår af interviewene, at forældre sætter spørgsmålstegn ved, om sygdommen er alvorlig nok til, at det er berettiget at indføre vaccination mod rotavirus (VaccinationsForum’s fremhævelse).


Rapporten viser, at begge vacciner (Rotarix fra GlaxoSmithKline og RotaTeq fra Merck & Co., red.) har veldokumenteret effekt og markant kan reducere hyppighed og sværhedsgrad af rotavirusinfektion. Der er to godkendte vacciner i Danmark, som begge generelt er bivirkningsfrie. Med få justeringer i programmet er det muligt at indføre vaccination mod rotavirus.

Vaccination mod rotavirus forventes årligt at forhindre cirka 30.000 sygdomstilfælde, 9.000 lægebesøg og 1.100 hospitalsindlæggelser. Reduktionen i behandlingsudgifter er lavere end udgifterne til vaccination. I et samfundsperspektiv, hvor analysen også tager højde for, at forældre har mindre arbejdsfravær, viser analysen, at vaccination er billigere end ikke at vaccinere. Den økonomiske analyse i rapporten beregner, at der ved vaccination vil blive frigivet ressourcer svarende til 18-32 millioner kroner, som kan bruges til andre formål.”


Vaccinations-
Forum’s kommentar

Det er tankevækkende, at både forældreinterviews i MTV-rapporten og VaccinationsForum’s kritik af en evt. indførelse af vaccinen i børnevaccinationsprogrammet drejer sig om det samme, – nemlig at man med denne vaccine i virkeligheden går imod Sundhedsstyrelsens hidtidige principper for, hvornår en given vaccine kan være kandidat til det danske børnevaccinationsprogram.

Her bringer vi foreningens kommentarer til MTV-gruppen fremført af os på et referencegruppemøde om rotavirus vaccinen:


VaccinationsForum’s etiske vurdering afgivet til MTV-gruppen:
Ifølge Sundhedsstyrelsen har incitamenterne for indlemmelse af nye vacciner i det danske børnevaccinationsprogram hidtil været flg.: (Uddrag fra Sundhedsstyrelsens bog om børnevaccinationsprogrammet)

- Er den smitsomme sygdom, vaccinen beskytter imod, så alvorlig under danske forhold, at alle børn bør anbefales vaccination?

- Findes der en effektiv vaccine, der yder god beskyttelse?

- Har vaccinen få bivirkninger set i forhold til de skader, den smitsomme sygdom kan give?

- Kan vaccinen uden problemer indpasses i det allerede eksisterende vaccinationsprogram?

Rotavirus anses for ikke at være alvorlig under danske forhold og er dermed ikke hjemmehørende blandt vaccinationskrævende sygdomme, som de defineres af Sundhedsstyrelsen herover.


Spørgsmål givet til MTV-gruppens medlemmer:

- Ser Sundhedsstyrelsen et etisk problem i at indføre en vaccine af primært samfundsøkonomiske og ikke som hidtil sundhedsmæssige årsager?

- Alle vacciner er medicin og har som sådan potentiel risiko for bivirkninger. Ser Sundhedsstyrelsen et etisk problem i, at raske småbørn af primært samfundsøkonomiske årsager påføres en risiko for bivirkninger pga. en under danske forhold ikke alvorlig sygdom?


Med andre ord:
Da infektioner med rotavirus ikke er alvorlige under danske forhold, og vaccinen derfor primært indføres af samfundsøkonomiske og ikke sundhedsmæssige årsager, må Sundhedsstyrelsen ændre på de hidtidige kriterier for indførelse af vacciner i det danske børnevaccinationsprogram.

Tiden vil vise, om Sundhedsstyrelsen foretager en sådan ændring, og der ventes en snarlig afgørelse i sagen.

Beslutningen om, hvorvidt vaccination mod rotavirus bør indføres i det danske børnevaccinationsprogram, vil bl.a. blive behandlet i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg, og det er spændende, hvad dette udvalg vil anbefale Sundhedsstyrelsen. Det er dog Sundhedsstyrelsen selv, der må tage den endelige beslutning.

Alligevel skal man ikke glemme jokeren i dette spil: politikerne, som kan overtrumfe Sundhedsstyrelsen! Selvom Sundhedsstyrelsen evt. ikke anbefaler rotavirus vaccinen til det danske børnevaccinationsprogram, kan politikerne med et flertal desuagtet beslutte at indføre den, og her kan det måske få betydning, at MTV-rapporten i en krisetid påpeger en samfundsmæssig besparelse ved brug af vaccinen.